21. september 2022


TRAJNOSTI NAPROTI S SOUSTVARJANJEM NA PODROČJU STEAM* IZOBRAŽEVANJA

00
dnevi
00
ure
00
minute

Vabljeni k sodelovanju

* STEAM – Mednarodno uveljavljena okrajšava za preplet ved naravoslovje, tehnika in tehnologijo, umetnost ter matematika (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics)

Glavni poudarki dogodka

Dogodek je priložnost za srečanje in predstavitev različnih deležnikov s področja STEAM* izobraževanja, medsebojni navdih in vzpostavitev sodelovanja. Osrednji poudarek dogodka bodo delavnice, okrogle mize in druge aktivnosti namene učencem in dijakom, mladim navdušencem STEAM* področja. Prav tako je dogodek namenjen predstavitvam primerov dobrih praks poučevanja in učenja STEAM* v celotni izobraževalni vertikali, sodobnih raziskovalnih spoznanj STEAM* izobraževanja, možnosti digitalne podpore STEAM* izobraževanju, zaposlitvenih možnostmi na področju STEAM*, itd.

 • osnovnošolci, dijaki in študenti
 • učitelji ter drugi zaposleni na področju vzgoje in izobraževanja v osnovnih in srednjih šolah
 • visokošolski učitelji, asistenti, raziskovalci
 • zainteresirani za empirično podprto poučevanje (»evidence based instructional practices«) na področju STEAM*
 • drugi strokovnjaki s področja STEAM*

Kaj lahko pričakujete na dogodku?

Različne delavnice in dogodki za mlade STEAMovce*

Izvedba različnih aktivnosti s področja STEAM* s strani udeležencev dogodka namenjenih učencem, dijakom in študentom - popularizacija STEAM* področja med mladimi (delavnice, okrogle mize diskusije, ipd).

Spodbujanje "co-creation" pristopa

Izvedba različnih aktivnosti s strani udeležencev dogodka namenjenih vsem udeležencem z namenom spodbujanja »co-creation« pristopa, da bi spodbudili sodelovanje z mladimi ter drugimi deležniki s področja STEAM*, ter da bi spodbujali medsebojno razumevanje različnih stališč, potreb, želja, kot tudi interdisciplinarnosti, kreativnosti in inovativnosti na področju STEAM*.

Vabljeni predavatelji

Plenarna predavanja vabljenih predavateljev na področju izobraževanja STEAM* (plenarna predavanja).

Znanstveno-raziskovalni izsledki

Predstavitev znanstveno-raziskovalnih izsledkov raziskav udeležencev dogodka na področju poučevanja in učenja STEAM* (plenarna in sekcijska predavanja, postrske predstavitve).

Izkušnje učiteljev pri poučevanju STEAM*

Predstavitev izkušenj učiteljev, udeležencev dogodka, pri poučevanju in učenju STEAM* po celotni izobraževalni vertikali (plenarna in sekcijska predavanja, postrske predstavitve).

Teme dogodka

 • Tekoče in nastajajoče teme v razvoju izobraževanja STEAM*
 • Opredelitve in integrirano izobraževanje STEAM*
 • Izobraževanje STEAM* in učni načrti
 • Interdisciplinarnost v izobraževanju STEAM*
 • Ocenjevanje in vrednotenje izobraževanja STEAM*
 • Odnos učiteljev in učencev do izobraževanja STEAM*
 • Izobraževalne prakse STEAM* v osnovnem izobraževanju
 • Izobraževalne prakse STEAM* v srednjem izobraževanju
 • STEAM* izobraževalne prakse v visokem šolstvu
 • STEAM* izobraževalne prakse v neformalnem izobraževanju
 • STEAM* pristop k izobraževanju na daljavo
 • Politike na lokalni, nacionalni in evropski ravni za STEAM* pristope k izobraževanju
 • Predlogi za preoblikovanje učnih načrtov z usmeritvijo STEAM*
 • Prihodnje usmeritve izobraževanja STEAM*
 • Izobraževanje STEAM* in gospodarstvo
 • Poklici STEAM* – dejavnik spola pri izbiri poklica STEAM*
 • Izobraževanje STEAM* in kultura
 • STEAM* in trajnost – cilji trajnostnega razvoja
 • STEAM* in vključujoče izobraževanje
 • Sodobni pristopi k poučevanju in učenju v izobraževanju STEAM*
 • Vključevanje IKT v izobraževanje STEAM*
 • Nacionalni in mednarodni projekti in programi, ki spodbujajo razvoj pristopov STEAM* v izobraževanju
 • Mednarodna tekmovanja STEAM* (za učence in učitelje)

Plenarni predavatelji

Prof. dr. Maija Aksela

Profesorica Maija Aksela ima 35-letne izkušnje na področju naravoslovnega izobraževanja in usposabljanja učiteljev na Finskem. Je ustanovna članica in direktorica nacionalnega centra za STEAM izobraževanje – LUMA Centre Finland (www.luma.fi), ki je sestavljen iz 11 univerz in 13 centrov, ter enote za izobraževanje učiteljev kemije na Oddelku za kemijo Univerze v Helsinkih. LUMA Centre Finland predstavlja finski model za spodbujanje sodobnega matematičnega, naravoslovnega in tehnološkega izobraževanja. Do sedaj je objavila je več kot 380 člankov ter sodeluje na številnih aplikativnih in raziskovalnih projektih s področja formalnega, neformalnega kot tudi priložnostnega izobraževanja na področju STEAM. Profesorica Aksela je prejela skupno 14 priznanj in nagrad.

Izobraževanje ima temeljno vlogi pri trajnostnem razvoju (UNESCO, 2019). Pri STEAM izobraževanju je potrebno odgovoriti na veliko ključnih vprašanj: Kako lahko omogočimo ustvarjalcem prihodnosti, da postanejo razmišljujoči in odgovorni državljani? Kako bolje prisluhniti učencem, npr. njihovim željam in vprašanjem, ki se jim porajajo v učnem procesu? Ali je lahko pristop sooblikovanja ob sodelovanju z učenci, učitelji in različnimi drugimi deležniki rešitev za boljši svet? V plenarnem predavanju bo opisan finski model sodelovanja na področju STEAM (LUMA) med šolami, univerzami in industrijo: Predstavljeni bodo na raziskavah temelječi primeri iz mreže LUMA Centre Finland, ki jo sestavlja 11 univerz in 13 centrov (www.luma.fi/en). Slogan LUMA Centre Finland je: “Skupaj smo več!”

Prof. dr. Hiroki Fujii

Prof. Dr. Hiroki Fujii je profesor naravoslovnega izobraževanja na Podiplomski šoli za izobraževanje na Univerzi Okayama in direktor Okayama University ESD Promotion Centra pri Unescovi katedri za raziskave in izobraževanje za trajnostni razvoj na Japonskem. Od leta 2019 je podpredsednik japonskega društva za poučevanje naravoslovja, od leta 2021 pa tudi podpredsednik vzhodnoazijskega združenja za naravoslovno izobraževanje. Fujii se trenutno ukvarja z raziskovanjem pouka naravoslovja in usposabljanjem učiteljev naravoslovja, ki vključuje trajnostno izobraževanje. Organizira skupni raziskovalni projekt o izobraževanju učiteljev za izobraževanje o podnebnih spremembah v Aziji, ki ga podpirata Japonsko društvo za promocijo znanosti (JSPS) in UNESCO (http://ceteesd.ed.okayama-u.ac.jp/).

Vključevanje izobraževanja o podnebnih spremembah (Climate change education – CCE) v šolsko izobraževanje in usposabljanje učiteljev je nujna in zahtevna naloga. Za vključitev CCE v šole in ustanove za izobraževanje učiteljev je treba najprej oblikovati šolsko izobraževalno politiko in smernice o CCE ter spodbujati vključevanje CCE v učne načrte ne le pri naravoslovnih in družboslovnih predmetih, temveč tudi pri humanističnih. Drugič, potrebno je razširjati pedagoške pristope, ki spodbujajo vedenjske spremembe pri učencih, kot so na učenca osredotočeni, na raziskovanju temelječi, izkustveni, participativni in sodelovalni ter inter- in transdisciplinarni pristopi. Upoštevati morajo značilnosti podnebnih sprememb, vključno z njihovimi neizogibnimi neznankami in negotovostmi, znanstveno zapletenostjo in težavami pri njihovem prepoznavanju iz osebnih izkušenj. Nazadnje, kljub različnim oviram pri vključevanju CCE v obstoječe usposabljanje učiteljev bi morale ustanove za izobraževanje učiteljev izvajati strategije CCE ter razvijati izobraževalne programe in tečaje, ki bi učiteljem omogočili pridobitev kompetenc državljanov trajnostnega razvoja in strokovnih kompetenc za CCE.

Doc. dr. Uroš Ocepek

Uroš Ocepek je učitelj strokovnih modulov na Srednji tehniški in poklicni šoli Trbovlje. Doktoriral je s področja računalništva in informatike. Je član skupine RINOS2, strokovne delovne skupine za vključitev temeljnih vsebin računalništva in informatike v slovensko šolstvo (od vrtca do srednje šole) – skupina deluje pod okriljem Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Je tudi sokoordinator (pod okriljem Centra RS za poklicno izobraževanje) prenove strokovnih in poklicnih izobraževalnih programov s področja računalništva in informatike. Uroš pa je tudi inovator, saj je do sedaj prejel preko 10 priznanj za inovacije, ki jih podeljuje Zasavska gospodarska zbornica, prav tako pa je prejel posebno priznanje Slovenske gospodarske zbornice.

Izzivi poklicnega izobraževanja so, kako dijake motivirati k učenju vsebin, ki niso direktno povezane s poklicem, za katerega se izobražujejo. Zato na Srednji tehniški in poklicni šoli Trbovlje načrtno vključujemo vsebine s področja matematike v strokovne module. V prispevku bom pokazal, na kakšen način se lotimo oblikovanja delovnih skupin, kako opolnomočimo dijake za skupinsko delo in delo na računalniških projektih, ki pokrivajo področja STEAM. Nekateri projekti so prerasli v inovacijo, ki je prejela tudi priznanja. Kot primer lahko omenimo inovacijo BCI-slikar (slikanje z mislimi), ki je prejela posebno priznanje Slovenske gospodarske zbornice. Pri projektu smo vključili znanja s področja z umetnosti in jih povezali s področjem vmesniki med možgani računalnikom. Pomembno je, da dijaki niso samo strokovnjaki na njihove strokovnem področju, ampak imajo tudi širino znanja na drugih področjih. Več kot znaš, več veljaš.

Prof. dr. Lučka Kajfež Bogataj

Diplomirala (1980) na Fakulteti za matematiko in Fiziko, doktorirala (1989) na Biotehniški fakulteti (BF) UL. Zaposlena kot redna profesorica  na BF (1980-2022) za področje klimatologije. Raziskovalno deluje na področjih aplikativne meteorologije in klimatologije. Od  2002 – 2008 članica biroja IPCC, 2009-2016 urednica petega poročila AR5. 2006 – 2011 članica komiteja Globalnega klimatskega opazovalnega sistema (GCOS) pri WMO, 2012-2015 pa članica upravnega odbora GWP (Global water partnership). V letih 2016-2017 članica skupine za etiko in podnebne spremembe pri UNESCO.

PRIJAVA

Izbirate lahko med tremi možnostmi sodelovanja na dogodku:
pridružite se nam lahko kot predavatelj, kot učitelj s skupino svojih učencev/dijakov/študentov ali kot poslušalec.

Vsi udeleženci s predstavitvijo prispevka bodo prejeli potrdilo o aktivni udeležbi na dogodku, ostali sodelujoči pa potrdilo o udeležbi na dogodku. 

Za lažji izbor delavnic priporočamo sočasno uporabo PROGRAMA in ZBORNIKA PRISPEVKOV, kjer se lahko seznanite z vsebinami posameznih delavnic. 

SKUPINE UČENCEV V SPREMSTVU UČITELJEV**

Sodelujoči** iz OŠ, SŠ in UNI
Veliko novih idej, izkušenj in sodelovanja na področju STEAM*
Prijava na dogodek od 20.6. do 9. 9. 2022 oz. do zapolnitve mest
Prost vstop
Potrdilo o udeležbi

POSLUŠALCI**

Sodelujoči** iz OŠ, SŠ in UNI
Veliko novih idej, izkušenj in sodelovanja na področju STEAM*
Prijava na dogodek od 20.6. do 9. 9. 2022 oz. do zapolnitve mest
Prost vstop
Potrdilo o udeležbi

Organiziranost

Organizator dogodka: Univerza v Ljubljani

Koordinator dogodka: UL Pedagoška fakulteta v sodelovanju s Centrom UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu

Programsko-organizacijski odbor:

 • Prof. dr. Vesna Ferk Savec (vodja), UL Pedagoška fakulteta, Center KemikUm
 • Izr. prof. dr. Stanislav Avsec, UL Pedagoška fakulteta
 • Prof. dr. Janez Bešter, UL Fakulteta za elektrotehniko, Center UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu
 • Prof. dr. Iztok Devetak, UL Pedagoška fakulteta, Center KemikUm
 • Sanja Jedrinović, Center UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu
 • Prof. dr. Mojca Juriševič, UL Pedagoška fakulteta, Center za raziskovanje in spodbujanje nadarjenosti
 • Taja Klemen, UL Pedagoška fakulteta, Center KemikUm
 • Doc. dr. Boštjan Kuzman, UL Pedagoška fakulteta
 • Viš. pred. mag. Matija Lokar, Univerza v Ljubljani Fakulteta za matematiko in fiziko
 • Prof. dr. Anton Meden, UL Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
 • Katarina Mlinarec, UL Pedagoška fakulteta, Center KemikUm
 • Mira Metljak, UL Pedagoška fakulteta
 • Doc. dr. Irena Nančovska Šerbec, UL Pedagoška fakulteta
 • Doc. dr. Uroš Ocepek, Srednja tehniška in poklicna šola Trbovlje
 • Mag. Marko Papić, Center za uporabo IKT v pedagoškem procesu
 • Doc. dr. Jerneja Pavlin, UL Pedagoška fakulteta
 • Tim Prezelj, UL Pedagoška fakulteta, Center KemikUm
 • Žan Ternik, prof. mat in rač., Gimnazija Ledina
 • Izr. prof. dr. Gregor Torkar, UL Pedagoška fakulteta
 • Meta Trček, prof. fiz. in teh., OŠ Brezovica pri Ljubljani
 • Dr. Matej Vošnjak, UL Pedagoška fakulteta

Kontaktirajte nas

  Lokacija:

  UL Pedagoška fakulteta
  Kardeljeva ploščad 16
  1000 Ljubljana

  Kontaktna oseba:

  Prof. dr. Vesna Ferk Savec, vesna.ferk@pef.uni-lj.si

  Coordinates of this location not found

  Naročite se na naše e-novice...

  … in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.