Testiranje primernosti orodij za individualno delo v spletni učilnici Moodle

PREDMET: Vsebinska obdelava

NOSILKA: prof. dr. Alenka Šauperl

SODELUJOČI: asist. dr. Tjaša Jug

KONTAKT: tjasa.jug@ff.uni-lj.si, alenka.sauperl@ff.uni-lj.si 

ČLANICA: UL Filozofska fakulteta

ŠTUDIJSKI PROGRAM: Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, študijski program Bibliotekarstvo in informatika

ŠTUDIJSKO PODROČJE: Umetnost in humanistika

ŠT. VKLJUČENIH ŠTUDENTOV: 10

Raven integracije IKT (po SAMR)

nadgradnja

Učni pristopi, metode in oblike dela

individualno učenje

OPIS UPORABE IKT V PEDAGOŠKEM PROCESU

Asist. dr. Tjaša Jug in prof. dr. Alenka Šauperl iz Filozofske fakultete UL sta se v okviru pilotnih posodobitev izvedbe študijskih predmetov z didaktično uporabo IKT odločili za posodobitev predmeta Vsebinska obdelava.

Izvajalki sta se odločili za nadgradnjo predmeta, ki je ključen element pri kvalitetnem bibliografskem opisovanju gradiva, od katerega je odvisno, ali bodo uporabniki v informacijskih sistemih in v podatkovnih bazah našli ustrezne informacije in vire. Pri predmetu se študenti med drugim usposabljajo za učinkovito rabo Univerzalne decimalne klasifikacije (UDK). Za razumevanje in utrjevanje snovi je potrebno veliko vaje ter različne tehnike za ponotranjanje znanja. Prejšnji način izvedbe, ki je vključeval reševanje primerov v Wordovih dokumentih in preverjanje rezultatov z asistentko ob koncu vaj ali pa pridobivanje zakasnjene povratne informacije z objavo rešitev v spletni učilnici, se je izkazal kot zamuden in le delno učinkovit. Dodatna težava je bila tudi negotovost študentov glede ravni pridobljenega znanja ter želja po (samostojnem) reševanju dodatnih primerov.

Na podlagi želja in potreb sta izvajalki sklenili vzpostaviti spletno učilnico Moodle, ki je študentom omogočala individualno učenje in utrjevanje znanja pri sestavljanju UDK vrstilcev. Ohranili sta vaje v Wordovih dokumentih, po testiranju različnih orodij ter pomoči pri demonstraciji in navodilih s strani Centra UL za uporabi IKT v pedagoškem procesu pa sta pripravili aktivnosti za študente v obliki kvizov z zaprtimi in odprtimi tipi vprašanj v spletni učilnici ter kvizov z orodjem H5P. Vpeljali sta tudi igrifikacijo. Za ponavljanje in preverjanje usvojenega znanja so reševali Moodle igro Kripteks, kjer so iskali pravilne klasifikacijske oznake in preverjali odgovore. Za uspešno reševanje neobveznih nalog so bili študenti motivirani in nato nagrajeni s prejemom virtualnih značk v spletni učilnici Moodle, ki so bile uporabljene tudi za izboljševanje ocene formalnega preverjanja znanja na kolokviju. S pripravljenimi aktivnostmi sta izvajalki spodbujali razvoj miselnih procesov na taksonomskih stopnjah pomnjenja, razumevanja in uporabe (po revidirani Bloomovi taksonomiji).

Izvajalki sta skozi pilotno posodobitev predmeta razvijali lastne digitalne kompetence ter hkrati spodbujali razvoj digitalnih kompetenc pri študentih. Odločili sta se za nadgradnjo študijskih gradiv ter izbrali ključno študijsko vsebino, ustvarili kvize v spletni učilnici Moodle ter uporabili orodje H5P, s čimer sta aktivnosti za študente obogatili z interaktivnimi elementi ter le-te s študenti tudi delili preko spletne učilnice. Izvajalki sta preizkusili nove metode poučevanja in vodenja, saj so študenti usvajali snov, jo ponavljali in utrjevali preko kvizov. Pridobivanje značk za spremljanje lastnega napredka in takojšnjih povratnih informacij pa je študentom omogočalo tudi samouravnavanje lastnega učenja. Z omenjenimi aktivnostmi so študenti sprotno preverjali svoje znanje, bili v pedagoški proces aktivno vključeni ter tudi razvijali kompetence na področju informacijske in medijske pismenosti z uporabo raznolikih orodij ter z iskanjem, pridobivanjem in vrednotenjem informacij v digitalnem okolju.

Ob zaključku izvedbe pilotne posodobitve sta izvajalki pripravili evalvacijski vprašalnik, kjer sta želeli pridobiti povratne informacije o zadovoljstvu študentov z izvedbo predmeta ter posameznih aktivnosti. Rezultati kažejo, da je bila nadgradnja predmeta uspešna, saj je bilo podajanje vsebine z uporabo IKT študentom bolj zanimivo, prav tako pa je bolj ustrezalo njihovim veščinam in potrebam. Kot najmanj privlačno se je izkazalo reševanje nalog v Wordovih datotekah, kot najlažji za uporabo, najpreglednejši in najboljši za pridobivanje povratnih informacij pa se je izkazal Moodle kviz z zaprtimi vprašanji. Za ponavljanje snovi so študenti kot najboljše orodje izbrali Moodle kviz z odprtimi vprašanji. Izvajalki za prihodnje izvedbe predmeta načrtujeta pripravo virtualne vadnice Univerzalne decimalne klasifikacije, ki sta jo zasnovali že sedaj in bo uporabna za več predmetov, ki se izvajajo na Oddelku za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo Filozofske fakultete.

Digitalne kompetence (po DigCompEdu)2. DIGITALNI VIRI

2.1. Izbiranje digitalnih virov
2.2. Izdelovanje in poustvarjanje digitalnih virov
2.3. Upravljanje, zaščita in deljenje digitalnih virov

3. POUČEVANJE IN UČENJE

3.1 Poučevanje
3.2. Vodenje
3.4. Samouravnavanje učenja

4. VREDNOTENJE

4.1. Strategije vrednotenja
4.3. Povratne informacije in načrtovanje

5. OPOLNOMOČENJE ŠTUDENTOV

5.3. Aktivno vključevanje študentov

6. SPODBUJANJE RAZVOJA DIGITALNIH KOMPETENC PRI ŠTUDENTIH

6.1. Informacijska in medijska pismenost

DODATNO GRADIVO:

Posnetek s predstavitvijo primera dobre prakse na posvetu Učitelji učiteljem: Kombiniran študij v post-covidnem obdobju (13. 5. 2022) v okviru Centra UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu, povezava: https://www.youtube.com/watch?v=BHxyZa3kvYI.

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.