Spodbujanje študentov k sprotnemu preverjanju razumevanja študijske vsebine z uporabo različne IKT

NOSILEC: prof. dr. Vojko Strojnik

SODELUJOČI: izr. prof. dr. Katja Tomažin

KONTAKT: vojko.strojnik@fsp.uni-lj.si, katja.tomazin@fsp.uni-lj.si

ČLANICA: UL Fakulteta za šport

PREDMETŽivčno – mehanske osnove gibanja 1

ŠTUDIJSKI PROGRAM: Kineziologija, Športna vzgoja

ŠTUDIJSKO PODROČJE: Izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev

ŠT. VKLJUČENIH ŠTUDENTOV: 140

Raven integracije IKT (po SAMR)

preoblikovanje

Učni pristopi, metode in oblike dela

individualno delo
sodelovalno delo

OPIS UPORABE IKT V PEDAGOŠKEM PROCESU

Na Fakulteti za šport UL sta se prof. dr. Vojko Strojnik in izr. prof. dr. Katja Tomažin odločila za posodobitev izvedbe predmeta Živčno – mehanske osnove gibanja 1. Izhodišče za posodobitev predmeta je bila neuspešnost številnih študentov pri opravljanju izpita. Izvajalca sta zato pred samo izvedbo predmeta pripravila spletno učilnico Moodle z različnimi gradivi in dejavnostmi, s katerimi sta pri študentih želela spodbuditi sprotno preverjanje razumevanje študijske vsebine, interakcijo ter sodelovanje študentov v pedagoškem procesu.

Izvedbo predavanj in vaj sta izvajalca preoblikovala z uporabo različne IKT. Na uvodnem delu predavanj sta s študenti uporabila aktivnost Moodle Board, kjer so študenti delili lastna mnenja, ideje in izkušnje glede obravnavane vsebine in tako nakazali na lastno predznanje. Za sprotno preverjanje razumevanja vsebine sta izvajalca za študente pripravila različne kvize (npr. v spletni učilnici Moodle in preko MS Forms) ter jih spodbudila k individualnem reševanju pred, med in po izvedbi predavanj ali vaj, na lastnih napravah. To jima je omogočilo pridobivanje povratnih informacij o lastnem poučevanju, kar sta izkoristila za nadaljnje načrtovanje študijskih aktivnosti. Študentom pa je preko sprotnih preverjanj znanja bil omogočen vpogled v lastni napredek in usvojeno znanje. V podporo sodelovalnemu delu sta pedagoga pripravila aktivnosti za sodelovalno ustvarjanje gradiv z orodji Moodle Board in Padlet. Aktivnosti, pripravljene v orodju Padlet, sta izvajalca vdelala v spletno učilnico Moodle, tako da so imeli študenti zbrana vsa gradiva na enem mestu. Pri sodelovalnih aktivnostih so študenti soustvarjali gradiva, ki sta jih pedagoga pregledala in podala povratno informacijo o ustreznosti. Z opisanim načinom dela sta pedagoga pri študentih spodbujala razvoj miselnih procesov na višjih taksonomskih stopnjah (po revidirani Bloomovi taksonomiji).

Izvajalca sta skozi pripravo in izvedbo posodobitve predmeta z didaktično uporabo IKT razvijala lastne digitalne kompetence (po DigCompEdu). Pred samo izvedbo predmeta sta pripravila spletno učilnico Moodle, v katero sta vključila gradiva, ki sta jih izbrala tako, da so ustrezno naslavljala vsebine pri predmetu, in izdelala različne aktivnosti. Z uporabo spletne učilnice sta delila študijske vsebine s študenti in omogočila dostop do gradiv na enem mestu. Pripravljeno spletno učilnico sta vključila v lastno poučevanje z namenom spodbujanja interakcije in aktivnega vključevanja študentov. Sodelovalno delo sta podprla z orodji, kot sta Moodle Board in Padlet ter študentom omogočila soustvarjanje gradiv. Na ustvarjena gradiva sta pedagoga študentom podala povratne informacije Poleg tega so študenti takojšnje povratne informacijeprejeli ob sprotnem preverjanju znanja z uporabo Moodle kvizov in kvizov v orodju MS Forms. Na podlagi prejetih informacij so študenti uravnavali nadaljnje učenje in delo. Pedagogi so s kombiniranim načinomštudija študente vseskozi aktivno vključevali v pedagoški proces in spodbujali razvoj digitalnih kompetenc tudi pri študentih. S tem, ko so študenti sodelovalno ustvarjali digitalna gradiva v spletni učilnici Moodle, so spodbujali razvoj informacijske in medijske pismenosti. Preko spletne učilnice so imeli študenti možnost tudi komuniciranja, tako s pedagogi kot tudi z drugimi študenti, pri tem pa so lahko razvijali kompetenco digitalnega komuniciranja in sodelovanja.

Tako izvajalca kot tudi študenti so bili zadovoljni s posodobitvijo izvedbe predmeta in jo ocenjujejo kot uspešno opravljeno. Izvajalca želita uporabo omenjene IKT ohraniti tudi v prihodnje.

Digitalne kompetence (po DigCompEdu)2. DIGITALNI VIRI

2.1. Iskanje in izbira
2.2. Ustvarjanje
2.5. Deljenje

3. POUČEVANJE IN UČENJE

3.1 Poučevanje
3.3. Sodelovalno učenje
3.4. Samoregulativno učenje

4. OCENJEVANJE IN VREDNOTENJE

4.1. Strategije vrednotenja
4.3. Povratne informacije in načrtovanje

5. OPOLNOMOČENJE ŠTUDENTOV

5.3. Aktivno vključevanje študentov
5.4.* Kombinirano učenje

6. SPODBUJANJE RAZVOJA DIGITALNIH KOMPETENC PRI ŠTUDENTIH

6.1. Informacijska in medijska pismenost
6.2. Komunikacija in sodelovanje
6.3. Ustvarjanje vsebin

*Dodatne kompetence glede na razširjen okvir digitalnih kompetenc v samoevalvacijskem orodju SELFIEforTEACHERS

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.