Pridobivanje teoretičnega znanja z uporabo videovsebin in prenos znanja v prakso

NOSILEC: doc. dr. Marko Zadražnik

SODELUJOČI: doc. dr. Tine Sattler

KONTAKT: marko.zadraznik@fsp.uni-lj.si, tine.sattler@fsp.uni-lj.si

ČLANICA: UL Fakulteta za šport

ŠTUDIJSKI PROGRAM: Magistrski študij, Športna vzgoja

ŠTUDIJSKO PODROČJE: Izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev

ŠT. VKLJUČENIH ŠTUDENTOV: 65

Raven integracije IKT (po SAMR)

nadgradnja

Učni pristopi, metode in oblike dela

individualno učenje

Uporabljena IKT

spletna učilnica Moodle

OPIS UPORABE IKT V PEDAGOŠKEM PROCESU

Doc. dr. Marko Zadražnik in doc. dr. Tine Sattler iz Fakultete za šport UL sta se odločila za posodobitev predmeta Odbojka 2, ki je namenjen pripravi študentov na poklic učitelja športne vzgoje s poučevanjem odbojkarskih vsebin. Pri predmetu so poleg praktičnih vaj pomembna tudi predavanja, ki se navezujejo na praktično delo v športni dvorani. Pri tem je zelo pomembno, da študenti dobro razumejo študijsko vsebino, da jo lahko uspešno prenesejo v prakso. Do sedaj sta izvajalca skušala poučevanje podpreti z uporabo videovsebin iz spleta in slikovnih gradiv, tokrat pa sta se odločila za pripravo lastnih videovsebin in s tem študentom ponuditi dodatna gradiva za boljše razumevanje študijske vsebine in lažji prenos znanja v prakso.

Izvajalca sta tako v okviru posodobitve predmeta z didaktično uporabo IKT na ravni nadgradnje pripravila kvize za sprotno preverjanje znanja in lastne videovsebine, ki so namenjene lažjemu razumevanju odbojkarske taktike in omogočajo nazornejšo teoretično predstavitev dogajanja na odbojkarskem igrišču ter možnost vizualizacije dogajanja na igrišču izven pedagoškega procesa. Z uporabo videovsebin sta študentom omogočila individualno učenje, v okviru katerega so imeli možnost pregledovanja študijske vsebine v spletni učilnici Moodle v lastnem tempu, kadarkoli in kjerkoli. S tem sta pri študentih dosegla pripravljenost na praktično delo, boljši prenos teorije v prakso ter hitrejše dojemanje praktičnega dela v športni dvorani. Pripravljene videovsebine so lahko študenti vključili v lastni 12-urni program športne vzgoje z odbojkarskimi vsebinami, ki so ga morali pripraviti v okviru obvezne seminarske naloge. Izvajalca sta videoposnetke vključila tudi v Moodle kvize, katerih uspešno opravljanje je bil pogoj za pristop na izpit in so bili namenjeni preverjanju razumevanja pravil odbojkarske igre pri študentih. S takšnim načinom dela sta izvajalca pri študentih spodbujala razvoj miselnih procesov na taksonomskih ravneh pomnenja, razumevanja in uporabe (po revidirani Bloomovi taksonomiji).

Med izvedbo posodobitve predmeta sta izvajalca razvijala lastne digitalne kompetence z izbiranjem primernih gradiv in z vključevanjem le-teh v videoposnetke, ki sta jih izdelala v sodelovanju s snemalno ekipo. Videovsebine sta s študenti delila preko spletne učilnice Moodle, kjer so jim le-te dostopne tudi po končanem študiju in jih lahko uporabljajo na lastni poklicni poti. Videovsebine sta izvajalca vključila v lastno poučevanje, kjer so predstavljale pomembno vez med predavanji in praktičnim delom v športni dvorani. Videovsebine so podprle tudi vodenje študentov skozi odbojkarsko igro, kar je pripomoglo k lažjemu razumevanju dogajanja na odbojkarskem igrišču. Z vključevanjem videovsebin v kvize sta izvajalca študentom omogočila tudi sprotno preverjanje znanja in pridobivanje takojšnjih povratnih informacij o pravilnosti podanih odgovorov. Z uvajanjem individualnega dela, podprtega z uporabo spletne učilnice Moodle, sta izvajalca aktivno vključila študente v pedagoški proces. Pri tem sta pri študentih spodbujala razvoj informacijske in medijske pismenosti.

Digitalne kompetence (po DigCompEdu)2. DIGITALNI VIRI

2.1. Iskanje in izbira
2.4. Deljenje

3. POUČEVANJE IN UČENJE

3.1 Poučevanje
3.2. Vodenje

4. VREDNOTENJE

4.1. Strategije vrednotenja
4.3. Povratne informacije in načrtovanje

5. OPOLNOMOČENJE ŠTUDENTOV

5.3. Aktivno vključevanje študentov
5.4. Študij na daljavo in kombiniran študij

6. SPODBUJANJE RAZVOJA DIGITALNIH KOMPETENC PRI ŠTUDENTIH

6.1. Informacijska in medijska pismenost

DODATNO GRADIVO:

Posnetek s predstavitvijo primera dobre prakse na posvetu Učitelji učiteljem: Aktivno vključevanje študentov v pedagoški proces z uporabo IKT (17. 6. 2022) v okviru Centra UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu, povezava: https://youtu.be/_tc7cJgalps.

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.