Spremljanje napredka s strani študentov v spletni učilnici Moodle

PREDMETI: Vsi predmeti v pilotnem testiranju na prvi stopnji – 10 predmetov

IZVAJALCA: izr. prof. dr. Mitja Dečman, doc. dr. Damijana Keržič

KONTAKT: mitja.decman@fu.uni-lj.si, damijana.kerzic@fu.uni-lj.si

ČLANICA: UL Fakulteta za upravo

ŠTUDIJSKI PROGRAM: Univerzitetni študijski program Uprava in Visokošolski študijski program Upravljanje javnega sektorja

ŠTUDIJSKO PODROČJE: Družbene, poslovne, pravne in upravne vede

ŠT. ŠTUDENTOV: 580

Raven integracije IKT (po SAMR)

preoblikovanje

Učni pristopi, metode in oblike dela

metoda ovrednotenja dela

OPIS UPORABE IKT V PEDAGOŠKEM PROCESU

Izr. prof. dr. Mitja Dečman in doc. dr. Damijana Keržič iz Fakultete za upravo UL sta med kolegi iz fakultete spodbudila izvedbo pilotne posodobitve pri kar 10 različnih predmetih. Pred izvedbo pilota so se na fakulteti že vsi predmeti prve stopnje izvajali kombinirano, del v predavalnici in del v spletni učilnici Moodle, skladno s Pravilnikom o e-učilnicah Fakultete za upravo UL. Nekatere dejavnosti v spletni učilnici predstavljajo del zaključne ocene predmeta ali pogoj za pristop k izpitu, medtem ko so druge namenjene le samostojnemu preverjanju naučene snovi. Letni delovni načrt fakultete omogoča učitelju, da samostojno določi obseg obveznosti in pogoje za pristop k izpitu, pri čemer je pri vseh predmetih določena obvezna 80 % aktivna prisotnost študenta na vajah.

Študenti pogosto nimajo dobrega pregleda nad svojimi obveznosti pri posameznih predmetih, ponekod težje najdejo prave informacije, predvsem pa nimajo pregleda nad svojimi trenutno že opravljenimi obveznostmi in dosežki (npr. število opravljenih nalog, delež opravljene obvezne aktivne prisotnosti, dosežene delne točke, bonus točke). Poleg svojih dosežkov pa nimajo informacije o tem, kako uspešni so v primerjavi s svojimi vrstniki, kar bi lahko predstavljalo pozitivno motivacijo za študij.

Po drugi strani so podatki pomembni tudi za visokošolske učitelje in sodelavce. Vodenje ustreznih evidenc (podpisi na papirju, klicanje in kljukanje, seznami opravljenih obveznosti v Excelu) in sprotno informiranje študentov je brez informacijske podpore težje, če ne nemogoče. Ker so v večini primerov ob koncu izvedbe predmeta te evidence podlaga za prijave na izpite, so visokošolski učitelji in sodelavci soočeni z ročnim vnašanjem papirnih evidenc v študentski informacijski sistem. Ne na zadnje si študenti želijo ažurne podatke takoj, ko nastanejo, zato visokošolske učitelje in sodelavce priganjajo k hitrim vnosom, pri čemer je za ažurni vnos med koncem semestra in prvimi izpitnimi roki malo časa.

Obe postavki, tako s strani visokošolskih učiteljev in sodelavcev kot tudi s strani študentov, sta predstavljali izhodišče za izvedbo pilotne posodobitve obveznih študijskih predmetov.

Izvajalca sta pred izvedbo pilotne posodobitve med visokošolskimi učitelji in sodelavci izvedla poizvedovanje, kdo bi bil zainteresiran za sodelovanje v pilotnem projektu. Z izbranimi sodelujočimi so se pogovorili o obveznih vsebinah, ki jih morajo študenti med semestrom opraviti v e-učilnici (kvizi, naloge), in se na podlagi tega odločili, kateri podatki bi bili najbolj primerni za prikaz. V nadaljevanju so v Moodle okolje namestili vtičnik Learnerscript za učno analitiko in ga testirali, pri čemer so zaznali dodatne potrebe po prilagoditvi. Le-te so uskladili z razvijalci vtičnika Learnerscript, podjetjem iz Indije, ki je izvedlo ustrezne prilagoditve. Hkrati s tem so zaznali tudi potrebo po nadgradnji Moodle teme Foundation in izziv rešili z manjšo prilagoditvijo s strani razvijalca le-te. Izgled e-učilnice posameznega predmeta so nato ustrezno prilagodili v sodelovanju z visokošolskimi učitelji in sodelavci, pri čemer so preoblikovali aktivnosti za študente. V pilotnih e-učilnicah so lahko študenti svoj napredek, povezan z opravljenimi kvizi in nalogami predmeta, spremljali vizualno in s podatki, posredovanimi v tabelah, ki so omogočale filtriranje in razvrščanje posameznih stolpcev. Uporaba vseh informacij in poročil je študentom omogočala samoevalvacijo, saj so lahko na podlagi pridobljenih povratnih informacij o svojih dosežkih pri posameznem pilotnem predmetu načrtovali nadaljnje delo in učenje. Pri tem sta izvajalca ter sodelujoči visokošolski učitelji in sodelavci pri študentih spodbujali razvoj miselnih procesov na različnih taksonomskih stopnjah (po revidirani Bloomovi taksonomiji).

Pri izvedbi pilotnega projekta sta izvajalca ter drugi sodelujoči visokošolski učitelji in sodelavci razvili lastne digitalne kompetence. Poleg tega, da so iskali najprimernejšo tehnično rešitev za prikaz učne analitike v spletni učilnici Moodle, so ustvarjali aktivnosti za sprotno preverjanje znanja (npr. Moodle kvizi, naloge), ki so jih delili s študenti kar preko spletne učilnice. Z Moodle vtičnikom Learnerscript so sodelujoči uspešno vključili učno analitiko v lastno poučevanje in vrednotenje, saj so s pomočjo različnih poročil ob uporabi funkcionalnosti, kot so prilagoditve pregleda, filtriranje in sortiranje prikazanih podatkov, zbirali, spremljali in analizirali opravljene študentove dejavnosti. Različna poročila, ki so predstavljala povratne informacije študentom o lastnih dosežkih in napredovanjih v učenju, so bila v podporo študentom pri spremljanju svojega napredka ter samoregulativnemu učenju. Pri tem so vsi sodelujoči izvajalci pri študentih spodbujali razvoj informacijske in medijske pismenosti, saj so študenti iskali in interpretirali podatke, ki jih množica poročil ponuja v spletni učilnici Moodle. S podatki pa je potrebno znati tudi pravilno upravljati, zato so pri študentih spodbujali odgovorno rabo le-teh.

Izvajalca izvedbo pilotne posodobitve predmetov ocenjujeta uspešno. Študenti so vpeljavo novega vtičnika v splošnem ocenili dobro. Pomembno jim je, da informacije, ki so zanje ključne, vidijo takoj in da so le-te točne. Pri tem so izpostavili nepreglednost prikaza uspešnosti s tabelami. Želeli pa si bi ločenega prikazovanja tako obveznih in kot neobveznih kvizov/nalog v posamezni e-učilnici predmeta. Izvajalca kljub vsemu že stremita k novim izzivom. Eden izmed izzivov je v e-učilnice vpeljati sprotno beleženje prisotnosti na vajah oz. predavanjih, kjer se to zahteva kot pogoj za pristop na izpit. Ob koncu bi se opravljena prisotnost samodejno prenesla v študentski informacijski sistem, kar bi študentu v trenutku omogočilo prijavo na izpit, učitelju pa prihranilo prenos ročno vodenih evidenc v sistem. Ker so te nastavitve zahtevne, je malo verjetno, da bi se dela lotil izvajalec sam, zato je pomoč tehničnega osebja oz. službe za informatiko nujna. Načrti za prihodnje so trenutno vpeljati vtičnik Learnerscript in prikaz opravljenih obveznosti v naslednjem študijskem letu za vse zainteresirane visokošolske učitelje in sodelavce ter prikaz prilagoditi zahtevam in specifikam posameznih predmetov. Pri tem bodo nudili vso podporo zainteresiranim visokošolskim učiteljem in sodelavcem ter se prilagodili njihovim zahtevam, pri čemer jim bo v pomoč Služba za informatiko Fakultete za upravo UL. 

Digitalne kompetence (po DigCompEdu)2. DIGITALNI VIRI

2.1. Iskanje in izbira
2.2. Ustvarjanje
2.5. Deljenje

3. POUČEVANJE IN UČENJE

3.1 Poučevanje
3.2. Vodenje
3.4. Samoregulativno učenje

4. OCENJEVANJE IN VREDNOTENJE

4.1. Strategije vrednotenja
4.2. Analiza dokazov
4.3. Povratne informacije in načrtovanje

5. OPOLNOMOČENJE ŠTUDENTOV

5.2. Diferenciacija in personalizacija
5.3. Aktivno vključevanje študentov
5.4.* Kombinirano učenje

6. SPODBUJANJE RAZVOJA DIGITALNIH KOMPETENC PRI ŠTUDENTIH

6.1. Informacijska in medijska pismenost
6.5. Odgovorna raba

*Dodatne kompetence glede na razširjen okvir digitalnih kompetenc v samoevalvacijskem orodju SELFIEforTEACHERS

DODATNO GRADIVO:

Posnetek s predstavitvijo primera dobre prakse na posvetu Učitelji učiteljem: Aktivno vključevanje študentov v pedagoški proces z uporabo IKT (17. 6. 2022) v okviru Centra UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu, povezava: https://youtu.be/uv5PFA1Ukkc.

 

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.