Iz video predstavitev izpeljane vaje pri Pravu socialne varnosti

NOSILEC: prof. dr. Grega Strban

IZVAJALEC: doc. dr. Luka Mišič

SODELUJOČI: asist. Sara Bagari

KONTAKT: luka.misic@pf.uni-lj.si

ČLANICA: UL Pravna fakulteta

PREDMET: Pravo socialne varnosti

ŠTUDIJSKI PROGRAM: Pravo

ŠTUDIJSKO PODROČJE: Družbene, poslovne, pravne in upravne vede

ŠT. VKLJUČENIH ŠTUDENTOV: 179

Raven integracije IKT (po SAMR)

redefinicija

Učni pristopi, metode in oblike dela

sodelovalno učenje
obrnjeno učenje

Uporabljena IKT

spletna učilnica Moodle, podatkovne baze, MS PowerPoint, videokonferenčni sistem Zoom, orodja za urejanje videoposnetkov

OPIS UPORABE IKT V PEDAGOŠKEM PROCESU

Za pilotno posodobitev študijskega predmeta z didaktično uporabo IKT se je odločil doc. dr. Luka Mišič iz Pravne fakultete UL, v sodelovanju s prof. dr. Grego Strbanom in asist. Saro Bagari. Izhodišče za pripravo pilotne posodobitve je predstavljala predhodna vključenost v področni univerzitetni projekt ter mednarodni projekt EFESE (European Format for the Exchange of Social Security Education), poleg tega pa so želeli dobre izkušnje iz časa pandemije covid-19, ko so predavanja izvajali preko videokonferenčnega sistema Zoom, vpeljati tudi v post-covidnem obdobju.

Za potrebe pilotne posodobitve so izvajalci pred neposrednim stikom s študenti uredili spletno učilnico in vanjo naložili različna gradiva v obliki videoposnetkov na temo posameznih krovnih tem predmeta, ki so jih pripravili v preteklih letih, ter datotek, ki so jih pridobili iz splošnih podatkovnih baz, kot so sodna uprava, državni zbor ipd. Poleg tega so predhodno preučili različne teme, npr. izbrane sodne odločbe in zakonske predloge, ki bi bile primerne za uporabo v okviru pilotne posodobitve oziroma so ustrezale formatu vaj pri predmetu (teme so sovpadale s širšimi, na predavanjih in vajah obravnavanimi področji, npr. pravica do zdravljenja v tujini, pravna ureditev dela po upokojitvi). V podporo obrnjenemu učenju so za študente pripravili aktivnosti, kjer so morali študenti z delom v skupinah na izbrane teme pripraviti 15-20 minutne predstavitve s pomočjo MS PowerPoint ali podobnega orodja. Predstavitve so posneli z orodjem Zoom, videoposnetke pa so uredili s poljubnim orodjem. Nastala gradiva so nato delili z izvajalci, ki so videoposnetke naložili na spletno učilnico, saj so si morali vsi študenti ogledati vse nastale videoposnetke. Sledilo je srečanje v živo, kjer je vsaka skupina vodila razpravo glede vsebine, ki so jo obravnavali v svoji predstavitvi, prav tako pa je posamezna skupina vodila 1-2 uri vaj. S takšnim načinom dela so izvajalci redefinirali pedagoški proces z uporabo IKT in pri študentih spodbujali razvoj miselnih procesov na višjih taksonomskih stopnjah (po revidirani Bloomovi taksonomiji). 

Izvajalci so skozi pripravo in izvedbo posodobitve predmeta z didaktično uporabo IKT razvijali lastne digitalne kompetence (po DigCompEdu). Pred samo izvedbo posodobitve so pripravili spletno učilnico Moodle, v katero so vključili in s študenti delili gradiva, ki so jih poiskali in izbrali tako, da so ustrezala vsebini predmeta. Poučevanje so izvedli v obliki kombiniranega načina dela, kjer so bili študenti aktivno vključeni v študijski proces, saj so v okviru sodelovalnega dela pripravili predstavitve in tudi videoposnetke na izbrano temo. Izvajalci so pri tem spodbujali razvoj digitalnih kompetenc tudi pri študentih. S podrobnejšo predstavitvijo tematike v obliki predstavitve ter izdelave videoposnetka so študenti razvijali digitalne kompetence na področju informacijske in medijske pismenosti ter digitalnega ustvarjanja vsebin in komuniciranja ter sodelovanja.

Izvajalci želijo opisani način dela ohraniti tudi v nadaljevanju, kjer bi v optimalnih pogojih pred vsakimi vajami nekdo izmed študentov pripravil kratko video predstavitev obravnavane teme in posredoval usmerjevalna vprašanja za razpravo. Čeprav so bili študenti motivirani za sledenje predstavitvam, saj je bilo eno izmed vprašanj na izpitu povezano s predstavljeno vsebino znotraj videoposnetkov, pa za nadaljevanje ostaja izziv kako v študijski proces enakomerno aktivirati vse študente. V trenutni izvedbi so bili nekateri namreč precej bolj aktivni (vloga predstavitelja, urejanje videoposnetka, komunikacija in usklajevanje z izvajalci predmeta, vodenje razprave) kot ostali, ki so sodelovali le kot slušatelji.

Digitalne kompetence (po DigCompEdu)2. DIGITALNI VIRI

2.1. Iskanje in izbira
2.5. Deljenje

3. POUČEVANJE IN UČENJE

3.1 Poučevanje
3.3. Sodelovalno učenje

5. OPOLNOMOČENJE ŠTUDENTOV

5.3. Aktivno vključevanje študentov
5.4.* Kombinirano učenje

6. SPODBUJANJE RAZVOJA DIGITALNIH KOMPETENC PRI ŠTUDENTIH

6.1. Informacijska in medijska pismenost
6.5. Odgovorna raba

*Dodatne kompetence glede na razširjen okvir digitalnih kompetenc v samoevalvacijskem orodju SELFIEforTEACHERS

DODATNO GRADIVO:

Posnetek s predstavitvijo primera dobre prakse na posvetu Učitelji učiteljem:Aktivno vključevanje študentov v pedagoški proces z uporabo IKT (17. 6. 2022) v okviru Centra UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu, povezava: https://youtu.be/AdsZf51GmQI.

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.