Zdravstvo in zdravstveni sistemi

NOSILEC: prof. dr. Petra Došenović Bonča 

KONTAKT: petra.d.bonca@ef.uni-lj.si

ČLANICA: UL Ekonomska fakulteta

ŠTUDIJSKI PROGRAM: Management in ekonomika v zdravstvenem varstvu

ŠTUDIJSKO PODROČJE:Družbene, poslovne, pravne in upravne vede

Raven integracije IKT (po SAMR)

nadgradnja

Učni pristopi, metode in oblike dela

obrnjeno učenje
kombinirano učenje

Uporabljena IKT

Canvas
Screencast-O-Matic

OPIS UPORABE IKT V PEDAGOŠKEM PROCESU

Visokošolska učiteljica je pri predmetu Zdravstvo in zdravstveni sistemi (UL EF) načrtovala aktivnosti za študente, s katerimi je naslavljala razvoj taksonomskih stopenj miselnih procesov na ravni pomnjenja, razumevanja in uporabe. Med načrtovanimi aktivnostmi, ki jih je izvajalka zasnovala, izstopa uporaba programskega orodja Screencast-O-Matic v podporo obrnjenemu učenju, s pomočjo katerega so bili pripravljeni videoposnetki s predstavitvijo in razlago študijskih vsebin, intervjuji z različnimi strokovnjaki iz prakse ter navodili za študijsko delo. V kombinaciji s platformo Canvas je visokošolska učiteljica pripravila aktivnosti za študente v podporo kombiniranemu učenju, v katerem so, poleg dostopa do videoposnetkov in dodatne literature, imeli možnost tudi komuniciranja med seboj ter reševanje kvizov. Izvajalka je z nadgradnjo aktivnosti preko kvizov študente spodbujala k sprotnemu delu, preverjala njihovo usvojeno znanje ter na podlagi ugotovljenih vrzeli in pomanjkljivega razumevanja snovi pripravila dodatna pojasnila.

Med izvedbo pilotne posodobitve je visokošolska učiteljica razvijala kar nekaj digitalnih kompetenc in hkrati spodbujala tudi razvoj digitalnih kompetenc pri študentih. Učiteljica je z uporabo IKT izbirala, izdelovala ter s študenti delila študijska gradiva v obliki videoposnetkov. Proces poučevanja je zasnovala znotraj platforme Canvas, kjer so študenti dostopali do gradiv, komunicirali in reševali kvize. Slednje je učiteljica uporabila za formativno vrednotenje ter podajanje povratnih informacij študentom, v primeru ugotovljenih težav pri razumevanju snovi študentom pa jim je nudila dodatna pojasnila. Poleg reševanja kvizov so bili študenti aktivno vključeni v študijski proces tudi s pripravo seminarske naloge, kjer so pripravili primerjalno analizo zdravstvenih sistemov. Pri predmetu so študenti razvijali kompetence informacijske pismenosti, saj so pridobljene informacije obdelali, analizirali ter uporabili v svoji seminarski nalogi.

Digitalne kompetence (po DigCompEdu)2. DIGITALNI VIRI

2.1. Izbiranje digitalnih virov
2.2. Izdelovanje in poustvarjanje digitalnih virov
2.3. Upravljanje, zaščita in deljenje digitalnih virov

3. POUČEVANJE IN UČENJE

3.1 Poučevanje

4. VREDNOTENJE

4.1. Strategije vrednotenja
4.3. Povratne informacije in načrtovanje

5. OPOLNOMOČENJE ŠTUDENTOV

5.3. Aktivno vključevanje študentov

6. SPODBUJANJE RAZVOJA DIGITALNIH KOMPETENC PRI ŠTUDENTIH

6.1. Informacijska in medijska pismenost

Gradivo je nastalo v okviru projekta “Digitalna UL – z inovativno uporabo IKT do odličnosti”, ki sta ga sofinancirala Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.