Interaktivna študijska gradiva v podporo samostojnemu učenju

NOSILEC ŠTUDIJSKEGA PREDMETA: prof. dr. Matej Tušak, univ. dipl. psih. 

IZVAJALKA PILOTNIH POSODOBITEV PREDMETOV: izr. prof. dr. Tanja Kajtna, univ. dipl. psih.

SODELUJOČI: Rok Vertič, prof. šp. vzg.

KONTAKT: tanja.kajtna@fsp.uni-lj.si

ČLANICA: UL Fakulteta za šport

PREDMETA: Psihologija športa, Pedagoška psihologija

ŠTUDIJSKI PROGRAM: Športna vzgoja – 1. stopnja

ŠTUDIJSKO PODROČJE: Izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev

ŠT. VKLJUČENIH ŠTUDENTOV: 82 študentov

Raven integracije IKT (po SAMR)

preoblikovanje

Učni pristopi, metode in oblike dela

individualna oblika dela
kombiniran študij

Uporabljena IKT

spletna učilnica Moodle (kviz, slovar, H5P)
Padlet, Mentimeter, mobilne naprave, mobilna aplikacija Splice, OBS, Filmora

OPIS UPORABE IKT V PEDAGOŠKEM PROCESU

Pedagogi prof. dr. Matej Tušak, izr. prof. dr. Tanja Kajtna in Rok Vertič iz Fakultete za šport UL so se odločili za pilotni posodobitvi dveh študijskih predmetov »Psihologija športa« in »Pedagoška psihologija« z didaktično uporabo IKT. Izhodišče pilotih posodobitev je bila želja po tem, da bi predmeta lahko obiskovali tudi študenti, ki se zaradi športnih ali terenskih obveznosti ne morejo v celoti udeleževati pedagoškega procesa na fakulteti. Želja je bila predmeta pripraviti za samostojno učenje, torej vse vsebine vaj in predavanj pripraviti tako, da jih bodo lahko študenti na daljavo samostojno preizkusili, si jih ogledali in dobili predstavljene na enak način, kot če bi dejansko prisostvovali izvedbi v živo na fakulteti. Pred stikom s študenti so si izvajalci najprej temeljito ogledali nekaj primerov tovrstnih izvedb in zastavili načrt za izvedbo predmetov.

Izvajalci so se tako odločili za redefinicijo izvedbe predmetov z vključevanjem različnih aktivnosti, podprtih z IKT, s katerimi so podprli kombiniran način študija in želeli pri študentih spodbuditi predvsem individualno obliko dela. Študenti so doma samostojno pregledovali gradiva v spletni učilnici Moodle (npr. posnetki predavanj, poglavja iz učbenika), preverjali lastno znanje s H5P gradivi in Moodle kvizi, pisali povzetke študijske vsebine in jih delili z drugimi v Moodle slovarju ali jih v pripravili v obliki mislenih vzorcev. Med predavanji so izvajalci uporabljali tudi orodji Padlet in Mentimeter, ki sta popestrili izvedbo pedagoškega procesa, hkrati pa omogočili večjo vključenost in odzivnost študentov ter pridobivanje hitrih povratnih informacij o tem, kakšno je znanje študentov. Študenti so samostojno ustvarjali tudi videoposnetke vaj, kjer so uporabljali lastne mobilne naprave z aplikacijo Splice za urejanje videoposnetkov. S takšnimi aktivnostmi so izvajalci pri študentih spodbujali razvoj miselnih procesov tudi na najvišjih taksonomskih stopnjah (po revidirani Bloomovi taksonomiji).

Skozi izvedbo pilotne posodobitve študijskih predmetov z didaktično uporabo IKT so izvajalci razvijali lastne digitalne kompetence. Preizkusili so se v ustvarjanju (interaktivnih) videposnetkov, saj so se odločili za snemanje lastnih predavanj, za kar so uporabljali orodje OBS. Videoposnetke so nato urejali z orodjem Filmora ter končne izdelke delili s študenti preko spletne učilnice Moodle. Poleg spletne učilnice Moodle so izvajalci lastno poučevanje podprli tudi z drugo IKT, kot sta Padlet in Mentimeter, ki sta omogočila vodenje študentov skozi predavanja, pridobivanje takojšnjih povratnih informacij in aktivno vključevanje študentov v pedagoški proces. Študentom so omogočili tudi samoregulativno učenje, saj so v okviru individualne oblike dela sproti preverjali lastno znanje z reševanjem kvizov in pregledovanjem interaktivnih H5P gradiv ter opravljali samorefleksijo razumevanja študijske vsebine s pisanjem povzetkov in ustvarjanjem miselnih vzorcev, na podlagi česar so načrtovali nadaljnje delo in učenje. Z opisanimi aktivnostmi in uporabljeno IKT so izvajalci razvijali digitalno kompetenco za izvedbo kombiniranega študija ter pri tem spodbujali razvoj digitalnih kompetenc tudi pri študentih. Informacijsko in medijsko pismenost so študenti razvijali s pripravo povzetkov in miselnih vzorcev na podlagi pregleda študijskih gradiv, kompetenco digitalnega sodelovanja in komuniciranja so razvijali z deljenjem mnenj preko orodij Padlet in Mentimeter ter kompetenco za digitalno izdelovanje vsebin z ustvarjanjem lastnih videoposnetkov.

Predmeta sta bila v izvedbi glede na prejšnja leta precej drugačna, saj so imeli študenti sedaj mnoge aktivnosti, ki so spodbujale njihovo zbranost in sodelovanje med pedagoškim procesom. Odziv študentov je bil zelo dober, res pa je, da so bili za sodelovanje dodatno nagrajeni – v času, ko so pripravljali video vsebine, so bili oproščeni ostalih domačih nalog (to je nadomestilo ostale obveznosti v tistem času), za pisanje refleksije v obliki slovarja so lahko pridobili dodatne točke ipd. Od izvajalcev je takšen način izvedbe predmetov zahteval veliko dodatnega truda in časa, saj so morali vse nove tehnologije najprej spoznati ter jih nato tudi uporabiti in biti pripravljeni na rezervni načrt, v kolikor odziv s strani študentov ne bi bil dober. Mnenje izvajalcev je, da so uporabljene IKT zelo dobra popestritev pedagoškega procesa, saj lahko pomagajo vzdrževati pozornost in ustvarjajo neke vrste »premore« med podajanjem vsebine, ki pa si jih študenti tudi dobro zapomnijo. Izvajalci bodo v prihodnje ohranili številne Moodle kvize, ki so zasnovani tako, da omogočajo pregled znanja nekega področja, hkrati pa jih je mogoče ovrednotiti in tako »zbirati« točke za končno oceno. Prav tako bodo tudi v nadaljevanju uporabljali orodji Mentimeter in Padlet ter študentom omogočili spremljanje predmeta na daljavo, saj imajo sedaj pripravljena že vsa gradiva. Preizkusili bodo tudi izvedbo predmetov na način, da del vsebin vsi študenti pregledajo samostojno in nato preverijo lastno znanje, saj izvajalce zanima povratna informacija o kvaliteti posnetih predavanj.

Digitalne kompetence (po DigCompEdu)2. DIGITALNI VIRI

2.2. Ustvarjanje
2.5. Deljenje

3. POUČEVANJE IN UČENJE

3.1 Poučevanje
3.2. Vodenje
3.4. Samoregulativno učenje

4. OCENJEVANJE IN VREDNOTENJE

4.1. Strategije vrednotenja
4.3. Povratne informacije in načrtovanje

5. OPOLNOMOČENJE ŠTUDENTOV

5.3. Aktivno vključevanje študentov
5.4.* Kombinirano učenje

6. SPODBUJANJE RAZVOJA DIGITALNIH KOMPETENC PRI ŠTUDENTIH

6.1. Informacijska in medijska pismenost
6.2. Komunikacija in sodelovanje
6.3. Ustvarjanje vsebin

*Dodatne kompetence glede na razširjen okvir digitalnih kompetenc v samoevalvacijskem orodju SELFIEforTEACHERS

DODATNO GRADIVO:

Posnetek s predstavitvijo primera dobre prakse na posvetu Učitelji učiteljem: Aktivno vključevanje študentov v pedagoški proces z uporabo IKT (17. 6. 2022) v okviru Centra UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu, povezava: https://youtu.be/-XjIzN7v4co.

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.