Mehanika in hidromehanika

NOSILEC: doc. dr. Grm Aleksander 

KONTAKT: aleksander.grm@fpp.uni-lj.si

ČLANICA: UL Fakulteta za pomorstvo in promet

ŠTUDIJSKI PROGRAM: Visokošolski strokovni študij Ladijsko strojništvo

ŠTUDIJSKO PODROČJE: Storitve

Raven integracije IKT (po SAMR)

preoblikovanje

Učni pristopi, metode in oblike dela

obrnjeno učenje
učenje z raziskovanjem

Uporabljena IKT

programsko okolje Matlab
program SolidWorks
spletna učilnica Moodle (naloga)

OPIS UPORABE IKT V PEDAGOŠKEM PROCESU

Visokošolski učitelji in sodelavci so pri predmetu Mehanika in hidromehanika (UL FPP) načrtovali aktivnosti za študente, ki so spodbujale obrnjeno učenje in učenje z raziskovanjem. Med načrtovanimi aktivnostmi izstopa uporaba IKT v podporo učenju z raziskovanjem, s katerim so pri študentih spodbujali razvoj višjih taksonomskih stopenj miselnih procesov. V sklopu tega so uporabili programsko orodje Matlab za reševanje 2D paličja (toga in elastična) ter program SolidWorks za demonstracijo uporabe programa pri problemih trdnosti z razlago elasto/plastičnih deformacij in napetosti. S programom SolidWorks je potekala tudi demonstracija izračuna sistemov pumpe in cevovodov s pomočjo Fluidne simulacije. Aktivnosti v okviru obrnjenega učenja so vključevale uporabo Moodla, preko katerega so študenti oddajali domače naloge, dostopali do navodil, prosojnic in različne literature. Aktivnosti za visokošolski učitelji in sodelavci preoblikovali tako, da so študenti z uporabo programske opreme SolidWorks reševali vaje, ki so vključevale 3D načrtovanje in 3D simulacije, z uporabo programske opreme Matlab pa vaje, ki so vključevale 2D konstrukcije in 1D cevovode.

Visokošolski učitelji in sodelavci so s pripravo in izvedbo pilotne posodobitve razvijali kar nekaj digitalnih kompetenc. Z uporabo IKT so izvajalci izbirali digitalne vire, izdelali videoposnetke uporabe orodij ter le-te delili s študenti preko spletne učilnice Moodle, ki so služili kot podpora pri učenju in izdelavi nalog. Proces poučevanja so načrtovali s pomočjo spletne učilnice, kjer so študenti dostopali do navodil in oddajali naloge. Z uporabo pristopa obrnjenega učenja so znanje študentov vrednotili ter podali povratne informacije s pomočjo sistema za avtomatsko oddajo domačih nalog v Moodlu, ki računske naloge naključno generira ter študentom prikaže njihovo uspešnost nalog. S pripravljenimi aktivnostmi so v pedagoški proces vseskozi aktivno vključevali študente, ki so z orodji SolidWorks in Matlab reševali vaje, v Moodlu pa oddajali naloge. Digitalne kompetence so tako razvijali tudi študenti in sicer osnovo informacijske pismenosti, ki jim je omogočala aktivno uporabo IKT, s pripravo nalog pa so digitalne vsebine tudi izdelovali.

Digitalne kompetence (po DigCompEdu)2. DIGITALNI VIRI

2.1. Izbiranje digitalnih virov
2.2. Izdelovanje in poustvarjanje digitalnih virov
2.3. Upravljanje, zaščita in deljenje digitalnih virov

3. POUČEVANJE IN UČENJE

3.1 Poučevanje

4. VREDNOTENJE

4.1. Strategije vrednotenja
4.3. Povratne informacije in načrtovanje

5. OPOLNOMOČENJE ŠTUDENTOV

5.3. Aktivno vključevanje študentov

6. SPODBUJANJE RAZVOJA DIGITALNIH KOMPETENC PRI ŠTUDENTIH

6.1. Informacijska in medijska pismenost
6.3. Izdelovanje digitalnih vsebin

DODATNO GRADIVO:

Posnetek s predstavitvijo primera dobre prakse na posvetu Učitelji učiteljem (20. 3. 2020) v okviru projekta Digitalna UL – z inovativno uporabo IKT v pedagoškem procesu, povezava: https://di.uni-lj.si/asset/pHFnh5YFc9j5jMTFx.

Gradivo je nastalo v okviru projekta “Digitalna UL – z inovativno uporabo IKT do odličnosti”, ki sta ga sofinancirala Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.