Zdravstvena nega v patronažnem in dispanzerskem varstvu

NOSILEC: viš. pred. dr. Marija Milavec-Kapun 

KONTAKT: marija.milavec@zf.uni-lj.si

ČLANICA: UL Zdravstvena fakulteta

ŠTUDIJSKI PROGRAM: Zdravstvena nega

ŠTUDIJSKO PODROČJE: Zdravstvo in sociala

Raven integracije IKT (po SAMR)

preoblikovanje

Učni pristopi, metode in oblike dela

kombinirano učenje
učenje z razikovanjem
sodelovalno učenje

Uporabljena IKT

spletna učilnica Moodle (forum, kviz, naloga, wiki, delavnica, mapa, URL, datoteka)
Kahoot
Mentimeter
orodja za predstavitev informacij (npr. Word)

OPIS UPORABE IKT V PEDAGOŠKEM PROCESU

Visokošolski učitelji in sodelavci so v okviru pilotne posodobitve predmeta Zdravstvena nega v patronažnem in dispanzerskem varstvu z didaktično uporabo različne IKT razvijali aktivnosti za študente in s tem preoblikovali študijski proces in spodbujali razvoj višjih kognitivnih procesov pri študentih. Med aktivnosti, ki so jih načrtovali visokošolski učitelji in sodelavci za študente, izstopa uporaba IKT v podporo sodelovalnemu učenju, s katerim so pri študentih spodbujali razvoj višjih taksonomskih stopenj miselnih procesov. Visokošolski učitelji in sodelavci so za študente pripravljali aktivnosti v spletni učilnici Moodle z uporabo funkcionalnosti wiki, v katerih so le-ti sodelovalno ustvarjali gradiva za izpostavljanje ključnih pojmov in iskanje pomembnih teoretičnih izhodišč. Študenti so medvrstniško vrednotili delo oz. izdelek na kliničnem usposabljanju vrstnikov z uporabo aktivnosti delavnica v spletni učilnici. Vsak študent je pripravil izdelek in ga oddal v delavnico. Nato sta dva vrstnika ovrednotila izdelek na osnovi oblikovanih kriterijev ter podala predloge za nadgradnjo izdelka. Preko Moodle foruma so učitelji študentom omogočili komuniciranje z vrstniki, argumentiranje lastnih stališč ter organiziranje dela (npr. oblikovanje skupin, obveščanje). V podporo učenju z raziskovanjem so študenti reševali samostojne naloge z uporabo spletne učilnice, kjer so uporabili pridobljeno znanje na novih področjih, na svetovnem spletu so poiskali in analizirali določene podatke ter jih kritično ovrednotili glede na trenutno situacijo na obravnavanem strokovnem področju. Visokošolski učitelji in sodelavci so pripravljali tudi aktivnosti v podporo kombiniranemu učenju, kjer so z uporabo spletne učilnice študentom omogočili dostop do študijskega gradiva, s pomočjo Moodle kviza in glasovalnih sistemov, kot sta Kahoot in Mentimeter, pa so omogočili interaktivno sodelovanje študentov tekom predavanj in s tem formativno spremljali razumevanje študentov.

Visokošolski učitelji in sodelavci so z zgoraj opisanimi aktivnostmi spodbujali razvoj digitalnih kompetenc, tako pri sebi, kot tudi pri študentih. V podporo poučevanju so uporabili različno IKT. Spletno učilnico Moodle so uporabili za deljenje izbranih študijskih gradiv (npr. mapa, datoteka, URL), organizacijo in vodenje študijskega procesa, za komunikacijo s študenti (npr. forum), kot podporo sodelovalnemu učenju, v okviru katerega so študenti sodelovalno soustvarjali študijska gradiva (npr. wiki), vrednotili delo svojih vrstnikov in podajali kritične povratne informacije (npr. delavnica). Tako spletno učilnico (npr. kviz) kot tudi Kahoot in Mentimeter so visokošolski učitelji in sodelavci uporabili za sprotno preverjanje razumevanja študijske vsebine pri študentih. S takšnim načinom dela so bili študenti vsekozi aktivno vključeni v pedagoški proces. Študenti so med drugim razvijali tudi informacijsko pismenost, saj so s pomočjo svetovnega spleta poiskali, analizirali in kritično ovrednotili določene podatke ter jih predstavili v obliki naloge.

Digitalne kompetence (po DigCompEdu)2. DIGITALNI VIRI

2.1. Izbiranje digitalnih virov
2.3. Upravljanje, zaščita in deljenje digitalnih virov

3. POUČEVANJE IN UČENJE

3.1 Poučevanje
3.2. Vodenje
3.3. Sodelovalno učenje

4. VREDNOTENJE

4.1. Strategije vrednotenja
4.3. Povratne informacije in načrtovanje

5. OPOLNOMOČENJE ŠTUDENTOV

5.3. Aktivno vključevanje študentov

6. SPODBUJANJE RAZVOJA DIGITALNIH KOMPETENC PRI ŠTUDENTIH

6.1. Informacijska in medijska pismenost
6.2. Digitalno komuniciranje in sodelovanje
6.3. Izdelovanje digitalnih vsebin

DODATNO GRADIVO:

Posnetek s predstavitvijo primera dobre prakse na posvetu Učitelji učiteljem (31. 1. 2020) v okviru projekta Digitalna UL – z inovativno uporabo IKT v pedagoškem procesu, povezava: https://di.uni-lj.si/asset/GohAaZgAy6BD2qwtJ

Gradivo je nastalo v okviru projekta “Digitalna UL – z inovativno uporabo IKT do odličnosti”, ki sta ga sofinancirala Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.