Vizualizacija slikanic in pravljic ter mapiranje z uporabo IKT

PREDMETA: Mladinska književnost, Medkulturna mladinska književnost

NOSILKA: prof. dr. Milena Mileva Blažić

KONTAKT: milena.blazic@pef.uni-lj.si

ČLANICA: UL Pedagoška fakulteta

ŠTUDIJSKI PROGRAM: Erasmus EPTE PIE

ŠTUDIJSKO PODROČJE: Izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev

ŠT. VKLJUČENIH ŠTUDENTOV: 77

Raven integracije IKT (po SAMR)

redefinicja

Učni pristopi, metode in oblike dela

učenje z raziskovanjem
sodelovalno učenje

Uporabljena IKT

Google maps My maps, StoryJumper, MS PowerPoint, spletna učilnica Moodle, MS Teams

OPIS UPORABE IKT V PEDAGOŠKEM PROCESU

Prof. dr. Milena Mileva Blažić je sodelovala v pilotnih posodobitvah izvedbe študijskega predmeta z didaktično uporabo IKT s posodobitvijo predmetov Mladinska književnost in Medkulturna mladinska književnost. Izhodišče za posodobitev je bila pandemija Covid-19 in s tem izvedba pedagoškega procesa na daljavo, pri čemer je bila izvajalki v podporo različna IKT.

Izvajalka je v pedagoški proces vključila raznoliko IKT, s pomočjo katere je redefinirala aktivnosti in pri študentih spodbujala razvoj miselnih procesov na najvišjih taksonomskih stopnjah (po revidirani Bloomovi taksonomiji). Na predavanjih so se študenti v okviru učenja z raziskovanjem spoznali s poglobljenim in oddaljenim branjem ter pripovedovanjem in igranjem z mladinsko literaturo. Slednje je izvajalka vključila na način, da so študenti z uporabo IKT prebrana književna besedila digitalno predstavili v literarnem prostoru. Tako so študenti z uporabo Googlove storitve My Maps mapirali citate iz prebrane knjižne literature, ki je vključevala realne prostore (npr. mesta, ulice, ceste), na zemljevidu. Kot rezultat poglobljenega branja so študenti obstoječe oznake s citati na zemljevidu podkrepili s slikami, podatki o avtorju in drugo izluščeno vsebino. Pri tem so knjižno vsebino primerno navajali in citirali. Izvajalka je v pedagoški proces vključila tudi sodelovalno delo in učenje, v okviru katerega so študenti vizualizirali pesmi prostoročno, z uporabo mobilnih naprav ali računalnikov. Pri tem so uporabljali prostodostopno aplikacijo StoryJumper za ustvarjanje digitalnih zgodb, ki jim je omogočila tudi sodelovalno ustvarjanje znotraj skupine.

Izvajalka je pri posodobitvi predmeta razvijala lastne digitalne kompetence s tem, da je za študente izbirala knjižno literaturo, ki je bila primerna za spoznavanje s poglobljenim branjem, in pripravila podporno gradivo v obliki PowerPoint predstavitev, ki jih je s primerno navedbo in citiranjem delila s študenti preko spletne učilnice Moodle in sodelovalnega okolja MS Teams. V poučevanje je tako vključila raznoliko IKT, s pomočjo katere je tradicionalno vsebino povezala s sodobno tehnologijo. IKT ji je bila v pomoč tudi pri vodenju pedagoškega procesa in komuniciranju s študenti. S tem, ko so študenti mapirali knjižne vsebine in sodelovalnoustvarjali oz. vizualizirali slikanice in pravljice, so bili vseskozi aktivno vključeni v pedagoški proces. Izvajalka je razvoj digitalnih kompetenc spodbujala tudi pri študentih. Poleg izdelovanja digitalnih vsebin, ki je od študentov zahtevalo vključevanje ključnih informacij in drugih vsebin ter odgovorno rabo IKT in spletnih virov, ki so jih študenti citirali in navajali v svojih izdelkih, so razvijali tudi digitalno kompetenco informacijske in medijske pismenosti. S sodelovalnim ustvarjanjem digitalnih zgodb pa je izvajalka med študenti spodbujala razvoj kompetence za digitalno komuniciranje in sodelovanje.

Digitalne kompetence (po DigCompEdu)2. DIGITALNI VIRI

2.1. Izbiranje digitalnih virov
2.2. Izdelovanje in poustvarjanje digitalnih virov
2.3. Upravljanje, zaščita in deljenje digitalnih virov

3. POUČEVANJE IN UČENJE

3.1 Poučevanje
3.2. Vodenje
3.3. Sodelovalno učenje

5. OPOLNOMOČENJE ŠTUDENTOV

5.3. Aktivno vključevanje študentov

6. SPODBUJANJE RAZVOJA DIGITALNIH KOMPETENC PRI ŠTUDENTIH

6.1. Informacijska in medijska pismenost
6.2. Digitalno komuniciranje in sodelovanje
6.3. Izdelovanje digitalnih vsebin
6.4. Odgovorna raba

DODATNO GRADIVO:

Posnetek s predstavitvijo primera dobre prakse na posvetu Učitelji učiteljem: Izmenjava izkušenj z uporabo IKT v pedagoškem procesu (18. 3. 2022) v okviru Centra UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu, povezava: https://www.youtube.com/watch?v=ZccHMUW8qVw

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.