Fiziologija prehrane živali

NOSILEC: izr. prof. dr. Breda Jakovac Strajn

SODELUJOČI: prof. dr. Petra Zrimšek, asist. dr. Marjana Grandič

KONTAKT: Breda.JakovacStrajn@vf.uni-lj.si

ČLANICA: UL Veterinarska fakulteta

ŠTUDIJSKI PROGRAM: Enoviti magistrski študijski program 2. stopnje Veterinarstvo

ŠTUDIJSKO PODROČJE: Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo

Raven integracije IKT (po SAMR)

preoblikovanje

Učni pristopi, metode in oblike dela

obrnjeno učenje
mobilno učenje
sodelovalno učenje

Uporabljena IKT

spletna učilnica Moodle (wiki)
orodja za urejanje besedil
Kahoot

OPIS UPORABE IKT V PEDAGOŠKEM PROCESU

Visokošolski učitelji in sodelavci so pri predmetu Fiziologija prehrane živali (UL VF) načrtovali aktivnosti za študente, ki so spodbujale obrnjeno učenje, sodelovalno učenje ter mobilno učenje ob uporabi različne IKT. Med načrtovanimi aktivnostmi izstopa uporaba IKT v podporo obrnjenemu učenju, s katerimi so pri študentih spodbujali predvsem razvoj taksonomskih stopenj miselnih procesov na ravni pomnjenja, razumevanja in uporabe. Izvajalci so v sodelovalnem okolju Moodle študentom omogočili dostop, ogled in branje dodatnih gradiv za pripravo na predavanja in vaje. Za študente so pripravili aktivnosti za razvrščanje v skupine, kasneje pa tudi za izbiro teme in oddajo seminarske naloge. Visokošolski učitelji so IKT uporabili tudi v podporo sodelovalnemu učenju, kjer so z aktivnostmi pri študentih spodbujali razvoj višjih taksonomskih stopenj miselnih procesov. Aktivnosti so preoblikovali tako, da so študenti s pomočjo orodij za urejanje besedil v skupinah sodelovalno izdelali seminarsko nalogo in z uporabo Moodle Wikija ustvarili različna študijska gradiva. V študijski proces so visokošolski učitelji in sodelavci vključili tudi mobilno učenje. Izvajalci so aktivnosti nadgradili na način, da so študenti s pomočjo mobilnih naprav in programske opreme (npr. Kahoot) odgovarjali na vprašanja visokošolskih učiteljev z namenom preverjanja razumevanja znanja.

Visokošolski učitelji in sodelavci so s pripravo in izvedbo pilotne posodobitve razvijali kar nekaj digitalnih kompetenc. Učitelji so z uporabo IKT izbirali in delili najbolj primerna študijska gradiva, ki so študetom služila za pripravo seminarske naloge. Proces poučevanja so načrtovali s pomočjo spletne učilnice Moodle, kjer so z wikijem omogočali skupinsko delo študentov pri pripravi študijskega gradiva. Z uporabo pristopa mobilnega učenja in orodja Kahoot so znanje študentov vrednotili ter jim podali povratne informacije. S pripravljenimi aktivnostmi so v pedagoški proces vseskozi aktivno vključevali študente, s čimer so tudi študenti razvijali nekatere digitalne kompetence. Z uporabo omenjene IKT ter iskanjem različnih virov in literature iz verodostojnih virov na spletu so razvijali kompetence informacijske in medijske pismenosti, z uporabo orodij za urejanje besedil so izdelali seminarsko nalogo ter z wikijem sodelovali in komunicirali z vrstniki.

Digitalne kompetence (po DigCompEdu)2. DIGITALNI VIRI

2.1. Izbiranje digitalnih virov
2.3. Upravljanje, zaščita in deljenje digitalnih virov

3. POUČEVANJE IN UČENJE

3.1 Poučevanje
3.3. Sodelovalno učenje

4. VREDNOTENJE

4.1. Strategije vrednotenja
4.3. Povratne informacije in načrtovanje

5. OPOLNOMOČENJE ŠTUDENTOV

5.1. Dostopnost in vključenost

6. SPODBUJANJE RAZVOJA DIGITALNIH KOMPETENC PRI ŠTUDENTIH

6.1. Informacijska in medijska pismenost
6.2. Digitalno komuniciranje in sodelovanje
6.3. Izdelovanje digitalnih vsebin

DODATNO GRADIVO:

Posnetek s predstavitvijo primera dobre prakse na posvetu Učitelji učiteljem (datum) v okviru projekta Digitalna UL – z inovativno uporabo IKT v pedagoškem procesu, povezava: https://di.uni-lj.si/asset/urST6qx3Rd2MGSpdY.

Gradivo je nastalo v okviru projekta “Digitalna UL – z inovativno uporabo IKT do odličnosti”, ki sta ga sofinancirala Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.