Ustvarjalne tehnične delavnice

NOSILEC: izr. prof. dr. Stanislav Avsec 

SODELUJOČI: asist. Veronika Šuligoj

KONTAKT: stanislav.avsec@pef.uni-lj.si, veronika.suligoj@pef.uni-lj.si

ČLANICA: UL Pedagoška fakulteta

ŠTUDIJSKI PROGRAM: Socialna pedagogika, Likovna pedagogika, Razredni pouk, Dvopredmetni učitelj, Specialna in rehabilitacijska pedagogika

ŠTUDIJSKO PODROČJE: Izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev

Raven integracije IKT (po SAMR)

redefinicija

Učni pristopi, metode in oblike dela

učenje z raziskovanjem
projektno učno delo
obrnjeno učenje
izkustveno učenje
sodelovalno učenje
digitalno pripovedovanje zgodb
mobilno učenje
frontalni pouk

Uporabljena IKT

mikrokrmilnik, Scratch4Arduino, Sketch up, 3D tiskalnik, Videomaker, Ardublock, Nearpod, Moodle, H5P, Explain Everything, Creativity App, Padlet, ThinkerCad

OPIS UPORABE IKT V PEDAGOŠKEM PROCESU

Visokošolski učitelji in sodelavci pri predmetu Ustvarjalne tehnične delavnice (UL PEF) so načrtovali različne aktivnosti za študente, s katerimi so želeli spodbuditi uporabo različne IKT v podporo inovativnim didaktičnim pristopom. S tem so pri študentih naslavljali razvoj različnih taksonomskih stopenj miselnih procesov, predvsem tistih na najvišji stopnji. Študentom so pred predavanji in vajami preko spletne učilnice Moodle omogočili dostop do učnih gradiv in reševanje interaktivnih večpredstavnih vsebin. V obliki frontalnega pouka so visokošolski učitelji in sodelavci svoje študente seznanili z novo strojno in programsko opremo. V okviru mobilnega učenja so študente spodbudili k sodelovalnemu razvijanju novih idej preko orodij Padlet in Creativity App. Prav tako so sodelovalno viharili možgane pri zasnovi izdelkov in ustvarjanju večpredstavnih učnih gradiv z uporabo sodelovalnih orodij Explain Everything in Nearpod. Kot bodoči učitelji so se študenti nato izkusili v pripravi večpredstavnih učnih gradiv in vrednotenju primernosti le-teh. Poleg tega so študenti v okviru učenja z raziskovanjem programirali, modelirali in ustvarjali izdelke, pri čemer so uporabljali namensko IKT, kot so mikrokrmilniki, Scratch4Arduino, Sketch up, 3D tiskalnik, Videomaker, Ardublock.

Z didaktično uporabo IKT, kot je predstavljena v zgornjem primeru, so sodelujoči visokošolski učitelji in sodelavci razvijali in izkazali različne digitalne kompetence izobraževalcev ter naslavljali različne digitalne kompetence tudi pri študentih. Učitelji so za študente poiskali različna gradiva, ustvarili lastna interaktivna gradiva ter jih s študenti delili v spletni učilnici Moodle. Uporaba različne IKT jim je omogočila zagotavljanje celovitih izobraževalnih vsebin ter preizkušanje različnih oblik in metod poučevanja (sodelovalno učenje, izkustveno učenje, obrnjeno učenje ipd.). Z uporabo različne IKT so si omogočili tudi lažje spremljanje dejavnosti in interakcije med študenti. Pri študentih so z uporabo npr. Padleta in orodja Explain Everything spodbujali tudi sodelovalno delo in učenje. Z uporabo IKT (kot je Nearpod) so pripravljali različna študijska gradiva, kjer so preko interakcije študentov lahko vrednotili delo in znanje študentov ter podajali povratne informacije o uspešnosti študentov, uporabljali so tudi različne oblike vrednotenja, ki odražajo delo študentov skozi inovativne pedagoške pristope (digitalno pripovedovanje zgodb, projektno učno delo ipd.). Z uporabo različne IKT so študentom omogočili aktivno vključevanje v pedagoški proces. Poleg tega, da so IKT uporabili za vizualizacijo različnih konceptov, so z uporabo npr. H5P obogatili gradiva z interaktivnimi elementi, študente aktivno vključili v izdelavo gradiv z IKT. Kot že omenjeno so visokošolski učitelji in sodelavci spodbujali razvoj različnih digitalnih kompetenc pri študentih. Z vpeljavo učenja z raziskovanjem so pri študentih spodbujali iskanje in kritično vrednotenje gradiv na spletu, preko sodelovalnih aktivnosti v različni IKT so spodbujali komunikacijo in sodelovalno učenje ter delo med študenti. Študenti so bili vključeni tudi v postopek izdelave različno kompleksnih digitalnih gradiv (zbiranje idej, izdelava plakatov, izdelava videoposnetkov, izdelava učnih pripomočkov z različno namensko IKT) ter z izdelavo vsebin reševali različne problemske situacije, ki so jim bile dodeljene v okviru projektnega učnega dela.

Digitalne kompetence (po DigCompEdu)2. DIGITALNI VIRI

2.1. Izbiranje digitalnih virov
2.2. Izdelovanje in poustvarjanje digitalnih virov
2.3. Upravljanje, zaščita in deljenje digitalnih virov


3. POUČEVANJE IN UČENJE

3.1. Poučevanje
3.2. Vodenje
3.3. Sodelovalno učenje


4. VREDNOTENJE

4.1. Strategije vrednotenja
4.2. Analiza dokazov
4.3. Povratne informacije in načrtovanje


5. OPOLNOMOČENJE ŠTUDENTOV

5.3. Aktivno vključevanje študentov


6. SPODBUJANJE RAZVOJA DIGITALNIH KOMPETENC PRI ŠTUDENTIH

6.1. Informacijska in medijska pismenost
6.2. Digitalno komuniciranje in sodelovanje
6.3. Izdelovanje digitalnih vsebin
6.4. Odgovorna raba
6.5. Reševanje problemov

DODATNO GRADIVO:

Posnetek s predstavitvijo primera dobre prakse na posvetu Učitelji učiteljem (14. 6. 2019) v okviru projekta Digitalna UL – z inovativno uporabo IKT v pedagoškem procesu, povezava: https://di.uni-lj.si/asset/Tea9GMCnvFJ8GSmGa.

Gradivo je nastalo v okviru projekta “Digitalna UL – z inovativno uporabo IKT do odličnosti”, ki sta ga sofinancirala Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.