Osnove znanstvenega pisanja z angleško terminologijo

NOSILEC: izr. prof. dr. Ana Bojinovič 

SODELUJOČI: asist. dr. Požgan Jure, lekt. mag. Jarc Mojca 

KONTAKT: ana.bojinovic@fdv.uni-lj.si, jure.pozgan@fdv.uni-lj.si, mojca.jarc@fdv.uni-lj.si

ČLANICA: UL Fakulteta za družbene vede

ŠTUDIJSKI PROGRAM: Mednarodni odnosi

ŠTUDIJSKO PODROČJE: Družbene, poslovne, pravne in upravne vede

Raven integracije IKT (po SAMR)

nadgradnja

Učni pristopi, metode in oblike dela

kombinirano učenje

Uporabljena IKT

spletna učilnica Moodle
Turnitin

OPIS UPORABE IKT V PEDAGOŠKEM PROCESU

Visokošolski učitelji in sodelavci so pri predmetu Osnove znanstvenega pisanja z angleško terminologijo (UL FDV) načrtovali aktivnosti za študente ob uporabi različne IKT, s katerimi so naslavljali razvoj taksonomskih stopenj miselnih procesov na ravni pomnjenja, razumevanja in uporabe. Med aktivnostmi, ki so jih načrtovali visokošolski učitelji in sodelavci za študente, izstopa uporaba IKT v podporo kombiniranemu učenju. Spletno učilnico Moodle so uporabili za mentorstvo na daljavo in sicer so za asinhrono komunikacijo uporabili forum in wiki. V spletni učilnici so objavili prosto dostopno tekstovno gradivo ter aktivnosti nadgradili s pripravo kvizov. Poleg tega so objavili povezave do izbranih videoposnetkov na YouTubu za pripravo in pisanje strokovnih besedil. Oddana besedila so pregledali z orodjem za odkrivanje plagiatorstva Turnitin. Povratne informacije o oddanih pisnih izdelkih pa so študentom nudili preko foruma.

Z didaktično uporabo IKT, kot je predstavljena v zgornjem primeru, so visokošolski učitelji in sodelavci razvijali različne digitalne kompetence izobraževalcev ter tudi naslavljali različne digitalne kompetence pri študentih. Izvajalci so za študente poiskali različna gradiva in jih delili v spletni učilnici Moodle. Proces poučevanja je bil zasnovan znotraj spletne učilnice, kjer so visokošolski učitelji s pomočjo foruma vodili pedagoški proces ter izboljšali komunikacijo in študentom podajali povratne informacije na oddane pisne izdelke v obliki forumske razprave. Poleg nalog so za formativno vrednotenje izvajalci uporabili tudi kviz v spletni učilnici. V pedagoški proces so bili z oddajo nalog in sodelovanja na forumu aktivno vključeni tudi študenti, ki so pri predmetu razvijali različne digitalne kompetence, in sicer kompetence informacijske in medijske pismenosti ter izdelovanja vsebin s pisnim izražanjem in oblikovanjem znanstvenih besedil, z razpravami pa so spodbujali tudi komunikacijske in sodelovalne kompetence.

Digitalne kompetence (po DigCompEdu)2. DIGITALNI VIRI

2.1. Izbiranje digitalnih virov
2.3. Upravljanje, zaščita in deljenje digitalnih virov

3. POUČEVANJE IN UČENJE

3.1 Poučevanje
3.2. Vodenje

4. VREDNOTENJE

4.1. Strategije vrednotenja
4.3. Povratne informacije in načrtovanje

5. OPOLNOMOČENJE ŠTUDENTOV

5.3. Aktivno vključevanje študentov

6. SPODBUJANJE RAZVOJA DIGITALNIH KOMPETENC PRI ŠTUDENTIH

6.1. Informacijska in medijska pismenost
6.2. Digitalno komuniciranje in sodelovanje
6.3. Izdelovanje digitalnih vsebin

DODATNO GRADIVO:

Posnetek s predstavitvijo primera dobre prakse na posvetu Učitelji učiteljem (29. 5. 2020) v okviru projekta Digitalna UL – z inovativno uporabo IKT v pedagoškem procesu, povezava: https://di.uni-lj.si/asset/G45FXcjYbGwJomdvS.

Gradivo je nastalo v okviru projekta “Digitalna UL – z inovativno uporabo IKT do odličnosti”, ki sta ga sofinancirala Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.