Diplomsko delo

AVTOR: red. prof. dr. Vesna Leskošek 

SODELUJOČI: as. dr. Gašper Krstulović

KONTAKT: vesna.leskosek@fsd.uni-lj.si, gasper.krstulovic@fsd.uni-lj.si

ČLANICA: UL Fakulteta za socialno delo

ŠTUDIJSKI PROGRAM: Socialno delo

ŠTUDIJSKO PODROČJE: Zdravstvo in sociala

Raven integracije IKT (po SAMR)

PREOBLIKOVANJE

Učni pristopi

OBRNJENO UČENJE
SODELOVALNO UČENJE

Uporabljena IKT

spletna učilnica Moodle (forum, delavnica, možnost)
orodja za urejanje besedil (npr. Word, GDocs)

OPIS UPORABE IKT V PEDAGOŠKEM PROCESU

Visokošolski učitelji in sodelavci so v okviru pilotne posodobitve predmeta Diplomsko delo z didaktično uporabo informacijsko-komunikacijsko tehnologijo (IKT) razvijali aktivnosti za študente podprte z IKT na različnih stopnjah didaktične uporabe IKT glede na SAMR model. Med aktivnosti, ki so jih načrtovali visokošolski učitelji in sodelavci za študente, izstopa uporaba IKT v podporo obrnjenemu učenju, s katerim so pri študentih spodbujali predvsem razvoj nižjih taksonomskih stopenj miselnih procesov. V sklopu tega so uporabljali spletno učilnico Moodle, kjer so študente z Moodle možnostjo razdelili v skupine, jim omogočili dostop, ogled in branje dodatnih gradiv za pripravo na predavanja in vaje ter jim delili videoposnetke, ki so predstavljali gradivo za seznanitev z izhodiščnimi in najbolj pogosto problematičnimi vsebinami pri predmetu. V okviru obrnjenega učenja so študenti izdelali tudi seminarske naloge z uporabo orodij za ustvarjanje in urejanje besedil (npr. Word, GDocs). V nadaljevanju so visokošolski učitelji in sodelavci uporabili IKT tudi v podporo sodelovalnemu učenju, pri čemer so z aktivnostmi pri študentih razvijali višje taksonomske stopnje miselnih procesov. Aktivnosti so preoblikovali tako, da so z uporabo Moodle delavnice študentom omogočili oddajo seminarske naloge in izvedbo medvrstniškega vrednotenja, poleg tega pa so študenti uporabljali še forum za sodelovanje v diskusiji in izmenjavo mnenja glede obravnavanih vsebinskih poudarkov.

Visokoškolski učitelji in sodelavci so s pripravo in izvedbo pilotne posodobitve pridobili in razvili kar nekaj digitalnih kompetenc. Na področju digitalnih virov so razvili kompetenco izbiranja digitalnih virov, saj so za svoje študente z uporabo tehnologije izbrali najbolj primerna učna gradiva, ki so bila študentom v pomoč pri pripravi na predavanja in vaje. Poleg že obstoječih učnih gradiv so s svojimi študenti delili tudi gradiva, ki so jih pripravili ali poustvarili z različno tehnologijo sami. Iz opisa pilota je razvidno, da so visokošolski učitelji in sodelavci proces poučevanja načrtovali z uporabo spletne učilnice Moodle, znotraj katere so uporabili  forum za vodenje in komunikacijo s študenti ter za sodelovanje v skupni diskusiji in izmenjavi idej. V podporo sodelovalnemu učenju so uporabili tudi Moodle delavnico, s katero so organizirali in izvedli medvrstniško vrednotenje. S pripravljenimi aktivnostmi so v pedagoški proces vseskozi aktivno vključevali študente in s tem pri njih razvili tudi nekatere digitalne kompetence. Z uporabo orodij za urejanje besedil so izdelali seminarsko nalogo na podlagi virov in literature, ki so jo poiskali na spletu iz verodostojnih virov. Poleg tega, da so spletno učilnico Moodle uporabili za oddajo svojega izdelka, so z uporabo le te sodelovali in komunicirali s svojii vrstniki ter kritično vrednotili njihovo delo.

Digitalne kompetence (po DigCompEdu)

2. DIGITALNI VIRI

2.1. Izbiranje digitalnih virov
2.2. Izdelovanje in poustvarjanje digitalnih virov


3. POUČEVANJE IN UČENJE

3.1. Poučevanje
3.2. Vodenje
3.3. Sodelovalno učenje


4. VREDNOTENJE

4.1. Strategije vrednotenja


5. OPOLNOMOČENJE ŠTUDENTOV

5.3. Aktivno vključevanje študentov


6. SPODBUJANJE RAZVOJA DIGITALNIH KOMPETENC PRI ŠTUDENTIH

6.1. Informacijska in medijska pismenost
6.2. Digitalno komuniciranje in sodelovanje
6.3. Izdelovanje digitalnih vsebin

DODATNO GRADIVO:

Posnetek s predstavitvijo primera dobre prakse na posvetu Učitelji učiteljem (14. 6. 2019) v okviru projekta Digitalna UL – z inovativno uporabo IKT v pedagoškem procesu, povezava: https://di.uni-lj.si/asset/CZSZGs6CkPvsmtZ78

Gradivo je nastalo v okviru projekta “Digitalna UL – z inovativno uporabo IKT do odličnosti”, ki sta ga sofinancirala Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.