Struktura atomov in molekul

NOSILEC: prof. dr. Hribar Lee Barbara 

SODELUJOČI: doc. dr. Podlipnik Črtomir

KONTAKT: barbara.hribar@fkkt.uni-lj.si, crtomir.podlipnik@fkkt.uni-lj.si

ČLANICA: UL Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

ŠTUDIJSKI PROGRAM: Univerzitetni študijski program Biokemija

ŠTUDIJSKO PODROČJE: Naravoslovje, matematika in računalništvo

Raven integracije IKT (po SAMR)

redefinicija

Učni pristopi, metode in oblike dela

kombinirano učenje
učenje z raziskovanjem
sodelovalno učenje

Uporabljena IKT


aplikacija Milikanov eksperiment
QuVIS
Geogebra
PhET
Yasara
Orange
Mathematice
WebMo
Excel
Kahoot
Socrative

OPIS UPORABE IKT V PEDAGOŠKEM PROCESU

Visokošolski učitelji in sodelavci so v sklopu pilotne posodobitve redefinirali predmet Struktura atomov in molekul (UL FKKT) in pri tem spodbujali razvoj višjih taksonomskih miselnih procesov pri študentih. Precej abstraktno študijsko vsebino so podkrepili in kombinirali z ogledom in reševanjem virtualnih eksperimentov in demonstracij (aplikacija Milikanov eksperiment, QuVIS, Geogebra, PhET), ki so študentom omogočili dodatno razlago ter utrjevanje in preverjanje znanja. V okviru sodelovalnega učenja z raziskovanjem so študenti z uporabo IKT (Yasara, Orange,Mathematice, WebMo, Excel) samostojno eksperimentirali in analizirali rezultate, s čimer so razvijali sposobnosti kritičnega razmišljanja. Izvedli so pedagoško/znanstveni eksperiment, kjer so študenti, razdeljeni v skupine, tekmovali pri iskanju novih rešitev določenega problema. Pri tem je bil poudarek na razvoju kreativnosti študentov in poglobljenem sodelovanju znotraj same skupine in tekmovanju med skupinami. V majhni meri so uporabili tudi glasovalne sisteme (Kahoot, Socrative) za pridobivanje povratnih informacij o znanju študentov pred uvedbo sodelovalnih nalog.

Z didaktično uporabo IKT, opisano zgoraj, so sodelujoči visokošolski učitelji in sodelavci razvijali in izkazali različne digitalne kompetence izobraževalcev ter tudi naslavljali različne digitalne kompetence pri študentih. V proces poučevanja so visokošolski učitelji in sodelavci vključili številne virtualne eksperimente in demonstracije, ki so jih predhodno skrbno izbrali, da so bili v pomoč pri razumevanju abtraktne vsebine, ter jih na primeren način delili s študenti. Poleg tega so za študente pripravili aktivnosti, s katerimi so preverili razumevanje študijske vsebine. V sklopu sodelovalnega učenja so študenti z uporabo IKT v skupinah raziskovali in reševali probleme, pri tem so med seboj komunicirali, iskali verodostojne vire in informacije na spletu, s čimer so razvijali informacijsko pismenost. Z opisanimi aktivnostmo so bili študenti vseskozi aktivno vključeni v pedagoški proces.

Digitalne kompetence (po DigCompEdu)2. DIGITALNI VIRI

2.1. Izbiranje digitalnih virov
2.3. Upravljanje, zaščita in deljenje digitalnih virov

3. POUČEVANJE IN UČENJE

3.1 Poučevanje
3.3. Sodelovalno učenje

4. VREDNOTENJE

4.1. Strategije vrednotenja

5. OPOLNOMOČENJE ŠTUDENTOV

5.3. Aktivno vključevanje študentov

6. SPODBUJANJE RAZVOJA DIGITALNIH KOMPETENC PRI ŠTUDENTIH

6.1. Informacijska in medijska pismenost
6.2. Digitalno komuniciranje in sodelovanje
6.3. Izdelovanje digitalnih vsebin
6.5. Reševanje problemov

Gradivo je nastalo v okviru projekta “Digitalna UL – z inovativno uporabo IKT do odličnosti”, ki sta ga sofinancirala Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.