Angleški jezik 1

NOSILEC: lekt. Vida Zorko 

KONTAKT: vida.zorko@fu.uni-lj.si

ČLANICA: UL Fakulteta za upravo

ŠTUDIJSKI PROGRAM: Upravna informatika, prva stopnja, univerzitetni

ŠTUDIJSKO PODROČJE: Družbene, poslovne, upravne in pravne vede

Raven integracije IKT (po SAMR)

preoblikovanje

Učni pristopi, metode in oblike dela

učenje z raziskovanjem
kombinirano učenje
sodelovalno učenje

Uporabljena IKT

spletna učilnica Moodle
orodje Diigo

OPIS UPORABE IKT V PEDAGOŠKEM PROCESU

Visokošolska učiteljica je pri predmetu Angleški jezik 1 (UL FU) načrtovala aktivnosti za študente, s katerimi je naslavljala razvoj višjih taksonomskih stopenj miselnih procesov. Med načrtovanimi aktivnostmi, ki jih je izvajalka zasnovala, izstopa uporaba orodja Diigo v podporo učenju z raziskovanjem, s pomočjo katerega so študenti raziskovali različno literaturo in spletne vire. V kombinaciji s spletno učilnico Moodle je orodje Diigo omogočalo tudi opravljanje dela aktivnosti v okviru kombiniranega učenja, saj so študenti del svojih aktivnosti, kot nadaljevanje dela v predavalnici, opravljali doma. V podporo sodelovalnemu učenju pa so študenti v pripravljeni skupini v orodju Diigo sodelovali pri zapisovanju obnov, vnosu definicij, sinonimov, antonimov in kolokacij ter vnašali svoja spoznanja. Izvajalka je s preoblikovanjem aktivnosti študentom omogočila, da so na avtentičnih besedilih, poveznih z njihovo stroko, razvijali različne zmožnosti, od uporabe spletnih angleško-angleških slovarjev, slovarjev kolokacij, iskanja ključnih besed in povzemanja bistva, do pisanja obnove ter kritičnega branja besedil. Prispevki posameznih študentov so bili vidni vsem v skupini, kar je spodbujajo sodelovalno delo in učenje.

Med izvedbo pilotne posodobitve je visokošolska učiteljica izkazala in razvijala različne digitalne kompetence izobraževalcev in hkrati spodbujala tudi razvoj digitalnih kompetenc pri študentih. Z uporabo IKT je izvajalka izbrala najbolj primerna orodja za razvijanje vseh štirih jezikovnih zmožnostih (branje, pisanje, govor in slušno razumevanje) pri študentih ter strokovna in znanstvena besedila in jih s študenti delila preko skupine v Diigu. Proces poučevanja je načrtovala znotraj spletne učilnice Moodle ter orodja Diigo, kjer je študente vodila in usmerjala pri njihovih aktivnostih. Študenti so IKT uporabili za vrednotenje svojega dela, med seboj so komunicirali, samostojno ali v manjših skupinah besedila jezikovno in skupinsko analizirali, kritično komentirali, povzeli, prevedli strokovno terminologijo, primerjali svoje delo z delom vrstnikov, se od njih učili, podajali povratne informacije ter si med seboj pomagali pri učenju, tako da so bili redno aktivno vključeni v študijski proces. Digitalne kompetence so pri predmetu razvijali tudi študenti, in sicer kompetenco informacijske in medijske pismenosti z obdelavo in kritično oceno prispevkov, pri čemer so komunicirali in sodelovali z vrstniki ter izdelovali digitalne vsebine s pisanjem obnov, denificij, sinonimov ipd.

Digitalne kompetence (po DigCompEdu)2. DIGITALNI VIRI

2.1. Izbiranje digitalnih virov
2.3. Upravljanje, zaščita in deljenje digitalnih virov


3. POUČEVANJE IN UČENJE

3.1. Poučevanje
3.2. Vodenje
3.3. Sodelovalno učenje


4. VREDNOTENJE

4.1. Strategije vrednotenja
4.2. Analiza dokazov
4.3. Povratne informacije in načrtovanje


5. OPOLNOMOČENJE ŠTUDENTOV

5.3. Aktivno vključevanje študentov


6. SPODBUJANJE RAZVOJA DIGITALNIH KOMPETENC PRI ŠTUDENTIH

6.1. Informacijska in medijska pismenost
6.2. Digitalno komuniciranje in sodelovanje
6.3. Izdelovanje digitalnih vsebin

DODATNO GRADIVO:

PPT predstavitev primera dobre prakse na posvetu Učitelji učiteljem (14. 6. 2019) v okviru projekta Digitalna UL – z inovativno uporabo IKT v pedagoškem procesu, povezava: https://di.uni-lj.si/asset/KnsYaDvm7H9oqnz3b.

Gradivo je nastalo v okviru projekta “Digitalna UL – z inovativno uporabo IKT do odličnosti”, ki sta ga sofinancirala Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.