Higiena objektov in procesov

NOSILEC: doc. dr. Mojca Jevšnik 

SODELUJOČI: doc. dr. Andrej Ovca

KONTAKT: mojca.jevsnik@zf.uni-lj.si, andrej.ovca@zf.uni-lj.si

ČLANICA: UL Zdravstvena fakulteta

ŠTUDIJSKI PROGRAM: Sanitarno inženirstvo

ŠTUDIJSKO PODROČJE: Zdravstvo in sociala

Raven integracije IKT (po SAMR)

preoblikovanje

Učni pristopi, metode in oblike dela

obrnjeno učenje
mobilno učenje
sodelovalno učenje
samoregulativno učenje

OPIS UPORABE IKT V PEDAGOŠKEM PROCESU

Visokošolski učitelji in sodelavci so v okviru pilotne posodobitve z didaktično uporabo IKT preoblikovali predmet Higiena objektov in procesov. Med aktivnosti, ki so jih načrtovali visokošolski učitelji in sodelavci za študente, izstopa uporaba IKT v podporo sodelovalnemu učenju, s katerim so pri študentih spodbujali predvsem razvoj višjih taksonomskih stopenj miselnih procesov. V ta namen so uporabili spletno učilnico Moodle, kjer so študentom z uporabo funkcionalnosti wiki in slovar omogočili sodelovalno ustvarjanje študijskih gradiv. Z uporabo aktivnosti delavnica v spletni učilnici so študenti medvrstniško vrednotili delo oz. izdelek vrstnikov, preko foruma pa so med seboj komunicirali. V podporo obrnjenemu učenju so študenti imeli pred srečanjem v živo z učiteljem v spletni učilnici priložnost ogleda predavanj v PowerPoint obliki. Pred pristopom k predavanjem in vajam so študenti morali rešiti tudi kvize in H5P gradiva. Spletna učilinica Moodle je bila uporabljena tudi v podporo samoregulativnemu učenju, kjer so študenti z uporabo vtičnika Completion Progress block in z zaključevanjem aktivnosti spremljali svoj napredek. V podporo mobilnemu učenju so učitelji z uporabo orodja Socrative, formativno spremljali znanje študentov, kateri so aktivnosti opravljali z lastnimi mobilnimi napravami tekom predavanj oz. vaj.

Visokošolski učitelji in sodelavci so z uporabo različne IKT spodbujali razvoj digitalnih kompetenc. Z uporabo namenske IKT (npr. PowerPoint, EdrawMax) so ustvarjali študijska gradiva, ki so jih s študenti delili s pomočjo spletne učilnice Moodle. Spletna učilnica Moodle je v opisani pilotni posodobitvi predstavljala osrednjo IKT, ki so jo visokošolski učitelji in sodelavci uporabili v procesu poučevanja. S pomočjo nje so izvedli sodelovalno učenje, v okviru katerega so študenti komunicirali z vrstniki (npr. forum), si medseboj vrednotili izdelke (npr. delavnica) ter soustvarjali gradiva (npr. wiki, slovar) ter s tem razvijali informacijsko pismenost. Poleg medvrstniškega vrednotenja so učitelji med pedagoškim procesom izvedli tudi sprotno preverjanje znanja študentov z uporabo orodja Socrative. Z opravljanjem aktivnosti so bili študenti vseskozi aktivno vključeni v študijski proces, pri čemer jim je spletna učilnica (npr. Completion Progress block, zaključevanje aktivnost) omogočila tudi organiziranje dela in učenja, spremljanje lastnega napredek in uravnavanje učenja na podlagi lastnih zmožnosti. S takšnim načinom dela so visokošolski učitelji in sodelavci v študijski proces vključili personalizacijo, saj so lahko študenti ogledovali študijska gradiva in napredovali po aktivnostih v lastnem tempu.

Digitalne kompetence (po DigCompEdu)2. DIGITALNI VIRI

2.2. Izdelovanje in poustvarjanje digitalnih virov
2.3. Upravljanje, zaščita in deljenje digitalnih virov

3. POUČEVANJE IN UČENJE

3.1 Poučevanje
3.3. Sodelovalno učenje
3.4. Samouravnavanje učenja

4. VREDNOTENJE

4.1. Strategije vrednotenja
4.2. Analiza dokazov
4.3. Povratne informacije in načrtovanje

5. OPOLNOMOČENJE ŠTUDENTOV

5.3. Aktivno vključevanje študentov

6. SPODBUJANJE RAZVOJA DIGITALNIH KOMPETENC PRI ŠTUDENTIH

6.1. Informacijska in medijska pismenost
6.2. Digitalno komuniciranje in sodelovanje
6.3. Izdelovanje digitalnih vsebin

DODATNO GRADIVO:

Posnetek s predstavitvijo primera dobre prakse na posvetu Učitelji učiteljem (29. 5. 2020) v okviru projekta Digitalna UL – z inovativno uporabo IKT v pedagoškem procesu, povezava: https://di.uni-lj.si/asset/5Y9tEcYx47tGfsZta

Gradivo je nastalo v okviru projekta “Digitalna UL – z inovativno uporabo IKT do odličnosti”, ki sta ga sofinancirala Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.