Načrtovanje izobraževanja odraslih

NOSILEC: izr. prof. dr. Nives Ličen

SODELUJOČI: asist. dr. Matej Urbančič, Tadej Košmerl

KONTAKT: nives.licen@ff.uni-lj.si

ČLANICA: UL Filozofska fakulteta

ŠTUDIJSKI PROGRAM: Andragogika

ŠTUDIJSKO PODROČJE: Izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev

Raven integracije IKT (po SAMR)

redefinicija

Učni pristopi, metode in oblike dela

projektno učno delo
učenje z raziskovanjem
samoregulativno učenje
obrnjeno učenje
izkustveno učenje
kombinirano učenje
sodelovalno učenje

Uporabljena IKT

spletna učilnica Moodle
Nextcloud

OPIS UPORABE IKT V PEDAGOŠKEM PROCESU

Visokošolski učitelji in sodelavci so pri predmetu Načrtovanje izobraževanja odraslih (UL FF) pripravili različne aktivnosti, s katerimi so v študijski proces aktivno vključevali študente in spodbujali sodelovalno delo podprto s sodelovalnimi učnimi okolji Moodle in Nextcloud. Tako so pri študentih naslavljali razvoj različnih taksonomskih stopenj miselnih procesov, tudi tistih na najviši ravni. Študenti so najprej izkusili možnosti in funkcije sodelovalnega okolja Nextcloud, ki so ga v nadaljevanju aktivno uporabljali pri predmetu. Visokošolski učitelji in sodelavci so študentom tako na sodelovalnem okolju Nextcloud kot na spletni učilnici Moodle omogočili dostop do učnih gradiv, videoposnetkov in intervjujev, katere so si lahko ogledali že pred predavanji. Poleg tega, da so omenjeni sodelovalni okolji uporabili kot podporo sodelovalnemu učenju, kjer so študente spodbujali k diskusiji in spremljanju ter vrednotenju dela vrstnikov, so z njima podprli tudi samoregulativno učenje z namenom spremljanja lastnega dela in napredka posameznega študenta. Pedagoški proces so deloma izvedli tudi kot kombinirano učenje, saj so študenti preko sodelovalnih učnih okolij reševali mini naloge, ankete in vprašalnike. V okviru projektnega učnega dela so študenti na sodelovalnem okolju Nexcloud načrtovali izobraževalni program, razreševali posamezne faze projektnega dela, pripravili osnutke raziskave in preučili liteaturo ter sodelovalno pisali in pripravili različne vrste gradiv.

V okviru pilotne posodobitve študijskega predmeta z didaktično uporabo IKT so visokošolski učitelji in sodelavci izkazali in razvijali različne digitalne kompetence izobraževalcev ter aktivno spodbujali razvoj digitalnih kompetenc pri študentih. Pri izbiri gradiv so učitelji uporabljali različno IKT ter temeljili na izbiri večpredstavnih študijskih gradiv. Učitelji so uporabili sodelovalni učni okolji Moodle in Nextcloud za vzpostavitev celovitih repozitorijev digitalnih vsebin, ki so jim omogočili upravljanje, zaščito in deljenje različnih digitalnih virov. IKT je učiteljem omogočila pripravo študijskega procesa na način, ki povezuje različne na učitelja in študenta usmerjene digitalne dejavnosti. Sodelovalna digitalna okolja so učitelji pogosto uporabili tudi za odgovarjanje na vprašanja in izzive študentov, jim zagotavljali individualno vodenje ter podporo. Pri zastavljenih aktivnostih, ki so temeljile na projektnem učnem delu, so učitelji spodbujali uporabo IKT, ki je študentom omogočila sodelovalno raziskovanje, dokumentiranje ugotovitev ter razmišljanje o lastnem učenju. IKT so uporabili tudi za medvrstniško vrednotenje in podporo samouravnavanju učenja. Učitelji so v omenjenih sodelovalnih okoljih pripravljali tudi naloge za formativno vrednotenje znanja in sproti spremljali administrativne podatke o študentih ter podatke o njihovih dosežkih, ki so jih lahko uporabili za usmerjeno podajanje povratnih informacij. Učitelji so tako tekom posodobitve študijskega predmeta z didaktično uporabo IKT vseskozi temeljili na aktivnemu in ustvarjalnemu sodelovanju študentov ter reševanju situacij, ki študente vključijo v praktične dejavnosti in znanstveno raziskovanje. Po drugi strani so učitelji študentom omogočili tudi razvoj različnih digitalnih kompetenc – od razvoja informacijske in medijske pismenosti preko uporabe in vrednotenja različnih gradiv v repozitorijih vsebin, do spodbujanja komuniciranja in sodelovanja v različnih diskusijskih forumih, študente so spodbujali k izdelovanju in ustvarjanju novih predlogov oz. rešitev problemskih situacij z uporabo IKT.

Digitalne kompetence (po DigCompEdu)2. DIGITALNI VIRI

2.1. Izbiranje digitalnih virov
2.2. Izdelovanje in poustvarjanje digitalnih virov
2.3. Upravljanje, zaščita in deljenje digitalnih virov


3. POUČEVANJE IN UČENJE

3.1. Poučevanje
3.2. Vodenje
3.3. Sodelovalno učenje
3.4 Samouravnavanje učenja


4. VREDNOTENJE

4.1. Strategije vrednotenja
4.2 Analiza dokazov
4.3 Povratne informacije in načrtovanje


5. OPOLNOMOČENJE ŠTUDENTOV

5.3. Aktivno vključevanje študentov


6. SPODBUJANJE RAZVOJA DIGITALNIH KOMPETENC PRI ŠTUDENTIH

6.1. Informacijska in medijska pismenost
6.2. Digitalno komuniciranje in sodelovanje
6.3. Izdelovanje digitalnih vsebin

DODATNO GRADIVO:

Posnetek s predstavitvijo primera dobre prakse na posvetu Učitelji učiteljem (29. 5. 2020) v okviru projekta Digitalna UL – z inovativno uporabo IKT v pedagoškem procesu, povezava: https://di.uni-lj.si/asset/qcHN4zNphTsu5KW2f

Gradivo je nastalo v okviru projekta “Digitalna UL – z inovativno uporabo IKT do odličnosti”, ki sta ga sofinancirala Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.