Statistika

NOSILEC: izr. prof. dr. Katja Lozar Manfreda 

SODELUJOČI: asist. mag. dr. Emil Polajnar, doc. dr. Bojana Lobe

KONTAKT: lozar@fdv.uni-lj.si, polajnar@fdv.uni-lj.si; bojana.lobe@fdv.uni-lj.si

ČLANICA: UL Fakulteta za družbene vede

ŠTUDIJSKI PROGRAM: Univerzitetni program Komunikologija – tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi, univerzitetni program Družboslovna informatika, univerzitetni program Mednarodni odnosi, univerzitetni program Politologija – javne politike in uprava, univerzitetni program Sociologija, univerzitetni program Sociologija – kadrovski menedžment

ŠTUDIJSKO PODROČJE: Družbene, poslovne, pravne in upravne vede

Raven integracije IKT (po SAMR)

nadgradnja

Učni pristopi, metode in oblike dela

obrnjeno učenje
frontalni pouk
kombinirano učenje

Uporabljena IKT

1KA.si
Vox Arnes
PowerPoint
spletna učilnica Moodle
Padlet

OPIS UPORABE IKT V PEDAGOŠKEM PROCESU

Visokošolski učitelji in sodelavci so pri predmetu Statistika (UL FDV) načrtovali aktivnosti za študente ob uporabi različne IKT, s katerimi so naslavljali razvoj taksonomskih stopenj miselnih procesov na ravni pomnjenja, razumevanja in uporabe. Med aktivnosti, ki so jih načrtovali visokošolski učitelji in sodelavci za študente, izstopa uporaba IKT v podporo kombiniranemu učenju, kjer so z orodjem 1KA.si izdelali kvize, s katerimi so lahko študenti samostojno preverjali znanje; ter uporaba IKT v podporo obrnjenemu učenju, kjer so učitelji pripravili video predavanja, ki so si jih študenti ogledali doma in študij prilagodili svojemu znanju in potrebam. Videoposnetke predavanj so posneli z orodjem Vox in snemalnikom zvoka ob PowerPoint predstavitvi. Aktivnosti so nadgradili s kvizi v Moodlu, ki so jih študenti reševali v času predavanj. S tem so spodbudili sprotno učenje in obenem preverjali prisotnost študentov. Za interaktivno delo s študenti med predavanji so uporabili orodje Padlet. Z njim so zbirali mnenja in odgovore študentov, poslane z elektronskih naprav, kar je omogočalo lažje sprotno preverjanje znanja in razumevanja snovi.

Z didaktično uporabo IKT, kot je predstavljena v zgornjem primeru, so visokošolski učitelji in sodelavci razvijali različne digitalne kompetence izobraževalcev ter naslavljali tudi digitalne kompetence pri študentih. Izvajalci so izdelovali digitalne vire z oblikovanjem videopredavanj, različnih kvizov v 1KA.si in v Moodlu ter jih delili s študenti v spletni učilnici. Proces poučevanja je bil zasnovan znotraj spletne učilnice Moodle, kjer so študenti poleg gradiv in obvestil reševali tudi kvize. Le-ti so bili uporabljeni za formativno spremljanje, kvizi v 1KA.si pa so služili študentom za samouravnavanje učenja. Z reševanjem kvizov in uporabo orodja Padlet za zbiranje mnenj so bili študenti aktivno vključeni v študijski proces, visokošolski učitelji pa so z omenjenimi aktivnostmi tudi spodbujali razvoj digitalnih kompetenc za informacijsko in medijsko pismenost pri študentih.

Digitalne kompetence (po DigCompEdu)2. DIGITALNI VIRI

2.2. Izdelovanje in poustvarjanje digitalnih virov
2.3. Upravljanje, zaščita in deljenje digitalnih virov

3. POUČEVANJE IN UČENJE

3.1 Poučevanje
3.4. Samouravnavanje učenja

4. VREDNOTENJE

4.1. Strategije vrednotenja
4.3. Povratne informacije in načrtovanje

5. OPOLNOMOČENJE ŠTUDENTOV

5.3. Aktivno vključevanje študentov

6. SPODBUJANJE RAZVOJA DIGITALNIH KOMPETENC PRI ŠTUDENTIH

6.1. Informacijska in medijska pismenost

DODATNO GRADIVO:

Posnetek s predstavitvijo primera dobre prakse na posvetu Učitelji učiteljem (22. 5. 2020) v okviru projekta Digitalna UL – z inovativno uporabo IKT v pedagoškem procesu, povezava: https://di.uni-lj.si/asset/BcboPKMSCmjhFb5mh.

Gradivo je nastalo v okviru projekta “Digitalna UL – z inovativno uporabo IKT do odličnosti”, ki sta ga sofinancirala Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.