Sodobna japonščina 1

NOSILEC: doc. dr. Kristina Hmeljak

SODELUJOČI: asist. dr. Hyeonsook Ryu, Noriaki Sangawa

KONTAKT: kristina.hmeljak@ff.uni-lj.si, ryu@ff.uni-lj.si

ČLANICA: UL Filozofska fakulteta

ŠTUDIJSKI PROGRAM: Prvostopenjski univerzitetni študijski program Japonologija (eno- in dvopredmetni program)

ŠTUDIJSKO PODROČJE: Umetnost in humanistika

Raven integracije IKT (po SAMR)

nadgradnja

Učni pristopi, metode in oblike dela

obrnjeno učenje
učenje z igrami
sodelovalno učenje

OPIS UPORABE IKT V PEDAGOŠKEM PROCESU

Visokošolski učitelji in sodelavci so predmet Sodobna japonščina 1 (UL FF) nadgradili z didaktično uporabo IKT ter s tem pri študentih spodbujali tudi višje taksonomske stopnje miselnih procesov. V okviru obrnjenega učenja so uporabili spletno učilnico Moodle, znotraj katere so študentom ponudili študijsko gradivo z ilustracijami, grafičnimi elementi in videoposnetki. Pred prihodom na vaje v predavalnici so študenti študijska gradiva pregledali in preverili razumevanje vsebine z reševanjem kvizov v spletni učilnici. Visokošolski učitelji in sodelavci so se pri poučevanju japonske pisave soočali z upadom motivacije za učenje pri študentih, zato so študijski proces popestrili tudi z učenjem z igrami. Za motiviranje študentov za učenje so v spletni učilnici pripravili igre, kot so križanke in igra Quizventrue. S takšnim načinom dela so študenti preverili in utrdili znanje. V podporo sodelovalnemu učenju so študenti sodelovalno ustvarjali bazo vprašanj, ki so jih visokošolski učitelji in sodelavci kasneje vključili v prej opisane kvize in igre. Študenti so svoje primere vprašanj oddali v spletno učilnico z uporabo dejavnosti Moodle naloga, kjer so iz strani učitelja prejeli tudi povratno informacijo o ustreznosti zapisa. Zanimive primere in napake so visokošolski učitelji in sodelavci anonimno objavili v forumu, ki je bil viden vsem študentom.

S pilotno posodobitvijo predmeta, opisano zgoraj, so visokošolski učitelji in sodelavci izkazali lastne digitalne kompetence za izobraževanje kot tudi spodbujali razvoj digitalnih kompetenc med študenti. Proces poučevanja je v veliki meri potekal v spletni učilnici Moodle, ki so jo visokošolski učitelji in sodelavci uporabili za vodenje študijskega procesa, komuniciranje s študenti, za deljenje skrbno izbranega študijskega gradiva, ustvarjanje različnih aktivnosti z namenom sprotnega preverjanja znanja študentov (kot so kvizi in igre), za spremljanje in analizo dela in napredka študentov ter za podajanje sprotnih povratnih informacij. Študenti so bili s pregledovanjem študijskih gradiv in reševanjem aktivnosti v spletni učilnici aktivno vključeni v študijski proces. Poleg tega pa so bili aktivni tudi pri sodelovalnem ustvarjanju baze vprašanj. Študenti so skozi pilotno posodobitev razvijali tudi informacijsko in medijsko pismenost preko aktivnosti kot so iskanje in ustvarjanje novih primerov vprašanj, katere so na podlagi pridobljenih povratnih informacij posodobili.

Digitalne kompetence (po DigCompEdu)2. DIGITALNI VIRI

2.1. Izbiranje digitalnih virov
2.2. Izdelovanje in poustvarjanje digitalnih virov
2.3. Upravljanje, zaščita in deljenje digitalnih virov


3. POUČEVANJE IN UČENJE

3.1. Poučevanje
3.2. Vodenje
3.3. Sodelovalno učenje


4. VREDNOTENJE

4.1. Strategije vrednotenja
4.2. Analiza dokazov
4.3. Povratne informacije in načrtovanje


5. OPOLNOMOČENJE ŠTUDENTOV

5.3. Aktivno vključevanje študentov


6. SPODBUJANJE RAZVOJA DIGITALNIH KOMPETENC PRI ŠTUDENTIH

6.1. Informacijska in medijska pismenost
6.2. Digitalno komuniciranje in sodelovanje
6.3. Izdelovanje digitalnih vsebin

DODATNO GRADIVO:

Posnetek s predstavitvijo primera dobre prakse na posvetu Učitelji učiteljem (29. 5. 2020) v okviru projekta Digitalna UL – z inovativno uporabo IKT v pedagoškem procesu, povezava: https://di.uni-lj.si/asset/zAacQzWxH2DJt6wdN

Gradivo je nastalo v okviru projekta “Digitalna UL – z inovativno uporabo IKT do odličnosti”, ki sta ga sofinancirala Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.