Britanska literatura (Britanska družba, kultura in literatura)

NOSILEC: prof. dr. Nike Kocijančič Pokorn

SODELUJOČI: izr. prof. dr. Agnes Pisanski Peterlin

KONTAKT: nike.pokorn@ff.uni-lj.si, Agnes.PisanskiPeterlin@ff.uni-lj.si

ČLANICA: UL Filozofska fakulteta

ŠTUDIJSKI PROGRAM: Medjezikovno posredovanje

ŠTUDIJSKO PODROČJE: Umetnost in humanistika

Raven integracije IKT (po SAMR)

nadgradnja

Učni pristopi, metode in oblike dela

kombinirano učenje

Uporabljena IKT

spletna učilnica Moodle
Safe Exam Browser

OPIS UPORABE IKT V PEDAGOŠKEM PROCESU

Visokošolski učitelji in sodelavci so pri predmetu Britanska družba, kultura in literatura (UL FF) uporabili IKT za digitalizacijo testov in s tem nadgradili izvedbo pisnega preverjanja znanja, ki so ga študenti predhodno opravljali v tradicionalni obliki (s papirjem in svinčnikom). Pripravili so rešitev, ki je v skladu s fakultetnimi smernicami zagotavljanja varstva osebnih podatkov. V sklopu kombiniranega učenja so uporabljali spletno učilnico Moodle, znotraj katere so pripravili izpite v obliki kvizov, s katerimi so pri študentih spodbujali razvoj taksonomskih stopenj miselnih procesov na ravni pomnenja, razumevanja in uporabe. Za varnost reševanja izpitov v spletni učilnici Moodle so poskrbeli z uporabo varnostnega brskalnika Safe Exam Browser, kjer so dostop do izpita zaščitili z geslom in uporabo spletnega omrežja fakultete. Študenti so lahko kviz tako reševali le z uporabo računalnika na fakulteti, ki je že imel nameščen varni brskalnik, ki je študentom onemogočal uporabo drugih virov in aplikacij na računalniku, za pristop k izpitu pa so mogli vnesti geslo, ki jim ga je podal učitelj pred pričetkom izpita.

Visokošolski učitelji in sodelavci so pri pripravi digitalnih izpitov razvijali različne digitalne kompetence izobraževalcev. Pred pripravo digitalnih izpitov so se visokošolski učitelji in sodelavci udeležili spletnih delavnic in individualnega svetovanja na temo uporabe spletne učilnice Moodle, z namenom strokovnega spopolnjevanja, kako izvesti digitalne izpite in zagotoviti potrebno varnost opravljanja izpita v spletni učilnici Moodle. Potem, ko so pridobili določeno znanje, so se lotili izbiranja in priprave zbirke različnih tipov vprašanj v spletni učilnici Moodle. Iz zbirke vprašanj so ustvarili več različnih izpitov v obliki kvizov, z namenom preverjanja znanja študentov, lažjega popravljanja in hitrejšega analiziranja ter podajanja povratnih informacij. Vsem študentom so omogočili dostop do izpita in varno opravljenje le-tega. Poleg tega, da so študenti z uporabo spletne učilnice Moodle preverjali svoje znanje, so tudi razvijali informacijsko in medijsko pismenost ter razvijali odnos do odgovorne rabe IKT.

Digitalne kompetence (po DigCompEdu)1. STROKOVNO DELOVANJE

1.4. Digitalno stalno strokovno spopolnjevanje

2. DIGITALNI VIRI

2.1. Izbiranje digitalnih virov
2.2. Izdelovanje in poustvarjanje digitalnih virov
2.3. Upravljanje, zaščita in deljenje digitalnih virov

3. POUČEVANJE IN UČENJE

3.1 Poučevanje

4. VREDNOTENJE

4.1. Strategije vrednotenja
4.2. Analiza dokazov
4.3. Povratne informacije in načrtovanje

5. OPOLNOMOČENJE ŠTUDENTOV

5.1. Dostopnost in vključenost
5.3. Aktivno vključevanje študentov

6. SPODBUJANJE RAZVOJA DIGITALNIH KOMPETENC PRI ŠTUDENTIH

6.1. Informacijska in medijska pismenost
6.4. Odgovorna raba

DODATNO GRADIVO:

Posnetek s predstavitvijo primera dobre prakse na posvetu Učitelji učiteljem (22. 5. 2020) v okviru projekta Digitalna UL – z inovativno uporabo IKT v pedagoškem procesu, povezava: https://di.uni-lj.si/asset/n6SoivB5R7ejKRQKJ.

Gradivo je nastalo v okviru projekta “Digitalna UL – z inovativno uporabo IKT do odličnosti”, ki sta ga sofinancirala Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.