SAMR model

Z namenom spodbujanja didaktične uporabe IKT v študijskem procesu pogosto navajajo uporabo t.i. SAMR modela. Ob uporabi SAMR modela lahko učitelj ovrednoti stopnjo didaktične uporabe IKT v študijskem procesu glede na štiri stopnje:

Prva stopnja je zamenjava (ang.: substitution), kjer z uporabo IKT zgolj nadomestimo prej uporabljena učila oz. učne pripomočke in IKT ne prinaša novih funkcionalnosti, ki spodbujajo kognitivne procese študentov. Študenti, na primer, namesto pisanja dokumenta na papir, le-tega napišejo v digitalni obliki z uporabo urejevalnika besedila.

Druga stopnja je nadgradnja (ang.: augmentation), kjer IKT uporabimo kot nadomestilo prej uporabljenih učil oz. učnih pripomočkov, poleg tega pa omogoča tudi dodatne funkcionalnosti za spodbujanje kognitivnh procesov študentov. Študenti, na primer, rešujejo kviz prek spletne aplikacije, ki jim omogoča takojšnjo povratno informacijo.

Tretja stopnja je preoblikovanje (ang.: modification), kjer uporaba IKT omogoča bistveno preoblikovanje aktivnosti z vpeljevanjem novih funkcionalnosti za spodbujanje višjih kognitivnih procesov študentov. Študenti, na primer, ob sodelovanju z uporabo IKT v skupinah pripravijo predstavitev na določeno temo, preostali vrstniki pa izdelek kritično komentirajo.

Četrta stopnja je redefinicija (ang.: redefinition), kjer ima učitelj z uporabo IKT možnost načrtovati aktivnosti, ki jih sicer ne bi mogel izvesti. Študenti, na primer, ob uporabi IKT izdelajo kratek dokumentarni film, pri čemer samostojno pridobijo vse potrebne podatke in gradiva ter jih predstavijo v skupnem izdelku.

SAMR model smo podrobno predstavili tudi v intenzivni spletni delavnici Didaktična uporaba IKT v procesu učenja in poučevanja ter fokusni spletni delavnici Oblikovanje redefiniranih učnih aktivnosti – SAMR model.

Z namenom ponazoritve posameznih stopenj SAMR modela je v nadaljevanju predstavljenih nekaj možnih aktivnosti študentov ob uporabi IKT ter primeri posodobitev pedagoškega procesa z didaktično uporabo različne IKT.

Glagoli v nalogah za študente
Aktivnosti študentov
Primeri posodobitev študijskega procesa z didaktično uporabo IKT
Možna IKT orodja
Identificirajte
Povzemite
Poročajte
Naštejte
Citirajte
Raziščite
Prikličite
Klasificirajte
Poslušajte
Kopirajte
Diskutirajte
Razložite
Preberite
Opišite
Označite
Iskanje
Obdelava besedila
Izdelava zapiskov
Zapis opornih točk
Označevanje
Fotografiranje
Reševanje kvizov
Memoriziranje
Snemanje
Izdelava miselnih vzorcev
Pisanje eseja „na roko“.
Pisanje eseja v digitalni obliki z urejevalnikom besedila.
MS Word
Učenje ulomkov s pomočjo barvanja ustreznih deležev „na roko“ v natisnjenih grafičnih prikazih.
Učenje ulomkov s pomočjo barvanja ustreznih deležev v digitalnih grafičnih prikazih.
MS Excel
GeoGebra
Motion Math
Predstavitev kraja ob uporabi ročnih zapiskov in slikovnih izrezkov iz revij.
Predstavitev kraja ob uporabi digitalnih drsnic, ki vključujejo digitalne slikovne elemente.
MS PowerPoint
Prezi
Adobe Reader

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.