Specialna glasbena didaktika 2

NOSILEC: izr. prof. dr. Branka Rotar Pance

KONTAKT: branka.rotarpance@ag.uni-lj.si

ČLANICA: UL Akademija za glasbo

ŠTUDIJSKI PROGRAM: Glasbena pedagogika

ŠTUDIJSKO PODROČJE: Izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev

Raven integracije IKT (po SAMR)

preoblikovanje

Učni pristopi, metode in oblike dela

učenje z raziskovanjem
obrnjeno učenje
izkustveno učenje
sodelovalno učenje
mobilno učenje

Uporabljena IKT

i-učbeniki, Chrome Music Lab, Kahoot, Moodle

OPIS UPORABE IKT V PEDAGOŠKEM PROCESU

Visokošolski učitelji in sodelavci so pri predmetu Specialna glasbena didaktika 2 (UL AG) načrtovali uporabo različnih didaktičnih pristopov ter razvoj aktivnosti za študente z uporabo različne IKT, kot so i-učbeniki, spletna učilnica Moodle, Kahoot in druge aplikacije (npr. Chrome Music Lab). S tem so pri študentih naslavljali razvoj različnih taksonomskih stopenj miselnih procesov. Z deljenjem učnih gradiv na spletni učilnici Moodle, so študentom omogočili dostop do dodatnih gradiv za pripravo na predavanja in vaje. Med predavanji so v sklopu mobilnega učenja preverjali razumevanje obravnavane vsebine pri študentih v obliki interaktivnih kvizov z uporabo orodja Kahoot. Med drugim so spodbujali tudi sodelovalno delo, v okviru katerega so študenti sodelovalno analizirali i-učbenike in izbrane aplikacije, ter izkustveno učenje, kjer so se študenti preizkusili v izdelavi učnih gradiv z uporabo orodja Kahoot. Vsa omenjena učna gradiva za učenje in poučevanje glasbe so si študenti v okviru učenja z raziskovanjem podrobno ogledali, kritično analizirali in tudi ovrednotili.

V predstavljenem primeru didaktične uporabe IKT v pedagoškem procesu so visokošolski učitelji in sodelavci razvijali in izkazali različne digitalne kompetence izobraževalcev. Pri uporabi spletnih učilnic Moodle so visokošolski učitelji in sodelavci izbirali različna gradiva ter jih tudi delili s študenti. Pri izvedbi predmeta so stremeli k organizaciji in pripravi študijskega procesa na način, ki povezuje različne digitalne dejavnosti za čim boljšo podporo pri uresničevanju študijskih ciljev. V spletni učilnici so organizirali in upravljali z različnimi gradivi in vsebino. Študentom so omogočili uporabo različne IKT za sodelovalno raziskovanje, dokumentiranje ter razmišljanje o obravnavanih vsebinah. IKT, konkretno Kahoot, jim je omogočila sprotno preverjanje razumevanja študentov, Kahoot je učiteljem omogočil tudi vpogled v analizo uspešnosti študentov ter omogočil, da so študenti že tekom reševanja bili seznanjeni s povratno informacijo o pravilnosti lastnih razmislekov. Skozi uporabo in analizo različnih interaktivnih gradiv so učitelji pri študentih spodbujali aktivno vključevanje v pedagoški proces. Že sam opis pilotne posodobitve študijskega predmeta z uporabo IKT nakazuje na različne aktivnosti s katerimi so visokošolski učitelji in sodelavci spodbujali razvoj digitalnih kompetenc pri študentih. Študenti so preko analize in kritičnega vrednotenja različnih interaktivnih gradiv razvijali informacijsko in medijsko pismenost. Skozi različne sodelovalne aktivnosti z uporabo IKT so učitelji študentom omogočili spletno komuniciranje in sodelovanje. Z aktivnostmi, kjer so študenti bili postavljeni v vlogo ustvarjalcev vsebin so spodbuajli razvoj kompetence za izdelovanje in hkrati tudi odgovorno rabo digitalnih vsebin.

Digitalne kompetence (po DigCompEdu)2. DIGITALNI VIRI

2.1. Izbiranje digitalnih virov
2.2. Izdelovanje in poustvarjanje digitalnih virov
2.3. Upravljanje, zaščita in deljenje digitalnih virov


3. POUČEVANJE IN UČENJE

3.1. Poučevanje
3.2. Vodenje
3.3. Sodelovalno učenje


4. VREDNOTENJE

4.1. Strategije vrednotenja
4.2. Analiza dokazov
4.3. Povratne informacije in načrtovanje


5. OPOLNOMOČENJE ŠTUDENTOV

5.3. Aktivno vključevanje študentov


6. SPODBUJANJE RAZVOJA DIGITALNIH KOMPETENC PRI ŠTUDENTIH

6.1. Informacijska in medijska pismenost
6.2. Digitalno komuniciranje in sodelovanje
6.3. Izdelovanje digitalnih vsebin
6.4. Odgovorna raba

DODATNO GRADIVO:

Posnetek s predstavitvijo primera dobre prakse na posvetu Učitelji učiteljem (14. 6. 2019) v okviru projekta Digitalna UL – z inovativno uporabo IKT v pedagoškem procesu, povezava: https://di.uni-lj.si/asset/WtEomyzQsbBqdgkbx

Gradivo je nastalo v okviru projekta “Digitalna UL – z inovativno uporabo IKT do odličnosti”, ki sta ga sofinancirala Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.