Osnove didaktike matematike

NOSILEC: doc. dr. Zlatan Magajna

SODELUJOČI: asist. dr. Adrijana Mastnak

KONTAKT: zlatan.magajna@pef.uni-lj.si, adrijana.mastnak@pef.uni-lj.si

ČLANICA: UL Pedagoška fakulteta

ŠTUDIJSKI PROGRAM: Dvopredmetni učitelj

ŠTUDIJSKO PODROČJE: Izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev

Raven integracije IKT (po SAMR)

redefinicija

Učni pristopi, metode in oblike dela

obrnjeno učenje
sodelovalno učenje
izkustveno učenje
učenje z raziskovanjem

Uporabljena IKT

e-listovnik Mahara, YouTube

OPIS UPORABE IKT V PEDAGOŠKEM PROCESU

Visokošolski učitelji in sodelavci pri predmetu Osnove didaktike matematike (UL PEF) so načrtovali aktivnosti za študente, ki so spodbujale obrnjeno učenje ob uporabi e-listovnika Mahara. S tem so pri študentih naslavljali razvoj različnih taksonomskih stopenj miselnih procesov. Z ustvarjanjem in deljenjem gradiv na e-listovniku Mahara, so študentom omogočili dostop, ogled in branje dodatnih gradiv za pripravo na predavanja in vaje. S pripravo vprašanj oz. izhodiščnih učnih situacij, ki so od študentov zahtevale sklepanje, utemeljevanje, podajanje lastnega mnenja, kritično komentiranje in zasnovo na e-listovniku Mahara so spodbudili aktivno sodelovanje študentov pred in po predavanjih. Pridobljene odgovore so visokošolski učitelji ustrezno umestili v predavanje. Študenti so skozi samostojno raziskovanje različne literature odgovarjali na vprašanja učiteljev na e-listovniku Mahara, tako individualno kot v skupini so izdelovali predloge rešitev preučevalnih problemov in jih delili z vrstniki. Uporaba e-listovnika Mahara je visokošolskim učiteljem služila tudi kot podpora izkustvenemu učenju, kjer so za študente pripravili aktivnosti, ki so jim omogočile učenje iz lastnih izkušenj in izkušenj drugih. Študenti so sodelovali v aktivnostih igranja vlog oz. izvedbe simulacij različnih učnih situacij. Pri tem so jih učitelji posneli z namenom nadaljnje analize in evalvacije lastnih nastopov in nastopov drugih vrstnikov. Visokošolski učitelji so uporabili e-listovnik Mahara, tudi pri pripravi aktivnosti za spodbujanje sodelovalnega učenja med študenti. Aktivnosti so študentom omogočale razvoj predvsem višjih taksonomskih stopenj miselnih procesov, saj so lahko sodelovali v spletni diskusiji z namenom spodbujanja povezovanja znanj, zagovarjanja lastnega mnenja in kritičnega komentiranja.

Z didaktično uporabo IKT, kot je predstavljena v zgornjem primeru, so sodelujoči visokošolski učitelji in sodelavci razvijali in izkazali različne digitalne kompetence izobraževalcev ter tudi naslavljali različne digitalne kompetence pri študentih. Poleg uporabe spleta za iskanje in izbiro različnih gradiv, so učitelji v sodelovalnem okolju Mahara vzpostavili prostor, ki je omogočal ustvarjanje in deljenje ter tudi upravljanje različnih študijskih gradiv s študenti. E-listovnik Mahara je visokošolskim učiteljem omogočil vzpostavitev celovitih aktivnosti v digitalnem učnem okolju, kjer so lahko preizkušali različne oblike in metode poučevanja (izkustveno učenje, sodelovalno učenje, obrnjeno učenje). Omogočen jim je bil vpogled v delo vseh študentov in s tem tudi možnost sprotnega vodenja in nudenja podpore pri opravljanju aktivnosti. E-listovnik Mahara so učitelji uporabili tudi v podporo različnim oblikam sodelovanja (npr. diskusija s študenti, soustvarjanje pogleda v Mahari, zasnova rešitev v problemskih situacijah). Študentom so preko pripravljenih aktivnosti v digitalnem okolju omogočili tudi samouravnavanje učenja. Celovito okolje, ki je bilo pripravljeno v Mahari, je učiteljem služilo tudi za sprotno vrednotenje znanja, saj je predstavljalo prostor, kjer so študenti oddajali svoje naloge, gradili e-listovnik ter delili lastne razmisleke in rešitve na obravnavane tematike. Učitelji so preko orodja lahko na hiter in učinkovit način podali povratne informacije ter usmerjali študente pri nadaljnjem delu. Mahara je učiteljem omogočila tudi spodbujanje aktivnega in ustvarjalnega sodelovanja študentov v pedagoškem procesu (neodvisno od prostora in časa), poglobljeno razmišljanje ter ustvarjalno izražanje študentov preko reševanja problemov, ki temeljijo na življenjskih situacijah s katerimi se bodo študenti soočali na svoji poklicni poti. Nenazadnje so tudi študenti tekom pilotne posodobitve študijskega predmeta razvijali svoje digitalne kompetence preko iskanja in uporabe različnih spletnih virov, delili so svoje izkušnje in mnenje preko diskusijskih forumov in sodelovali z vrstniki z namenom priprave rešitev različnih problemskih situacij preko dopolnjevanja listovnika.

Digitalne kompetence (po DigCompEdu)

2. DIGITALNI VIRI

2.1. Izbiranje digitalnih virov
2.2. Izdelovanje in poustvarjanje digitalnih virov
2.3. Upravljanje, zaščita in deljenje digitalnih virov


3. POUČEVANJE IN UČENJE

3.1. Poučevanje
3.2. Vodenje
3.3. Sodelovalno učenje
3.4. Samouravnavanje učenja


4. VREDNOTENJE

4.1. Strategije vrednotenja
4.3. Povratne informacije in načrtovanje


5. OPOLNOMOČENJE ŠTUDENTOV

5.3. Aktivno vključevanje študentov


6. SPODBUJANJE RAZVOJA DIGITALNIH KOMPETENC PRI ŠTUDENTIH

6.1. Informacijska in medijska pismenost
6.2. Digitalno komuniciranje in sodelovanje
6.3. Izdelovanje digitalnih vsebin
6.5. Reševanje problemov

DODATNO GRADIVO:

Posnetek s predstavitvijo primera dobre prakse na posvetu Učitelji učiteljem (27. 9. 2019) v okviru projekta Digitalna UL – z inovativno uporabo IKT v pedagoškem procesu, povezava: https://di.uni-lj.si/asset/SpYfwosvMQ6sEA9wk

Gradivo je nastalo v okviru projekta “Digitalna UL – z inovativno uporabo IKT do odličnosti”, ki sta ga sofinancirala Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.