Aktivno vključevanje študentov pri reševanju projektnih nalog in izvajanju eksperimentov z uporabo IKT

PREDMET: Kemija

NOSILEC: doc. dr. Iztok Prislan

SODELUJOČI: Mateja Vidmar, Mirjana Jeremić, Belmin Lisičić, Alen Pungertnik, doc. dr. Nataša Šegatin, izr. prof. dr. Lea Pogačnik, prof. dr. Helena Abramovič, asist. Mihaela Skrt, asist. Miha Bahun

KONTAKT: iztok.prislan@bf.uni-lj.si

ČLANICA: UL Biotehniška fakulteta

ŠTUDIJSKI PROGRAM: Študij mikrobiologije (MB) in študij biotehnologije (BT)

ŠTUDIJSKO PODROČJE: Naravoslovje, matematika in računalništvo

ŠT. VKLJUČENIH ŠTUDENTOV: 60 (MB) + 53 (BT)

Raven integracije IKT (po SAMR)

preoblikovanje

Učni pristopi, metode in oblike dela

projektno učno delo,
eksperimentalno učno delo,
sodelovalno učenje,
mobilno učenje

Uporabljena IKT

spletna učilnica Moodle, Kahoot, Webex, OpenBoard, MS Excel, Calc, Matlab, Vernier pH-metri

OPIS UPORABE IKT V PEDAGOŠKEM PROCESU

Doc. dr. Iztok Prislan iz Biotehniške fakultete UL se je skupaj s sodelujočimi kolegi pri predmetu odločil za izvedbo pilotne posodobitve študijskega predmeta Kemija. Izhodišče za posodobitev je bilo opažanje prisotnosti strahu pri večini študentov pred reševanjem računskih nalog in uporabo programov za analizo in prikaz podatkov ter posledično pomanjkanje motivacije za učenje in delo. Za premagovanje prve težave so se izvajalci odločili za snemanje predavanj in deljenje videoposnetkov ter pripravo dodatnih izročkov in zbirke nalog v spletni učilnici Moodle, s čimer so študentom omogočili uporabo študijskega gradiva kadarkoli in kjerkoli, neodvisno od časa in prostora. Na predavanjih so spodbujali mobilno učenje z uvedbo aktivnosti, podprtih z  orodjem Kahoot, s katerimi so želeli omogočiti sodelovanje vseh študentov v predavalnici pri iskanju odgovorov na poglobljena vprašanja in reševanju računskih nalog. Študenti so bili pri aktivnostih, izvedenih z orodjem Kahoot, bolj sproščeni, kar je pripomoglo k učinkovitejšemu sledenju predavanjem in razumevanju študijske vsebine. Za reševanje druge težave so v laboratorijske vaje uvedli uporabo lastnih mobilnih naprav, ki so jim omogočali avtomatski zajem podatkov z uporabo pH-metrov proizvajalca Vernier. Nato so v skupinah podatke, pridobljene pri izvedbi eksperimentov, obdelali, razvrščali, združevali, vrednotili, analizirali in vizualizirali z uporabo orodij, kot so MS Excel ali Calc ter na podlagi tega pripravili tudi končno poročilo.  

Pri predmetu so uvedli sodelovalno projektno učno delo, v okviru katerega so študenti dobili projektno nalogo, ki so jo morali rešiti s pomočjo izbranega programa za obdelavo in prikaz podatkov. Ena skupina študentov si je za projektno delo izbrala kritičen preizkus nove laboratorijske vaje, ki jo bodo uvrstili v učni program (laboratorisjke vaje) pri predmetu kemija. Bistvo vaje je večkratni zajem podatkov, sortiranje, obdelava in modeliranje, kar se izvaja z izbranim programom za obdelavo in prikaz podatkov (npr. Excel). Rezultate projektnih nalog so študenti predstavili ustno preko videokonferenčnega sistema Webex, kjer so skupaj z izvajalci izvedli tudi kritično razpravo. Izvajalci so študente za izvedbo projektnih nalog motivirali z možnostjo pridobivanja dodatnih točk pri izpitu. IKT je bila integralen del tudi na seminarjih, pri katerih so izvajalci na daljavo, preko videokonferenčnega sistema Webex, v kombinaciji z belo tablo OpenBoard, reševali računske naloge. Z opisanim načinom dela in vključevanjem raznolike IKT v pedagoški proces so izvajalci preoblikovali aktivnosti in pri študentih spodbujali razvoj miselnih procesov na višjih taksonsomskih stopnjah (po revidirani Bloomovi taksonomiji).

Izvajalci so pri izvedbi pilotne posodobitve predmeta razvijali lastne digitalne kompetence preko izbiranja primerne študijske vsebine za študente, snemanja predavanj in deljenja videoposnetkov ter drugih ustvarjenih študijskih gradiv (npr. izročke) preko spletne učilnice Moodle. V proces poučevanja so poleg spletne učilnice Moodle vključili tudi drugo IKT, ki je bila izvajalcem v podporo tudi pri vodenju študentov skozi celoten študijski proces. Na predavanjih so uporabljali orodje Kahoot, s katerim so pri študentih sproti preverjali znanje in pri tem omogočili pridobivanje takojšnjih povratnih informacij o pravilnosti podanih odgovorov. Na podlagi prejetih povratnih informacij so lahko študenti načrtovali nadaljnje delo in samouravnavali lastno učenje z možnostjo ponovnega ogleda videposnetkov predavanj in drugih študijskih gradiv, ki so jim bila dostopna v spletni učilnici Moodle. V spletni učilnici Moodle so izvajalci študente razdelili v skupine, v katerih so sodelovalno opravljali aktivnosti v okviru projektnega učnega dela. Izvajalci so z opisanim načinom dela aktivno vključevali študente v pedagoški proces in hkrati pri študentih spodbujali razvoj informacijske in medijske pismenosti, digitalnega komuniciranja in sodelovanja ter izdelovanja digitalnih vsebin.

Izvajalci bodo ohranili zgoraj opisan način dela in nadaljevali z nadgradnjo laboratorijskih vaj, ki bodo vključevale še več zajema in analize podatkov.  V prihodnje imajo v načrtu dodati laboratorijsko vajo, ki so jo študenti že preizkusil. Laboratorijska vaja bo pokrivala področje plinskih enačb in kinetike kemijskih reakcij in bo omogočala večje število ponovitev, s čimer se bodo študenti spoznali z osnovami statistike in matematičnega modeliranja.

Digitalne kompetence (po DigCompEdu)2. DIGITALNI VIRI

2.1. Iskanje in izbira
2.2. Ustvarjanje
2.5. Deljenje

3. POUČEVANJE IN UČENJE

3.1 Poučevanje
3.2. Vodenje
3.3. Sodelovalno učenje
3.4. Samoregulativno učenje

4. OCENJEVANJE IN VREDNOTENJE

4.1. Strategije vrednotenja
4.3. Povratne informacije in načrtovanje

5. OPOLNOMOČENJE ŠTUDENTOV

5.3. Aktivno vključevanje študentov
5.4.* Kombinirano učenje

6. SPODBUJANJE RAZVOJA DIGITALNIH KOMPETENC PRI ŠTUDENTIH

6.1. Informacijska in medijska pismenost
6.2. Komunikacija in sodelovanje
6.3. Ustvarjanje vsebin

*Dodatne kompetence glede na razširjen okvir digitalnih kompetenc v samoevalvacijskem orodju SELFIEforTEACHERS

DODATNO GRADIVO:

Posnetek s predstavitvijo primera dobre prakse na posvetu Učitelji učiteljem: Izmenjava izkušenj z uporabo IKT v pedagoškem procesu (18. 3. 2022) v okviru Centra UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu, povezava: https://www.youtube.com/watch?v=w–AknX30Kk.

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.