Uporaba IKT za spodbujanje interakcije in aktivnega vključevanja študentov v pedagoški proces

NOSILEC: doc. dr. Aleš Dolenec 

KONTAKT: ales.dolenec@fsp.uni-lj.si

ČLANICA: UL Fakulteta za šport

PREDMET: Diagnostične metode

ŠTUDIJSKI PROGRAM: Kineziologija

ŠTUDIJSKO PODROČJE: Storitve

ŠT. VKLJUČENIH ŠTUDENTOV: 40

Raven integracije IKT (po SAMR)

redefinicija

Učni pristopi, metode in oblike dela

sodelovalno učenje,
samostojno delo,
medvrstniško vrednotenje

Uporabljena IKT

spletna učilnica Moodle (lekcija, pripombe), H5P, Mentimeter, MS Teams, OneDrive, Arnes storitve

OPIS UPORABE IKT V PEDAGOŠKEM PROCESU

Za pilotno posodobitev študijskega predmeta z didaktično uporabo IKT se je odločil doc. dr. Aleš Dolenec iz Fakultete za šport UL, saj je želel študentom omogočiti različne načine pridobivanja kompetenc, ki so predpisane z učnim načrtom predmeta. Predhodno je namreč delo potekalo večinoma v živo s klasičnim podajanjem snovi, cilj posodobitve predmeta pa je bil študentom omogočiti bolj samostojno ter sodelovalno delo na vajah, seminarjih in predavanjih, tako v živo kot tudi na daljavo.

Za potrebe pilotne posodobitve je tako izvajalec pred neposrednim stikom s študenti posodobil spletno učilnico Moodle, v katero je vključil lekcije, s katerimi je želel študente voditi skozi korake na poti do želenega cilja. Študentom je ustno podal navodila, nato pa so lekcije reševali samostojno. V uvodu le-teh jim je podal krajše navodilo z informacijami o predstavljeni temi (npr. merjenje gibljivosti sklepov), nato pa so si študenti po korakih ogledali predstavljeno vsebino, kjer je bila za vsak korak pripravljena ena ali več strani z vsebinami. Naloga študentov je bila z mobilno napravo narediti posnetek stanja (npr. končni položaj iztega v kolenu), rezultat izmeriti (npr. kot iztega) ter ga vnesti v lekcijo. Za pomoč jim je bila na voljo povezava do vzorčne slike, naložene v orodju MS OneDrive. V primeru vnosa pravilnega rezultata (vnesena številka je morala biti v določenem intervalu) je lahko študent nadaljeval z reševanjem lekcije. Za določanje teme, ki so jo študenti obdelali (izbirali so med naborom člankov), so uporabili glasovalni sistem Mentimeter, s čimer so imeli možnost izražanja svojega mnenja, kar se je izkazalo za pozitivno, saj je izvajalcu podalo tudi boljši vpogled v želje študentov. Za iskanje literature so uporabili splet, za zbiranje le-te pa sodelovalno okolje MS Teams, ki jim je služilo tudi za komunikacijo. Pregled člankov je potekal v naključno izbranih skupinah. Sodelovalno delo se je med vrstniki izkazalo za pozitivno, saj so o prebrani literaturi skupaj prediskutirali, se o vsebini pogovorili ter razrešili morebitna napačna razumevanja, na koncu pa so svoje delo tudi predstavili. Tudi priprava seminarske naloge je potekala skupinsko. Pri seminarski nalogi so morali študenti na določeno temo pripraviti vadbo, ki je obsegala daljši pisni načrt vadbe ter videoposnetek z eno vadbeno enoto. Le-tega so posneli z mobilnimi napravami, jih zmontirali s poljubno IKT ter naložili v repozitorij Arnes Video. Izvajalec je nato videoposnetke študentov obogatil z dodajanjem interaktivnih elementov v orodju H5P. Z vprašanji je želel namreč preveriti razumevanje študentov o tem, kaj je izvedeno prav in kaj narobe, avtorji posnetkov pa so s tem pridobili povratne informacije o pravilnosti prikazanih postopkov. O vsem skupaj so se na koncu tudi pogovorili na kontaktni uri v živo. Za oddajo pisnih seminarskih nalog so uporabili aktivnost naloga v spletni učilnici Moodle, nato pa še aktivnost pripombe, s pomočjo katere je izvajalec dodelil oddane naloge študentom z namenom medvrstniškega vrednotenja. Izvajalec je predhodno pripravil vprašanja, na katera so študenti odgovorili ter podali vrstnikom povratne informacije na oddano nalogo. S takšnim načinom dela je izvajalec redefiniral pedagoški proces z uporabo IKT in pri študentih spodbujali razvoj miselnih procesov na višjih taksonomskih stopnjah (po revidirani Bloomovi taksonomiji).

Z ustvarjanjem, spreminjanjem in deljenjem digitalnih virov je izvajalec razvijal in okrepil lastne digitalne kompetence. Pripravljena digitalna gradiva je vključil v poučevanje, z uporabo različne IKT študente vodil skozi proces poučevanja in učenja ter spodbujal sodelovalno učenje in študentom omogočal kombiniran način dela. Digitalne tehnologije so služile tudi za vrednotenje rezultatov študentov ter podajanje povratnih informacij na različne načine. Študenti so bili vseskozi aktivno vključeni v pedagoški proces. Izvajalec je spodbujal razvoj digitalnih kompetenc tudi pri študentih. Z iskanjem literature, vrednotenjem in upravljanjem informacij so razvijali informacijsko in medijsko pismenost, poleg tega so komunicirali in sodelovali preko okolja MS Teams ter ustvarjali digitalne vire v obliki videoposnetkov in seminarskih nalog.

Posodobitev je bila pri študentih dobro sprejeta, vseeno pa ne v takšni meri, kot bi si izvajalec želel, kar predpisuje predvsem dejstvu, da so študenti bolj navajeni praktičnega dela in frontalnega podajanja vsebine. Študenti so izrazili tudi mnenje, da so s takšnim načinom dela pridobili manj informacij kot pri frontalni obliki podajanja vsebine, so pa informacije preko seminarskih nalog, reševanja lekcij in priprave videoposnetka veliko bolje predelali. Izvajalcu za nadaljnje izvedbe predmeta tako ostaja izziv, kako ohraniti aktivnejšo obliko dela, pri tem pa ustreči željam študentov po pridobivanju večje količine informacij.

Digitalne kompetence (po DigCompEdu)2. DIGITALNI VIRI

2.2. Ustvarjanje
2.3. Spreminjanje
2.5. Deljenje

3. POUČEVANJE IN UČENJE

3.1 Poučevanje
3.2. Vodenje
3.3. Sodelovalno učenje

4. OCENJEVANJE IN VREDNOTENJE

4.1. Strategije vrednotenja
4.3. Povratne informacije in načrtovanje

5. OPOLNOMOČENJE ŠTUDENTOV

5.3. Aktivno vključevanje študentov
5.4.* Kombinirano učenje

6. SPODBUJANJE RAZVOJA DIGITALNIH KOMPETENC PRI ŠTUDENTIH

6.1. Informacijska in medijska pismenost
6.2. Komunikacija in sodelovanje
6.3. Ustvarjanje vsebin

*Dodatne kompetence glede na razširjen okvir digitalnih kompetenc v samoevalvacijskem orodju SELFIEforTEACHERS

DODATNO GRADIVO:

Posnetek s predstavitvijo primera dobre prakse na posvetu Učitelji učiteljem: Aktivno vključevanje študentov v pedagoški proces z uporabo IKT (17. 6. 2022) v okviru Centra UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu, povezava: https://youtu.be/uNsfQaG-8hM.

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.