Izdelava osebne digitalne mape, različni načini vrednotenja znanja ter spremljanje napredka študentov pri reševanju problemskih situacij na UL FŠ

Nosilec/ka študijskega predmeta: prof. dr. Gregor Jurak, prof. dr. Marjeta Kovač

Izvajalec/ka pilotnih posodobitev: asist. dr. Neja Markelj

Sodelujoči: asist. Žan Luca Potočnik

Kontakt: neja.markelj@fsp.uni-lj.si

Članica: UL Fakulteta za šport

Predmet: Didaktika športne vzgoje 1

Študijski program: Športna vzgoja, prva stopnja, univerzitetni

Študijsko področje: Izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev

Št. vključenih študentov: 68

Raven integracije IKT (po SAMR)

redefinicija

Učni pristopi, metode in oblike dela

sodelovalno delo
problemsko učenje
gradnja e-portfeljev
medvrstniško vrednotenje

Uporabljena IKT

spletna učilnica Moodle

OPIS UPORABE IKT V PEDAGOŠKEM PROCESU

Osnovni namen vključitve asist. dr. Neje Markelj in asist. Žana Luce Potočnika ter sodelavcev iz Fakultete za šport UL v pilotne posodobitve izvedbe študijskih predmetov z didaktično uporabo IKT je bila potreba po preglednejšem načinu zbiranja informacij o kakovosti dela študentov in vrednotenju njihovega napredka. V spletni učilnici Moodle so študenti že nalagali različna, na vajah ustvarjena gradiva, da bi bila dostopna tudi drugim vrstnikom, vendar je bilo sprotno spremljanje in končno ocenjevanje manj pregledno za pedagoga. Prav tako so izvajalci želeli, da imajo študenti sami pregled nad svojim delom, ustvarjenimi gradivi in napredkom pri razvoju svojih pedagoških kompetenc (v obliki e-portfelja). Hkrati pa so želeli, da si študenti ustvarijo zbirko dobrih gradiv, ki bi jim bila na voljo v prihodnosti. Bistvo izvedbe pilotne posodobitve študijskega predmeta z didaktično uporabo IKT so videli v tem, da bi posodobili spletno učilnico Moodle na način, kjer je omogočeno:

  • uporaba IKT za večjo interakcijo študenta s pedagogom in/ali preostalimi študenti,
  • aktivnosti, kjer je predvideno sodelovanje študentov z uporabo IKT za reševanje problemskih situacij,
  • samorefleksija študentov z uporabo IKT,
  • medvrstniško (kritično) komentiranje in vrednotenje z uporabo IKT,
  • uporaba IKT za (sprotno) preverjanje znanja, ki spodbuja višje kognitivne procese študentov (npr. analiza, odločanje, presojanje, sklepanje, reševanje problemov, vrednotenje),
  • aktivnosti, kjer študenti v okviru problemskega učenja uporabijo IKT v podporo organizaciji dela ter zasnovi in ustvarjanju končnih izdelkov.

Izvajalci so izvedbo predmeta redefinirali z vključevanjem različnih aktivnosti, preko katerih so spodbujali razvoj različnih miselnih procesov pri študentih (po Bloomovi revidirani taksonomiji). Že pred samo izvedbo predmeta so se izvajalci vključevali v različne podporne aktivnosti Centra UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu, kjer so pregledali možnosti in iskali najboljše rešitve za opisana izhodišča posodobitve. Nato so pripravili spletno učilnico, kjer so vzpostavili individualni Wiki ter navodila za študente in posodobili obstoječa gradiva z uporabo IKT. Tekom izvedbe predmeta so imeli študenti priložnost ogleda in reševanja različnih interaktivnih nalog, pripravljenih s H5P. Izvajalci so za študente pripravili problemske učne situacije, ki so od njih zahtevale sodelovanje, izmenjavo idej, ustvarjanje in druge sodelovalne spretnosti preko foruma v spletni učilnici Moodle. Študenti so bili vključeni tudi v proces ustvarjanja digitalnih vsebin, deljenja le-teh preko spletne učilnice ter podajanja kakovostnih povratnih informacij svojim študijskim kolegom (preko foruma in delavnice). Svoje rezultate in napredek so študenti beležili v digitalni osebni mapi (e-portfelj), ki je bila realizirana s pomočjo spletne učilnice Moodle in aktivnosti Wiki. Izvajalci so študente, poleg aktivnosti samovrednotenja ter medvrstniškega vrednotenja, vključevali tudi v aktivnosti učiteljevega vrednotenja ter jim omogočili preverjanje teoretičnih znanj preko H5P nalog in kvizov v spletni učilnici Moodle.

Preko izvedbe predmeta na posodobljen način so izvajalci krepili lastne digitalne kompetence (po DigCompEdu). Izvajalci so bili vključeni v različne aktivnosti, ki so podprle njihov strokovni razvoj, preizkusili so se v ustvarjanju digitalnih virov, vzpostavili sodelovalne učne situacije v digitalnem okolju ter oblikovali različne aktivnosti za digitalno vrednotenje znanja študentov ter podajanje povratnih informacij. Z organizacijo in spremljanjem napredka študentov v digitalni obliki so si omogočili tudi lažje vodenje študentov. Študente so vseskozi aktivno vključevali v pedagoški proces ter tudi pri njih spodbujali razvoj različnih digitalnih kompetenc (po DigComp) in tudi razvoj predmetno-specifičnih kompetenc (bodoči učitelji). Preko iskanja informacij in ogleda gradiv so pri študentih spodbujali razvoj informacijske in medijske pismenosti, preko sodelovalnih aktivnosti in aktivnosti izmenjave mnenj ter podajanja kakovostnih povratnih informacij so pri študentih spodbujali digitalno komuniciranje in sodelovanje. Preko ustvarjanja različnih izdelkov (posnetki vadb, e-portfelj) so pri študentih spodbujali razvoj kompetenc s področja ustvarjanja digitalnih vsebin ter preko H5P nalog, kvizov in oblikovanja osebne digitalne mape spodbujala razvoj kompetenc s področja digitalnega reševanja problemov. Vsa ta znanja bodo študentom prišla prav na lastni poklicni poti, kjer bodo uporabljali sorodna orodja in pristope k poučevanju.

 Izvajalci so si široko zastavili spremembe pri izvedbi predmeta. Ideje so sproti prilagajali glede na učinek pri študentih (npr. delavnica pri tej skupini študentov ni bila najbolj primerna, pri drugem predmetu pa veliko bolj ustrezna) ter tehnične omejitve (npr. pomanjkanje dodatnih vtičnikov v spletni učilnici Moodle). Izvajalci bodo v prihodnjih izvedbah predmeta upoštevali lastne ugotovitve, povratne informacije s strani študentov ter na podlagi tega prilagodili pripravljene aktivnosti v spletni učilnici. Določene aktivnosti bodo spremenili (npr. delavnica, H5P), nekatere ohranili v trenutni obliki (kviz, forumi), nekatere pa nadgradili oz. dodali (wiki, videoposneta gradiva). Študenti so imeli nekaj tehničnih težav z uporabo določenih aktivnosti, a so posodobitev v splošnem ocenili kot dobrodošlo.

Digitalne kompetence (po DigCompEdu)1. STROKOVNI RAZVOJ

1.1. Organizacijsko komuniciranje
1.2.* Spletna učna okolja
1.5. Reflektivna praksa
1.8.* Strokovno učenje

2. DIGITALNI VIRI

2.1. Iskanje in izbira
2.2. Ustvarjanje
2.3. Spreminjanje
2.5. Deljenje

3. POUČEVANJE IN UČENJE

3.1 Poučevanje
3.2. Vodenje
3.3. Sodelovalno učenje
3.4. Samoregulativno učenje

4. OCENJEVANJE IN VREDNOTENJE

4.1. Strategije vrednotenja
4.3. Povratne informacije in načrtovanje

5. OPOLNOMOČENJE ŠTUDENTOV

5.3. Aktivno vključevanje študentov
5.4.* Kombinirano učenje

6. SPODBUJANJE RAZVOJA DIGITALNIH KOMPETENC PRI ŠTUDENTIH

6.1. Informacijska in medijska pismenost
6.2. Komunikacija in sodelovanje
6.3. Ustvarjanje vsebin
6.6. Reševanje problemov

*Dodatne kompetence glede na razširjen okvir digitalnih kompetenc v samoevalvacijskem orodju SELFIEforTEACHERS

DODATNO GRADIVO:

Posnetek s predstavitvijo primera dobre prakse na dogodku TRAJNOSTI NAPROTI S SOUSTVARJANJEM NA PODROČJU STEAM* IZOBRAŽEVANJA (21. 9. 2023), povezava: https://youtu.be/PpfSxcWHaPg.

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.