Praktično usposabljanje

NOSILEC: doc. dr. Mitja Kos

SODELUJOČI: izr. prof. dr. Igor Locatelli, doc. dr. Nejc Horvat, asist. dr. Nanča Čebron Lipovec, asist. dr. Nika Marđetko, asist. Ana Janežič, asist. Janja Jazbar

KONTAKT: mitja.kos@ffa.uni-lj.si, igor.locatelli@ffa.uni-lj.si, ejc.horvat@ffa.uni-lj.si, nanca.cebron.lipovec@ffa.uni-lj.si, nika.mardetko@ffa.uni-lj.si, ana.janezic@ffa.uni-lj.s, janja.jazbar@ffa.uni-lj.si

ČLANICA: UL Fakulteta za farmacijo

ŠTUDIJSKI PROGRAM: Enoviti magistrski študijski program Farmacija

ŠTUDIJSKO PODROČJE: Zdravstvo in sociala

Raven integracije IKT (po SAMR)

preoblikovanje

Učni pristopi, metode in oblike dela

kombinirano učenje
samoregulativno učenje

OPIS UPORABE IKT V PEDAGOŠKEM PROCESU

Visokošolski učitelji in sodelavci so v okviru pilotne posodobitve z didaktično uporabo IKT preoblikovali predmet Praktično usposabljanje, kjer so pri študentih spodbujali razvoj višjih taksonomskih miselnih procesov. Med aktivnosti, ki so jih načrtovali, izstopa uporaba IKT v podporo kombiniranemu učenju. Visokošolski učitelji in sodelavci so v spletni učilnici Moodle pripravili gradiva, ki so si jih študenti ogledali. Poleg tega so za študente pripravili aktivnosti za sprotno preverjanje znanja z uporabo Moodle kviza in z H5P vtičnikom v spletni učilnici (H5P Question Set). Še zlasti zanimiva je bila priprava študijskih aktivnosti z uporabo interaktivnih gradiv narejenih s pomočjo H5P Branching Scenario, v katerih je bilo predvideno reševanje kliničnih primerov v obliki adaptivnih učnih gradiv. Gradiva in aktivnosti, ki so se stopnjevala po težavnosti in kompleksnosti, so bila v spletni učilnici dostopna pogojno, kar pomeni, da so lahko študenti napredovali v naslednjo aktivnost, po tem, ko so predhodno aktivnost opravili uspešno. Študenti so ob reševanju aktivnosti prejeli sprotne povratne informacije, na podlagi katerih so se odločili za nadaljno delo in učenje. S takšnim načinom dela so visokošolski učitelji in sodelavci v študijski proces vključili tudi samoregulativno učenje.

Z uporabo zgoraj omenjene IKT so visokošolski učitelji in sodelavci razvijali digitalne kompetence, pri čemer so razvoj nekaterih digitalnih kompetenc spodbujali tudi pri študentih. Osrednja IKT, ki so jo visokošolski učitelji in sodelavci uporabljali v procesu poučevanja, je spletna učilnica Moodle. Ta jim je omogočila, da so s študenti delili študijska gradiva, ki so jih skrbno izbrali tako, da bodo za študente primerna in poučna. Znotraj spletne učilnice so za študente izdelali kvize različnih zahtevnosti, prav tako tudi adaptivna študijska gradiva, s katerimi so želeli študente poestovetiti z različno zahtevnimi kliničnimi primeri. Z adaptivnimi gradivi so študenti s pridobljenim znanjem reševali klinične primere, katerih postopek se je odvijal na podlagi predhodnih odločitev študenta. Na podlagi pridobljenih sprotnih povratnih informacij so študenti uravnavali ter načrtovali nadaljnjo delo in učenje, pri čemer so lahko gradiva in aktivnosti kadarkoli ponovno ogledali in reševali. Namen aktivnosti je bila izgradnja, reflektiranje in preverjanje znanja, posledično tudi aktivno vključevanje študentov v študijski proces. Poleg tega je spletna učilnica Moodle omogočila, da so lahko tako študenti kot tudi zunanji strokovnjaki dostopali do vseh gradiv in aktivnosti tudi v času usposabljanja, ki so potekala izven prostorov fakultete.

Digitalne kompetence (po DigCompEdu)2. DIGITALNI VIRI

2.1. Izbiranje digitalnih virov
2.2. Izdelovanje in poustvarjanje digitalnih virov
2.3. Upravljanje, zaščita in deljenje digitalnih virov

3. POUČEVANJE IN UČENJE

3.1 Poučevanje
3.2. Vodenje
3.4. Samouravnavanje učenja

4. VREDNOTENJE

4.1. Strategije vrednotenja
4.3. Povratne informacije in načrtovanje

5. OPOLNOMOČENJE ŠTUDENTOV

5.2. Diferenciacija in personalizacija
5.3. Aktivno vključevanje študentov

6. SPODBUJANJE RAZVOJA DIGITALNIH KOMPETENC PRI ŠTUDENTIH

6.1. Informacijska in medijska pismenost

DODATNO GRADIVO:

Posnetek s predstavitvijo primera dobre prakse na posvetu Učitelji učiteljem (29. 5. 2020) v okviru projekta Digitalna UL – z inovativno uporabo IKT v pedagoškem procesu, povezava: https://di.uni-lj.si/asset/dxQnB3Bvm4qAyRWuf

Gradivo je nastalo v okviru projekta “Digitalna UL – z inovativno uporabo IKT do odličnosti”, ki sta ga sofinancirala Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.