Priprava virtualne kmetije za reševanje problemskih nalog

IZVAJALCI: izr. prof. dr. Breda Jakovac Strajn, prof. dr. Martin Dobeic

SODELUJOČI: asist. Maša Rajšp, doc. dr. Pintarič  Štefan, asist. Franci Grenko

KONTAKT: breda.jakovacstrajn@vf.uni-lj.si, martin.dobeic@vf.uni-lj.si, stefan.pintaric@vf.uni-lj.si, luka.milcinski@vf.uni-lj.si

ČLANICA: UL Veterinarska fakulteta

PREDMETHigiena živali, fiziologija prehrane in okoljsko upravljanje

ŠTUDIJSKI PROGRAM: Veterinarstvo

ŠTUDIJSKO PODROČJE: Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo, veterinarstvo

ŠT. VKLJUČENIH ŠTUDENTOV: 60

Raven integracije IKT (po SAMR)

preoblikovanje

Učni pristopi, metode in oblike dela

problemsko učenje

Uporabljena IKT

virtualna kmetija,
Adobe (Indesign, Photoshop in Illustrator)

OPIS UPORABE IKT V PEDAGOŠKEM PROCESU

Izvajalca izr. prof. dr. Breda Jakovac Strajn in prof. dr. Martin Dobeic iz Veterinarske fakultete UL sta se v sodelovanju s kolegi odločila za posodobitev študijska predmeta Higiena živali, fiziologija prehrane in okoljsko upravljanje. V okviru predmeta izvajajo terenske vaje na kmetijah, kjer se študenti seznanijo s praktičnimi primeri, a jih zaradi oddaljenosti kmetij in globalnih sprememb vse težje izvedejo. Zato so pedagogi pri posameznih predmetih programa veterinarstvo, vsak na svojem specialističnem področju, pričeli z zbiranjem strokovnih slikovnih materialov, s katerimi na posameznih primerih študentom predstavljajo razmere, s katerimi se veterinarji srečujejo na terenu. S tem se je razvila ideja o “virtualni kmetiji”, s katero želijo študentom predstaviti navidezno kmetijo z realnimi razmerami. Ideja o “virtualni kmetiji” bi bila osnova za vključitev le-te v druge predmete. Tako bi vzpostavili učno platformo za predmete, ki bi vključevala slikovni ali video material, in s tem dograjevali primere virtualnih kmetij.

Za potrebe izvedbe pilotne posodobitve so izvajalci pripravili slikovni material na kmetijskem gospodarstvu, kateremu so dodali strokovno vsebino in vse skupaj združili v interaktivna gradiva. Tako so pripravili primere virtualnih kmetij, ki so jih vključili v problemsko učenje. Študenti so se preko virtualnih primerov seznanili s stanjem na kmetiji, izostrili svoj kritični pogled na dobrem počutju živali na kmetiji in opravili analizo stanja. Pri reševanju problemskih situacij študenti na koncu pridejo do samostojnih zaključkov izboljšav, ki jih bodo lahko kot samostojni veterinarji podali lastnikom živali. S takšnim načinom dela so izvajalci preoblikovali pedagoški proces z uporabo IKT in pri študentih spodbujali razvoj miselnih procesov na višjih taksonomskih stopnjah analiziranja in vrednotenja (po revidirani Bloomovi taksonomiji).

S pripravo virtualne kmetije so izvajalci razvili in okrepili lastne digitalne kompetence. Izbrali so primeren slikovni material, ki so ga ustrezno obdelali z uporabo specifične IKT (npr. Adobe Indesign, Photoshop in Illustrator). Zaradi zagotavljanja anonimnosti so izbrali slikovni material tako, da ni možno razbrati, na katerem kmetijskem gospodarstvu so material pridobili. V ta namen so pripravili tudi dopis z zagotovilom anonimnosti. S pripravljenim materialom so oblikovali virtualne problemske situacije na kmetijah, ki so jih vključili v lastno poučevanje v okviru problemskega učenja. S takšnim načinom dela z virtualno kmetijo so izvajalci študentom omogočili kombiniran način dela in pri tem študente spodbujali k aktivnemu vključevanju v študijski proces. Pri tem so izvajalci spodbujali razvoj digitalnih kompetenc tudi pri študentih. S tem, ko so študenti raziskovali problemsko situacijo, jo analizirali ter iskali rešitve, so spodbujali razvoj informacijske in medijske pismenosti ter kompetenco reševanje problemov.

Izvajalci načrtujejo nadaljevati z nadgradnjo virtualne kmetije in jo vključiti še pri ostalih predmetih v študijskem programu veterinarstvo, saj je bila med študenti dobro sprejeta. Študenti so mnenja, da z uporabo virtualne kmetije dobijo boljšo predstavo okolja in reje živali ter da jih motivira k delu in učenju. Izkazalo se je, da je uporaba virtualne kmetije uporabna tudi za študente brez predznanja. Zato si izvajalci želijo še naprej vzpostavljati ustrezne strokovne vsebine, ki bodo obogatile interaktivno gledanje strokovnjaka v resničnih pogojih. Slikovnemu materialu želijo dodati še video material, ki bo dodatno obogatil predstavnost problemskih situacij. S tem bodo postopoma klasična predavanja, ki jih lahko v določenem obsegu podajo v obliki posnetkov na e-učilnici, nadgradili s samostojnim delom in delom v skupinah z reševanjem zastavljenih problemskih nalog. Tako bi lahko posamezne skupine pod mentorstvom svojim vrstnikom predstavile analizo stanja, preučitev problema in podajanje rešitev. S tem bi želeli pri študentih zgraditi miselnost, ki naj bi jo imel veterinar pri skrbi za dobro počutje živali, in razvili ustrezne proizvodne rezultate.

Digitalne kompetence (po DigCompEdu)


2. DIGITALNI VIRI

2.1. Iskanje in izbira
2.2. Ustvarjanje
2.4. Upravljanje in zaščita
2.5. Deljenje

3. POUČEVANJE IN UČENJE

3.1 Poučevanje
3.4. Samoregulativno učenje
3.5.* Nove tehnologije

5. OPOLNOMOČENJE ŠTUDENTOV

5.3. Aktivno vključevanje študentov
5.4.* Kombinirano učenje

6. SPODBUJANJE RAZVOJA DIGITALNIH KOMPETENC PRI ŠTUDENTIH

6.1. Informacijska in medijska pismenost
6.6. Reševanje problemov

*Dodatne kompetence glede na razširjen okvir digitalnih kompetenc v samoevalvacijskem orodju SELFIEforTEACHERS

DODATNO GRADIVO:

Posnetek s predstavitvijo primera dobre prakse na posvetu Učitelji učiteljem: Novi trendi, izkušnje in izzivi v visokošolskem poučevanju (16. 12. 2022) v okviru Centra UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu, povezava: https://youtu.be/kCIX4wS9Z_0.

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.