Sodobna informatika v biomedicini 1 in 2

NOSILEC: prof. dr. Janez Stare

SODELUJOČI: doc. dr. Brane Leskošek, asist. dr. Jure Dimec

KONTAKT: janez.stare@mf.uni-lj.si, brane.leskosek@uni-lj.si, jure.dimec@mf.uni-lj.si

ČLANICA: UL Medicinska fakulteta

ŠTUDIJSKI PROGRAM: Medicina

ŠTUDIJSKO PODROČJE: Zdravstvo in sociala

Raven integracije IKT (po SAMR)

redefinicja

Učni pristopi, metode in oblike dela

obrnjeno učenje
sodelovalno učenje
učenje z raziskovanjem

Uporabljena IKT

spletna učilnica Moodle (forum, klepet, naloga)
MySQL WorkBench
ARIS Express
Google Drive

OPIS UPORABE IKT V PEDAGOŠKEM PROCESU

Visokošolski učitelji in sodelavci so v okviru pilotne posodobitve predmeta Sodobna informatika v biomedicini 1 in 2 z didaktično uporabo IKT razvijali aktivnosti za študente podprte z IKT na različnih stopnjah didaktične uporabe IKT. Med aktivnosti, ki so jih načrtovali za študente, izstopa uporaba IKT v podporo obrnjenemu učenju, s katerim so pri študentih spodbujali predvsem razvoj nižjih taksonomskih stopenj miselnih procesov. V spletni učilnici Moodle so študentom omogočili dostop, ogled in branje dodatnih gradiv za pripravo na predavanja in vaje. Višje taksonomske in kognitivne stopnje miselnih procesov so pri študentih naslavljali v okviru učenja z raziskovanjem, kjer so študenti z uporabo specifične programske opreme, kot je MySQL WorkBench, ARIS Express reševali problemsko zasnovane raziskovalne probleme, ki so zahtevali delo z relacijskimi modeli in ustvarjanje inovativnih rešitev. Študenti so v skupinah z uporabo IKT za urejanje besedila (npr. možnosti oblačne storitve Google Drive) soustvarjali seminarske naloge, v katerih so predstavili rezultate svojega dela. Seminarske naloge so oddali v spletni učilnici, ki je visokošolskim učiteljem in sodelavcem omogočila zbiranje vseh oddanih nalog na enem mestu in enostavnejše ocenjevanje. Visokošolski učitelji in sodelavci so sodelovalno učenje podprli tudi z aktivnostmi, v katerih so pričakovali interakcijo in sodelovanje študentov v forumu in klepetu v spletni učilnici.

Med izvedbo pilotne posodobitve so visokošolski učitelji in sodelavci razvijali digitalne kompetence in hkrati spodbujali tudi razvoj kompetenc pri študentih. Z uporabo IKT so učitelji izbirali najbolj primerna študijska gradiva, ki so študentom služila pri pripravi na predavanja in vaje. Iz opisa pilota je razvidno, da so proces poučevanja načrtovali z uporabo spletne učilnice Moodle, znotraj katere so s študenti delili izbrana študijska gradiva, uporabili forum in klepet z namenom medsebojnega sodelovanja in razvoja diskusije, ter nalogo, s katero so na hiter in enostaven način ovrednotili delo študentov ter podali povratno informacijo. Študenti so bili redno aktivno vključeni v študijski proces. V okviru raziskovalnega dela so z namensko IKT (MySQL WorkBench, ARIS Expressr) sodelovalno reševali resnične probleme in s tem razvijali inovativne reštive. Z uporabo IKT, ki jim je omogočila sodelovalno soustvarjanje vsebin (npr. možnosti Google Drive), so izdelali končno nalogo, kjer so predstavili rezultate dela. S tem, ko so iskali potrebne informacije in vire, jih organizirali, obdelali, analizirali ter razložili z uporabo že omenjene IKT, so razvijali informacijsko pismenost. Poleg tega so pri delu v skupinah vseskozi z različno IKT sodelovali in komunicirali z ostalimi člani skupine.

Digitalne kompetence (po DigCompEdu)2. DIGITALNI VIRI

2.1. Izbiranje digitalnih virov
2.2. Izdelovanje in poustvarjanje digitalnih virov
2.2. Izdelovanje in poustvarjanje digitalnih virov
2.3. Upravljanje, zaščita in deljenje digitalnih virov


3. POUČEVANJE IN UČENJE

3.1. Poučevanje
3.3. Sodelovalno učenje


4. VREDNOTENJE

4.1. Strategije vrednotenja
4.2. Povratne informacije in načrtovanje


5. OPOLNOMOČENJE ŠTUDENTOV

5.3. Aktivno vključevanje študentov


6. SPODBUJANJE RAZVOJA DIGITALNIH KOMPETENC PRI ŠTUDENTIH

6.1. Informacijska in medijska pismenost
6.2. Digitalno komuniciranje in sodelovanje
6.3. Izdelovanje digitalnih vsebin
6.5. Digitalno reševanje problemov

DODATNO GRADIVO:

Posnetek s predstavitvijo primera dobre prakse na posvetu Učitelji učiteljem (29. 11. 2019) v okviru projekta Digitalna UL – z inovativno uporabo IKT v pedagoškem procesu, povezava: https://di.uni-lj.si/asset/HMQEqRwkfKLZ4HDWr

Gradivo je nastalo v okviru projekta “Digitalna UL – z inovativno uporabo IKT do odličnosti”, ki sta ga sofinancirala Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.