Varnost živil

NOSILKA PREDMETA: prof. dr. Sonja Smole Možina

IZVAJALKI PILOTNE POSODOBITVE PREDMETA:

izr. prof. dr. Anja Klančnik, prof. dr. Sonja Smole Možina

KONTAKT: anja.klancnik@bf.uni-lj.sisonja.smole-mozina@bf.uni-lj.si

ČLANICA: UL Biotehniška fakulteta

ŠTUDIJSKI PROGRAM: Živilstvo, Prehrana

ŠTUDIJSKO PODROČJE: Naravoslovje, matematika in računalništvo

Raven integracije IKT (po SAMR)

preoblikovanje

Učni pristopi, metode in oblike dela

učenje z raziskoavnjem
sodelovalno učenje

Uporabljena IKT

spletna učilnica Moodle
MS Teams, MS Excel, MS PowerPoint

OPIS UPORABE IKT V PEDAGOŠKEM PROCESU

Izr. prof. dr. Anja Klančnik in prof. dr. Sonja Smole Možina sta sodelovali v pilotnih posodobitvah izvedbe študijskih predmetov z didaktično uporabo IKT s posodabljanjem predmeta Varnost živil.

Izhodišče za pripravo pilotne posodobitve izvedbe študijskega predmeta jima je predstavljal po eni strani izziv z vidika učitelja, saj sta si želeli pridobiti dodatna znanja o različni IKT ter o različnih sodobnih tehnoloških programih, ki bi bili potencialno uporabni za reševanje zastavljenih nalog na lastnem pedagoškem in strokovnem področju. Po drugi strani pa sta si izvajalki želeli nadgraditi uporabo IKT z vidika študentov – jim omogočiti lažje organiziranje časa, spodbuditi interakcijo med študenti ter omogočiti skupinsko sodelovanje, zasnovo in pripravo različnih izdelkov. 

Izvajalki sta preoblikovali kar nekaj aktivnosti ter pri študentih spodbujali razvoj višjih taksonomskih stopenj miselnih procesov (po revidirani Bloomovi taksonomiji). Med aktivnostmi izstopa uporaba IKT v podporo sodelovalnemu delu in učenju. V podporo organizaciji dela študentov sta v spletni učilnici Moodle uporabili koledar, kjer sta beležili vse načrtovane aktivnosti in obveznosti študentov pri predmetu. Opazili sta, da je bilo potrebno študente večkrat opomniti na spremljanje koledarja za učinkovito uporabo. Predmet sta dodatno nadgradili z uporabo MS Teams in funkcionalnosti, ki jih same spletne učilnice ne omogočajo. Študente sta v podporo sodelovalnemu delu na problemskih nalogah razdelili v MS Teams skupine, študenti pa so rezultate, pridobljene na laboratorijskih vajah zbrali, uredili in analizirali kar v Excelovi datoteki, ki so jo lahko dopolnjevali vsi hkrati. S tem so se študenti pripravili tudi na lastno raziskovalno delo pri predmetu. Za izvajalki je takšen način dela pomenil lažje spremljanje dela študentov, sprotno podajanje povratnih informacij in manj nepotrebnega prenašanja in pošiljanja datotek po e-pošti in drugih komunikacijskih kanalih. Tudi za spodbujanje interakcije med učitelji in študenti ter med samimi študenti sta se izvajalki odločili za uporabo videokonferenčnih srečanj in možnosti izmenjave sporočil v MS Teams, ki sta se izkazali kot učinkoviti za hitrejši in jasnejši prenos sporočil, zahtev ter opozoril učitelja in sta omogočali lažje dogovarjanje in sodelovanje med študenti. Uporaba IKT oz. MS Teams in možnost sodelovalne priprave predstavitev se je izkazala za učinkovito tudi pri predstavljanju rezultatov dela s strani študentov, saj so študenti uporabljali različne funkcionalnosti, ki so omogočile lažje usklajevanje dela v skupini (videosrečanja, skupni dokument za pripravo seminarske naloge, skupna predstavitev rezultatov dela) ter sprotno spremljanje rezultatov in po potrebi usmerjanje s strani izvajalk.

S pilotno izvedbo predmeta z didaktično uporabo IKT sta izvajalki razvijali lastne digitalne kompetence ter tudi spodbujali razvoj nekaterih digitalnih kompetenc pri študentih (po DigCompEdu). Osrednja IKT, ki so jo visokošolski učitelji in sodelavci uporabljali v procesu poučevanja, sta bili spletna učilnica Moodle in okolje MS Teams. Okolji sta izvajalkam omogočili izdelovanje in deljenje ter zaščito oz. omejen dostop do različnih digitalnih virov. Okolji sta omogočili tudi lažje načrtovanje pedagoškega procesa ter vodenje študentov. Z uporabo različnih funkcionalnosti v MS Teams je bilo izvajalkam olajšano spodbujanje sodelovalnega učenjain dela ter usmerjanje študentov v učinkovito uporabo IKT za samostojno raziskovanje na strokovnem področju. Izvajalki sta v okolju MS Teams redno spremljali delo študentov ter po potrebi na rezultate študentov podajali tudi hitre, jasne in konkretne povratne informacije.  Zastavljene aktivnosti v MS Teams so spodbudile aktivno vključevanje študentov tako tekom neposrednih srečanj z učiteljem (preko videokonferenčnih klicov) kot tudi individualnega ali skupinskega dela z vrstniki.  Z opisano pilotno posodobitvijo sta izvajalki tudi pri študentih spodbujali razvoj informacijske in medijske pismenosti, jih spodbudili k digitalnemu komuniciranju in sodelovanju ter ustvarjanju vsebin v podporo reševanju problemskih situacij na strokovnem področju.

Po izvedbi predmeta sta izvajalki ocenili, da so študenti vpeljane spremembe zelo dobro sprejeli, saj so pozitivno vplivale na organizacijo njihovega časa in izboljšanje sodelovanja med študenti ter posledično bolj učinkovito zbiranje in obdelavo rezultatov. Uporaba IKT je omogočila bolj jasno povezovanje znanja, pridobljenega med laboratorijskimi vajami in seminarskimi vajami ter omogočila lažjo in hitrejšo ter bolj direktno interakcijo med študenti in učitelji. Izvajalki sta opazili, da je bilo sodelovanje in aktivno vključevanje študentov v študijskih proces bistveno povečano.

Digitalne kompetence (po DigCompEdu)

2. DIGITALNI VIRI

2.1. Izbiranje digitalnih virov
2.2. Izdelovanje in poustvarjanje digitalnih virov
2.3. Upravljanje, zaščita in deljenje digitalnih virov


3. POUČEVANJE IN UČENJE

3.1. Poučevanje
3.2. Vodenje
3.3. Sodelovalno učenje
3.4. Samoregulativno učenje


4. VREDNOTENJE

4.3. Povratne informacije in načrtovanje


5. OPOLNOMOČENJE ŠTUDENTOV

5.3. Aktivno vključevanje študentov


6. SPODBUJANJE RAZVOJA DIGITALNIH KOMPETENC PRI ŠTUDENTIH

6.1. Informacijska in medijska pismenost
6.2. Digitalno komuniciranje in sodelovanje
6.3. Izdelovanje digitalnih vsebin
6.5. Digitalno reševanje problemov

VIRI:

Posnetek s predstavitvijo primera dobre prakse na posvetu Učitelji učiteljem: Kombiniran študij v post-covidnem obdobju (13. 5. 2022) v okviru Centra UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu, povezava: https://youtu.be/VntXujKRGHo

 

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.