Poučevanje zdravstvenega varstva otrok z uporabo interaktivnih učnih gradiv na UL ZF

PREDMET: Zdravstveno varstvo otrok

NOSILKI PREDMETA: pred. mag. Metka Skubic in viš. pred. Tita Stanek Zidarič

IZVAJALKI PILOTNE POSODOBITVE PREDMETA: pred. mag. Metka Skubic in viš. pred. Tita Stanek Zidarič

KONTAKT: metka.skubic@zf.uni-lj.si, tita.zidaric@zf.uni-lj.si

ČLANICA: UL Zdravstvena fakulteta

ŠTUDIJSKI PROGRAM: VSŠP Babištvo 1. stopnja

ŠTUDIJSKO PODROČJE: Zdravstvo in sociala

ŠT. VKLJUČENIH ŠTUDENTOV: 24

Raven integracije IKT (po SAMR)

redefinicija

Učni pristopi, metode in oblike dela

kombinirano učenje,
sodelovalno delo

Uporabljena IKT

spletna učilnica Moodle,
H5P, Kahoot, Exam.net, MS PowerPoint, mobilne naprave, e-pošta

OPIS UPORABE IKT V PEDAGOŠKEM PROCESU

Pred. mag. Metka Skubic ter viš. pred. Tita Stanek Zidarič sta sodelovali v pilotnih posodobitvah izvedbe študijskih predmetov z didaktično uporabo IKT s posodabljanjem predmeta Zdravstveno varstvo otrok.

Izhodišče za pripravo pilotne posodobitve izvedbe študijskega predmeta je bila premišljena, celovita, aktivna in smotrna didaktična uporaba IKT. Predmet je sestavljen iz treh predmetnih vsebin, in sicer iz neonatologije, pediatrije in zdravstvenega varstva otrok, mater in družin. Predmetne vsebine se povezujejo vertikalno in horizontalno, pri čemer se predvideva, da študenti usvajajo znanje po principu od fiziologije do patologije, od preprostega h kompleksnemu.

Izvajalki sta redefinirali številne aktivnosti, s katerimi sta pri študentih naslavljali razvoj miselnih procesov na taksonomskih ravneh pomnjenja, razumevanja in uporabe (po revidirani Bloomovi taksonomiji). Med aktivnostmi izstopa uporaba IKT v podporo kombiniranemu učenju ter sodelovalnemu delu. Pred izvedbo pilotne posodobitve sta preko različnih izobraževanj in gradiv podrobneje spoznali funkcionalnosti, ki jih ponuja spletna učilnica Moodle, ter predmet organizacijsko in vsebinsko zasnovali z uporabo spletne učilnice. Za obveščanje študentov ter za spodbujanje interakcije v obliki diskusije in izmenjave mnenj s študenti sta uporabljali Moodle forum. Poleg foruma in nalaganja gradiv sta spletno učilnico uporabljali tudi za pripravo različnih aktivnosti z orodjem H5P, kot so:

  • 360-stopinjske prostorske predstavitve okolja, kjer so se lahko študenti virtualno premikali po porodni in poporodni sobi ter si pri tem prebrali dodatne razlage in preverjali razumevanje predstavljene študijske vsebine preko vprašanj izbirnega tipa,
  • interaktivni videoposnetki, opremljeni s komentarji,
  • slike z interaktivnimi točkami, preko katerih so lahko študenti dostopali do dodatnih informacij o obravnavani temi.

Izvajalki sta na začetku predstavitve določene teme preko vprašanj v orodju Kahoot preverili predhodno poznavanje ter stopnjo predznanja študentov. Vprašanja, ki so vključevala tudi elemente igrifikacije, so hkrati predstavljala napoved vsebine. Po zaključku teme je ponovljen kviz služil za preverjanje razumevanja obravnavane vsebine. Izvajalki sta s pomočjo vprašanj tako spremljali razumevanje študentov,  primerjava odgovorov pred in po obravnavani temi pa jima je omogočila tudi spremljanje njihovega napredka. Po predstavitvi seminarske naloge, ki so jo študenti sodelovalno pripravili v paru ali manjši skupini z uporabo orodja MS PowerPoint, sta izvajalki pripravili kratko preverjanje znanja z orodjem Exam.net, s pomočjo katerega so študenti takoj po predstavitvi preverili usvojeno znanje ter nato prejeli rezultate po e-pošti.

S pilotno izvedbo predmeta z didaktično uporabo IKT sta izvajalki razvijali lastne digitalne kompetence, prav tako pa sta spodbujali tudi razvoj nekaterih digitalnih kompetenc pri študentih (po DigCompEdu). Pedagoginji sta v procesu izobraževanja uporabljali spletno učilnico Moodle ter orodji Kahoot in Exam.net. Uporabljena IKT je izvajalkama omogočila izdelovanje in poustvarjanje digitalnih vsebin ter upravljanje in deljenje digitalnih virov. Spletna učilnica jima je omogočila tudi lažje načrtovanje pedagoškega procesa ter vodenja študentov. Za vrednotenje znanja oz. predznanja študentov sta izvajalki uporabili orodji Kahoot in Exam.net. Pri uporabi prvega so študenti dobili takojšnjo povratno informacijo o svojih dosežkih, pri drugem pa sta jim pedagoginji rezultate sporočili preko e-pošte. Izvajalki sta želeli tudi študente opolnomočiti, da pridobijo znanja in veščine za uporabo IKT, pri čemer razvijejo zdrav odnos do digitalne tehnologije. Razvijanje digitalnih kompetenc sta zastavili kot cilj in sredsto za uspešno strokovno delovanje na poklicni poti študentov. S prilagajanjem pristopov in uporabo IKT pri poučevanju in učenju sta želeli ustvariti okolje, v katerem lahko študenti individualno in soustvarjalno razmišljajo, kritično presojajo ter aktivno razvijajo lastne digitalne prakse. Študenti so bili tako ves čas aktivno vključeni v pedagoški proces. Poleg ogleda interaktivnih gradiv, reševanja kvizov ter priprave seminarske naloge, so študenti aktivno sodelovali tudi pri snemanju videoposnetka, ki je bil uporabljen za predstavitev nege novorojenčka in oskrbe popka. Vloge študentov pri pripravi videoposnetka so bile naslednje: pregled in dopolnitev scenarija, ki sta ga pripravili izvajalki, priprava laboratorija oz. kabinetnega okolja, ki simulira porodno sobo, priprava materiala in pripomočkov za oba postopka, priprava snemalne opreme (mobilni telefon in stativ), priprava spremnega besedila ter samo izvajanje postopka in snemanje v sodelovanju z izvajalkama. Z opisano pilotno posodobitvijo sta izvajalki spodbujali razvoj digitalnih kompetenc tudi pri študentih, in sicer razvoj informacijske in medijske pismenosti, jih spodbujali pri digitalnem komuniciranju in sodelovanju ter tudi pri ustvarjanju vsebin in odgovorni rabi IKT.

Po izvedbi predmeta izvajalki menita, da so študenti s pomočjo uporabe IKT pridobili možnost vpogleda v resničnost kliničnega okolja, s čimer jim je bila omogočena povezava teorije s prakso. Izbrane učne metode, aktivnosti in izbor IKT so vodili k doseganju ciljev in izidov predmeta. Študenti so uvedbo igrifikacije zelo dobro sprejeli in čeprav je bilo preverjanje znanja neformalno, je dober dosežek vplival na njihovo samozavest pri usvajanju znanja. Primerjava doseženih rezultatov študentov pred in po predstavitvah je podala pomemben podatek za izvajalki, saj se je izkazalo, da so študenti svoje znanje nadgradili. Z izvedbo posodobljenih aktivnosti so bili študenti tudi bolj aktivno vključeni v pedagoški proces. Spremembe so jim omogočile poglobljen študij ter jim ga tudi olajšale.

Digitalne kompetence (po DigCompEdu)2. DIGITALNI VIRI

2.1. Izbiranje digitalnih virov
2.2. Izdelovanje in poustvarjanje digitalnih virov
2.3. Upravljanje, zaščita in deljenje digitalnih virov

3. POUČEVANJE IN UČENJE

3.1 Poučevanje
3.2. Vodenje

4. VREDNOTENJE

4.1. Strategije vrednotenja
4.3. Povratne informacije in načrtovanje

5. OPOLNOMOČENJE ŠTUDENTOV

5.3. Aktivno vključevanje študentov

6. SPODBUJANJE RAZVOJA DIGITALNIH KOMPETENC PRI ŠTUDENTIH

6.1. Informacijska in medijska pismenost
6.2. Digitalno komuniciranje in sodelovanje
6.3. Izdelovanje digitalnih vsebin
6.4. Odgovorna raba

DODATNO GRADIVO:

 

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.