Babištvo in babiška praksa 3

NOSILEC: viš. pred. Petra Petročnik

SODELUJOČI: doc. dr. Polona Mivšek

KONTAKT: petra.petrocnik@zf.uni-lj.si, polona.mivsek@zf.uni-lj.si

ČLANICA: UL Zdravstvena fakulteta

ŠTUDIJSKI PROGRAM: Babištvo

ŠTUDIJSKO PODROČJE: Zdravstvo in sociala

Raven integracije IKT (po SAMR)

nadgradnja

Učni pristopi, metode in oblike dela

kombinirano učenje
mobilno učenje
samoregulativno učenje

Uporabljena IKT

spletna učilnica Moodle
videoposnetki simulacij - MSD Manual Professional Version
Kahoot

OPIS UPORABE IKT V PEDAGOŠKEM PROCESU

Visokošolski učitelji in sodelavci so predmet Babištvo in babiška praksa 3 (UL ZF) nadgradili z uporabo video vsebin v spletni učilnici Moodle, s katerimi so želeli študente seznaniti z urgentnimi situacijami v babištvu in porodništvu. S tem so pri študentih naslavljali razvoj nižjih taksonomskih stopenj miselnih procesov. V študijski proces so vključili kombinirano učenje, v okviru katerega so študentom na spletni učilnici Moodle omogočili dostop do H5P interaktivnih učnih gradiv, teoretičnih izhodišč, slikovnih in video vsebin, katera so si lahko ogledali v lastnem tempu ter znotraj njih reševali različne aktivnosti, pri katerih so prejeli takojšne povratne informacije. S takšnim načinom dela so visokošolksi učitelji in sodelavci v študijski proces vključili tudi samoregulativno učenje. V okviru mobilnega učenja so za študente pripravili interaktivne kvize z namenom preverjanja razumevanja predstavljenih vsebin na spletni učilnici Moodle, ki so jih študenti reševali z lastnimi mobilnimi napravami v orodju Kahoot.

Visokošolski učitelji in sodelavci so s pripravo aktivnosti razvijali različne digitalne kompetence. Na svetovnem spletu so poiskali in izbrali najbolj primerne in kvalitetne posnetke simulacij urgentnih situacij. S pravilno navedbo avtorskih pravic so lahko videoposnetke uporabili in delili s študenti v spletni učilnici Moodle. Videoposnetke so vključili tudi v interaktivna gradiva, ki so jih ustvarjali z uporabo orodja H5P. V poučevanje so tako vključili različna interaktivna gradiva, s katerimi so aktivno vključevali študente v predagoški proces. Takšne oblike študijskih gradiv je študentom omogočilo lažje sledenje in usmeritev pozornosti na specifične dele, z vključenimi aktivnostmi so lahko samopreverjali razumevanje predstavljene vsebine in na podlagi prejete takojšnje povratne informacije uravnavali nadaljnjo učenje in delo, kjer so si lahko gradivo ogledali ponovno ali pa preskočili določene segmente, če so jih že videli in so menili, da v danem trenutnku niso potrebni ponovnega ogleda. Razumevanje študijske vsebine pri študentih so visokošolski učitelji in sodelavci preverjali tudi med predavanji z uporabo orodja Kahoot. S takšnimi aktivnostmi z uporabo IKT so študenti razvijali informacijsko pismenost.

Digitalne kompetence (po DigCompEdu)2. DIGITALNI VIRI

2.1. Izbiranje digitalnih virov
2.2. Izdelovanje in poustvarjanje digitalnih virov
2.3. Upravljanje, zaščita in deljenje digitalnih virov

3. POUČEVANJE IN UČENJE

3.1. Poučevanje
3.4. Samouravnavanje učenja

4. VREDNOTENJE

4.1. Strategije vrednotenja
4.2. Analiza dokazov
4.3. Povratne informacije in načrtovanje

5. OPOLNOMOČENJE ŠTUDENTOV

5.2. Diferenciacija in personalizacija
5.3. Aktivno vključevanje študentov

6. SPODBUJANJE RAZVOJA DIGITALNIH KOMPETENC PRI ŠTUDENTIH

6.1. Informacijska in medijska pismenost

DODATNO GRADIVO:

Posnetek s predstavitvijo primera dobre prakse na posvetu Učitelji učiteljem (datum) v okviru projekta Digitalna UL – z inovativno uporabo IKT v pedagoškem procesu, povezava: https://di.uni-lj.si/asset/ib3fTGAmJGW7FsPSe

Gradivo je nastalo v okviru projekta “Digitalna UL – z inovativno uporabo IKT do odličnosti”, ki sta ga sofinancirala Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.