Management lesnega podjetja z osnovami mikroekonomike

NOSILEC: doc. dr. Kropivšek Jože 

SODELUJOČI: asist. dr. Jošt Matej

KONTAKT: Joze.Kropivsek@bf.uni-lj.si

ČLANICA: UL Biotehniška fakulteta

ŠTUDIJSKI PROGRAM: Lesarstvo

ŠTUDIJSKO PODROČJE: Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo

Raven integracije IKT (po SAMR)

preoblikovanje

Učni pristopi, metode in oblike dela

kombinirano učenje

Uporabljena IKT

spletna učilnica Moodle (naloga, delavnica, kviz, vtičniki Active Quiz, GeoGebra, BigBlueButton, Turnitin, Attendance)
program Bonitete.si
MS Excel, MS Word, MS PowerPoint
orodja za snemanje (Open Broadcaster Software, DaVinci Resolve)
QR kode

OPIS UPORABE IKT V PEDAGOŠKEM PROCESU

Visokošolski učitelji in sodelavci so pri predmetu Management lesnega podjetja z osnovami mikroekonomike (UL BF) načrtovali aktivnosti za študente, ki so spodbujale kombinirano učenje predvsem ob uporabi dodatnih modulov v spletni učilnici Moodle. S tem so pri študentih naslavljali razvoj višjih taksonomskih stopenj miselnih procesov. Izvajalci so aktivnosti za študente preoblikovali tako, da so pripravili številna (interaktivna) gradiva z uporabo vtičnika Active Quiz v Moodlu za temo izračun plače in kalkulacije ter GeoGebro za stroškovni graf s simulacijo. Izvajalci so uporabili napredne možnosti pri različnih aktivnostih na spletni učilnici, kot so naloge/baze, saj so študenti večino seminarskih nalog oddali v bazo, kjer so naloge vidne ostalim študentom šele po odobritvi učitelja. Za preverjanje plagiatorstva so uporabili vtičnik Turnitin Assigment. Aktivnost delavnica so uporabili za skupinsko evalvacijo dela študentov (za finančno analizo podjetij), kjer so študenti oddali in medsebojno evalvirali poročila. Za finančno analizo Slovenskih podjetih so uporabili tudi program Bonitete.si. Za utrjevanje znanja so uporabili kvize (z računskim tipom vprašanj z naključnimi spremenljivkami), s katerimi so študenti poglobili svoje znanje ekonomike. Prisotnost študentov na vajah in predavanjih so v celoti vodili v spletni učilnici z uporabo vtičnika Attendance, vključno s pomočjo skeniranja QR kode. Eno predavanje je bilo izvedeno tudi v obliki webinarja z orodjem BigBlueButton, uvodno predavanje in predavanja v predavalnici pa so bila posneta in na voljo študentom za večkratni ogled.

Z didaktično uporabo IKT, kot je predstavljena v zgornjem primeru, so sodelujoči visokošolski učitelji in sodelavci razvijali in izkazali različne digitalne kompetence izobraževalcev ter tudi naslavljali različne digitalne kompetence pri študentih. Z uporabo IKT so izvajalci izdelali in s študenti delili različna (interaktivna) gradiva ter videoposnetke predavanj. Izvajalci so proces poučevanja načrtovali znotraj spletne učilnice Moodle, napredna uporaba naloge/delavnice v Moodlu pa jim je omogočila vpogled v delo študentov ter s tem možnost sprotnega vodenja ter podajanja povratnih informacij. Omenjeni aktivnosti so uporabili tudi za sprotno vrednotenje, z delavnico pa so imeli možnost medsebojne evalvacije poročil tudi študenti. S sodelovalnim delom in aktivnim vključevanjem v študijski proces so digitalne kompetence razvijali tudi študenti. Z uporabo različnih (spletnih) orodij, iskanjem in filtriranjem informacij ter uporabo MS Office orodij (predvsem MS Excela za finančno analizo) so razvijali kompetence informacijske in medijske pismenosti. Z uporabo IKT so študenti med seboj tudi komunicirali in sodelovali, oddajali naloge in vrednotili izdelke vrstnikov ter izdelovali različne digitalne vsebine.

Digitalne kompetence (po DigCompEdu)2. DIGITALNI VIRI

2.2. Izdelovanje in poustvarjanje digitalnih virov
2.3. Upravljanje, zaščita in deljenje digitalnih virov

3. POUČEVANJE IN UČENJE

3.1 Poučevanje
3.2. Vodenje
3.3. Sodelovalno učenje

4. VREDNOTENJE

4.1. Strategije vrednotenja
4.3. Povratne informacije in načrtovanje

5. OPOLNOMOČENJE ŠTUDENTOV

5.3. Aktivno vključevanje študentov

6. SPODBUJANJE RAZVOJA DIGITALNIH KOMPETENC PRI ŠTUDENTIH

6.1. Informacijska in medijska pismenost
6.2. Digitalno komuniciranje in sodelovanje
6.3. Izdelovanje digitalnih vsebin

DODATNO GRADIVO:

Posnetek s predstavitvijo primera dobre prakse na posvetu Učitelji učiteljem (21. 2. 2020) v okviru projekta Digitalna UL – z inovativno uporabo IKT v pedagoškem procesu, povezava: https://di.uni-lj.si/asset/xYNajvnTN4nwteHpj.

Gradivo je nastalo v okviru projekta “Digitalna UL – z inovativno uporabo IKT do odličnosti”, ki sta ga sofinancirala Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.