Uporaba MS Teams v podporo sodelovalnemu delu v okviru projektnega učnega dela

PREDMET: Z IKT podprta učna gradiva 1

NOSILEC ŠTUDIJSKEGA PREDMETA: prof. dr. Jože Rugelj

IZVAJALCA POSODOBITVE: prof. dr. Jože Rugelj in asist. dr. Matej Zapušek

KONTAKT: joze.rugelj@pef.uni-lj.si, matej.zapusek@pef.uni-lj.si

ČLANICA: UL Pedagoška fakulteta

ŠTUDIJSKI PROGRAM: študijski program 1. stopnje Dvopredmetni učitelj, smer: Računalništvo z vezavami

ŠTUDIJSKO PODROČJE: Izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev

ŠT. VKLJUČENIH ŠTUDENTOV: 9

Raven integracije IKT (po SAMR)

redefinicija

Učni pristopi, metode in oblike dela

projektno učno delo
sodelovalno učenje

Uporabljena IKT

MS Teams in podporne Office 365 aplikacije (OneDrive, Word, PowerPoint, Tasks, Whiteboard ipd.), Unity, spletna učilnica Moodle, WordPress

OPIS UPORABE IKT V PEDAGOŠKEM PROCESU

Prof. dr. Jože Rugelj in asist. dr. Matej Zapušek iz Pedagoške fakultete UL sta v zimskem semestru 2021/2022 posodbila izvedbo študijskega predmeta Z IKT podprta učna gradiva 1 z didaktično uporabo IKT. Glavno izhodišče posodobitve predmeta je bila potreba po podpori študentom pri komuniciranju in skupinskem delu ter pri koordinaciji aktivnosti pri projektnem delu v okviru predmeta, kjer sodelujejo tudi študenti z druge fakultete (UL Naravoslovnotehniška fakulteta, študijski program Grafika) in skupaj snujejo ter izdelujejo izobraževalne računalniške igre.

S tem v mislih sta izvajalca izvedla različne aktivnosti že pred samim stikom s študenti ter krepila lastne digitalne kompetence (po DigCompEdu). Naredila sta obsežno analizo programskih orodij za podporo sodelovalnemu delu glede na vnaprej pripravljene funkcionalnosti. Ugotovila sta, da je zavihek »Tasks by Planner and To Do« znotraj MS Teams zelo učinkovito in hkrati enostavno orodje za organiziranje skupinskega dela, ki ga bosta v bodoče lahko smiselno uporabila pri svojem pedagoškem in raziskovalnem delu. Oblikovala sta skupino v MS Teams ter pripravila vse potrebne zavihke za delo študentov. Za študente sta v skupini pripravila možnost organizacije projektnih aktivnosti ter spremljanja časovnih rokov, priprave in oddaje oz. deljenja gradiv. Tekom izvedbe predmeta jima je orodje omogočilo vodenje ter učinkovito spremljanje dela študentov s poudarkom na spremljanju sodelovalnega dela in učenja študentov iz dveh različnih fakultet ter vrednotenja napredka študentov in podajanja povratnih informacij. V istem orodju sta izvajalca spodbujala tudi interakcijo in komunikacijo med študenti ter s pedagogi (npr. preko kanalov v skupini in klepeta) tudi izven rednih pedagoških srečanj s študenti.

S prenovljeno izvedbo študijskega predmeta sta izvajalca razvijala tudi digitalne kompetence študentov (po DigCompEd), saj sta jim omogočila študij različnih gradiv, vrednotenje prebranih informacij ter s tem razvoj informacijske in medijske pismenosti. Študenti so z uporabo orodja MS Teams digitalno sodelovali pri iskanju idej, analizi predlogov, soočanju mnenj in argumentiranju. Za to so uporabili aplikacijo/zavihek »Objave« v vsakem od kanalov, ki je bil namenjen posamezni skupini, preko katere so posamezne ideje komentirali in jih ocenjevali. Študenti so lahko s pomočjo orodja MS Teams lažje digitalno komunicirali, z uporabo aplikacije/zavihka »Tasks« pa organizirali delo, dodajali naloge/podnaloge ter beležili status nalog. Prav tako so se dogovarjali za popravke in prilagoditve izdelanih materialov. Za deljenje datotek so uporabili zavihek »Datoteke«, na ta način vse materiale, ki so nastali v okviru projektnega dela, vedno na voljo. Študenti so IKT uporabljali tudi za izdelavo projektnih rezultatov – izobraževalnih iger in s tem razvijali svoje kompetence digitalnega ustvarjanja in poustvarjanja vsebin.

Izzivi pri uporabi orodja so bili predvsem v tem, da sta morala izvajalca študente vzpodbujati, da uporabljajo le eno orodje, saj so sami navajeni komuniciranja preko alternativnih kanalov, ki pa ne omogočajo tako širokega nabora funkcionalnosti kot izbrano orodje, predstavljajo dodatno kognitivno obremenitev zaradi uporabe raznolikih orodij in ne omogočajo sledenja aktivnosti s strani izvajalcev predmeta. Izvajalca menita, da sta bila z izbiro metod dela uspešna, saj sta izboljšala ravno tisti del izvedbe predmeta, ki je v preteklosti predstavljal največji izziv in sicer kako čim bolj učinkovito organizirati delo v okviru projektnega dela, pri čemer morajo študenti UL PEF sodelovati tudi s študenti druge fakultete (UL NTF), kar še dodatno oteži organizacijske in komunikacijske vidike dela.

Izvajalca menita, da sta bila pri sprotnem ocenjevanju dela zelo uspešna, saj sta imela v vsakem trenutku zbrane vse aktivnosti, ki so se odvijale, in tudi njihovo zgodovino, kar jima je omogočalo transparenten vpogled v delo študentov in posledično kvalitetno sprotno vrednotenje ter po potrebi dajanje povratnih informacij.

Uspešnost izvedbe pilotne posodobitve z vidika študentov sta izvajalca ocenila za uspešno, saj sta iz povratnih informacij študentov lahko razbrala, da se jim je zdela uporaba orodja koristna pri organiziranju dela, všeč jim je bilo, da so imeli vse materiale zbrane na enem mestu, da so lahko spremljali status opravil in takoj izvedeli, ko je bila neka naloga opravljena, da so imeli zgodovino pogovorov, saj jim je to omogočalo mediacijo in pojasnjevanje, če je kdaj prihajalo do napačnih razumevanj in da so si s pomočjo orodja lažje organizirali čas za delo. 

Digitalne kompetence (po DigCompEdu)1. STROKOVNI RAZVOJ

1.1. Organizacijsko komuniciranje
1.2.* Spletna učna okolja
1.3. Strokovno sodelovanje
1.5. Reflektivna praksa
1.8.* Strokovno učenje (o digitalnih tehnologijah)
1.9.* Računalniško razmišljanje

2. DIGITALNI VIRI

2.1. Iskanje in izbira
2.2. Ustvarjanje
2.3. Spreminjanje
2.4. Upravljanje in zaščita
2.5. Deljenje

3. POUČEVANJE IN UČENJE

3.1 Poučevanje
3.2. Vodenje
3.3. Sodelovalno učenje
3.4. Samoregulativno učenje

4. OCENJEVANJE IN VREDNOTENJE

4.1. Strategije vrednotenja
4.3. Povratne informacije in načrtovanje

5. OPOLNOMOČENJE ŠTUDENTOV

5.3. Aktivno vključevanje študentov
5.4.* Kombinirano učenje

6. SPODBUJANJE RAZVOJA DIGITALNIH KOMPETENC PRI ŠTUDENTIH

6.1. Informacijska in medijska pismenost
6.2. Komunikacija in sodelovanje
6.3. Ustvarjanje vsebin
6.5. Odgovorna raba
6.6. Reševanje problemov

*Dodatne kompetence glede na razširjen okvir digitalnih kompetenc v samoevalvacijskem orodju SELFIEforTEACHERS

DODATNO GRADIVO:

Posnetek s predstavitvijo primera dobre prakse na posvetu Učitelji učiteljem: Aktivno vključevanje študentov v pedagoški proces z uporabo IKT (17. 6. 2022) v okviru Centra UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu, povezava: https://youtu.be/9CmcqMI_7_4.

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.