Reševanje izzivov časovnega prekrivanja predmetov s snemanjem predavanj in avditornih vaj

NOSILCA: prof. dr. Marko Nagode in prof. dr. Jernej Klemenc

SODELUJOČI: as. dr. Aleš Gosar in as. dr. Branislav Panić

KONTAKT: jernej.klemenc@fs.uni-lj.si, marko.nagode@fs.uni-lj.si

ČLANICA: UL Fakulteta za strojništvo

ŠTUDIJSKI PROGRAM: Strojništvo – Razvojno raziskovalni program – magistrsko izobraževanje (druga bolonjska stopnja)

ŠTUDIJSKO PODROČJE: Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo

Raven integracije IKT (po SAMR)

nadgradnja

Učni pristopi, metode in oblike dela

invidivualno učenje
problemsko učno delo

Uporabljena IKT

spletna učilnica Moodle (datoteka, URL, forum, kviz, anketa), Zoom, spletne kamere, grafične tablice (Wacom), programi za delo s preglednicami (MS Excel) in urejevalniki besedil (MS Word, LaTeX), programi za visoko nivojsko programiranje (Python, Mathematica, R, MatLab)

OPIS UPORABE IKT V PEDAGOŠKEM PROCESU

Prof. dr. Marko Nagode in prof. dr. Jernej Klemenc iz Fakultete za strojništvo UL sta se odločila za posodobitev predmeta Konstruiranje naprednih sistemov. Izhodišče za pripravo pilotne posodobitve izvedbe študijskega predmeta z didaktično uporabo IKT so bile Covid-19 epidemične razmere, ki so povzročile, da se velik del študentov zaradi odrejene karantene ni imel možnosti osebno udeležiti predavanj v predavalnici in dejstvo, da posodobljeni študijski program omogoča veliko izbirnost in posledično potencialno možnost časovnega prekrivanja študijskih aktivnosti različnih predmetov. 

Izvajalca sta se tako odločila za posodobitev aktivnosti z uporabo tehnologij, ki omogočajo tudi delo na daljavo, od doma. Za izvedbo predavanj in vaj sta uporabila razpoložljive spletne platforme, kot sta spletna učilnica Moodle in videokonferenčni sistem Zoom. V spletni učilnici Moodle so študenti dostopali do študijskega gradiva, kot so slikovna in video gradiva, tabelarično strukturirani podatki, predloge za predavanja in vaje. Izvajalca sta preko videokonferenčnega sistema Zoom podajala študijsko vsebino, kjer sta za tablični prikaz vsebine uporabljala Wacom grafične tablice. Predavanja sta tudi posnela in videoposnetke po vsaki izvedbi dodala v spletno učilnico, skupaj z zapiski aktivnosti in povzetki prikazanih izračunov. Gradiva so si lahko študenti ponovno ogledali pred kolokviji in izpiti ali v primeru odsotnosti na predavanjih. Spletna učilnica Moodle je omogočala tudi oddajo in vrednotenje poročil z uporabo dejavnosti naloga, preverjanje znanja in dvig motivacije za učenje z reševanjem kvizov ter pridobivanje povratnih informacij z uporabo anket. Študenti so za delo s preglednicami uporabljali orodje MS Excel, za urejanje besedil pa orodji MS Word ter LaTeX. Poleg tega so morali poznati tudi specifična orodja za predmetno področje, kot so orodja za visokonivojsko programiranje Python, Mathematica, R in MatLab, s katerimi so študenti reševali problemske naloge. Z vključevanjem IKT na opisan način sta izvajalca nadgradila pedagoški proces. Vključila sta predvsem individualno učenje, s katerim sta pri študentih spodbujala razvoj miselnih procesov tudi na višjih taksonomskih stopnjah (po revidirani Bloomovi taksonomiji).

Izvajalca sta z izvedbo pilotne posodobitve študijskega predmeta razvila lastne digitalne kompetence. Za študente sta posnela predavanja, pri čemer sta uporabljala videokonferenčni sistem Zoom in spletne kamere z visoko ločljivostjo. Pri tem sta se spoznala tudi z orodji za urejanje videoposnetkov. Poleg videoposnetkov sta za študente izdelala tudi drugo študijsko gradivo (npr. zapiski in povzetki izračunov, slikovno gradivo, tabelarično strukturirani podatki, predloge za predavanja in vaje), ki sta ga skupaj z ostalo izbrano digitalno vsebino delila preko spletne učilnice Moodle. V podporo poučevanju sta spletno učilnico Moodle uporabljala tako za organizacijo študijske vsebine kot tudi za spodbujanje interakcije s študenti. Spletna učilnica jima je omogočila komunikacijo s študenti, deljenje obvestil in informacij ter s tem tudi pomoč pri vodenju študentov skozi pedagoški proces. Študenti so preko spletne učilnice Moodle oddali poročila, ki jih je pregledal pedagog in nanje podal povratne informacije. Študenti so imeli možnost tudi sprotnega preverjanja razumevanja študijske vsebine z reševanjem kvizov, kjer so prejeli takojšnjo povratno infromacijo o pravilnosti odgovora. Izvajalca sta spodbujala tudi razvoj digitalnih kompetenc pri študentih, saj so ti pri pripravi poročil v urejevalnikih besedil (Word, LaTeX) in z delom s preglednicami (Excel) razvijali informacijsko in medijsko pismenost ter komepetenco za izdelovanje digitalnih vsebin. Pri uporabi programov za visokonivojsko programiranje (Python, Mathematica, R, MatLab) pa so študenti razvijali kompetenco digitalnega reševanja problemov. Z opisanimi aktivnostmi so bili študenti aktivno vključeni v pedagoški proces.

Izvajalca sta mnenja, da je bila posodobitev študijskega procesa nujna. Poučevanje z uporabo IKT pri predmetu Konstruiranje naprednih sistemov bo ostala ključna oblika izvajanja predmeta tudi po epidemiji Covid-19. Pri izbiri različnih učnih metod z namenom doseganja ciljev in izidov predmeta s pomočjo IKT so bili v celoti zadovoljni. Največji izziv za prihodnost jim predstavlja izvedba preverjanja znanja študentov na daljavo, ki bi zagotovila zadostno verodostojnost prikazanega znanja.

Digitalne kompetence (po DigCompEdu)2. DIGITALNI VIRI

2.1. Izbiranje digitalnih virov
2.2. Izdelovanje in poustvarjanje digitalnih virov
2.3. Upravljanje, zaščita in deljenje digitalnih virov

3. POUČEVANJE IN UČENJE

3.1 Poučevanje

4. VREDNOTENJE

4.1. Strategije vrednotenja
4.3. Povratne informacije in načrtovanje

5. OPOLNOMOČENJE ŠTUDENTOV

5.3. Aktivno vključevanje študentov

6. SPODBUJANJE RAZVOJA DIGITALNIH KOMPETENC PRI ŠTUDENTIH

6.1. Informacijska in medijska pismenost
6.3. Izdelovanje digitalnih vsebin
6.5. Reševanje problemov

DODATNO GRADIVO:

  • Posnetek s predstavitvijo primera dobre prakse na posvetu Učitelji učiteljem: Izmenjava izkušenj z uporabo IKT v pedagoškem procesu (18. 3. 2022) v okviru Centra UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu, povezava: https://www.youtube.com/watch?v=YgVS5O92RT8

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.