Naslavljanje razlik v predznanju študentov z uporabo spletne učilnice Moodle

NOSILEC: prof. dr. Andreja Jaklič

SODELUJOČI: izr. prof. Anže Burger

KONTAKT: andreja.jaklic@fdv.uni-lj.si

ČLANICA: UL Fakulteta za družbene vede

ŠTUDIJSKI PROGRAM: Mednarodni odnosi

ŠTUDIJSKO PODROČJE: Družbene, poslovne, pravne in upravne vede

ŠT. VKLJUČENIH ŠTUDENTOV: 65

Raven integracije IKT (po SAMR)

nadgradnja

Učni pristopi, metode in oblike dela

individualno delo

Uporabljena IKT

spletna učilnica Moodle
YouTube

OPIS UPORABE IKT V PEDAGOŠKEM PROCESU

Prof. dr. Andreja Jaklič in izr. prof. Anže Burger iz Fakultete za družbene vede UL sta se odločila za posodobitev predmeta Mednarodni ekonomski odnosi z uporabo IKT. Izhodišče za posodobitev je bila izkušnja z delom na daljavo v času Covid-19 pandemije z mednarodno skupino študentov z raznolikim predznanjem ekonomije. Pred neposrednim stikom s študenti sta preverila izkušnje kolegov na fakulteti, ki so podobne posodobitve že uvedli in se pozanimala o dobrih praksah ter tveganjih pri uporabi IKT v pedagoškem procesu.

Izvajalca sta z uporabo izbrane IKT nadgradila aktivnosti za študente in pri tem spodbudila razvoj miselnih procesov na taksonomskih stopnjah pomnjenja in razumevanja (po revidirani Bloomovi taksonomiji). Spletno učilnico Moodle sta uporabila za podporo individualnemu učenju, kjer so lahko študenti dostopali do YouTube videoposnetkov in drugih študijskih gradiv, ki so si jih študenti samostojno ogledali neodvisno od časa in prostora. Razumevanje pregledane študijske vsebine so študenti preverili z reševanjem Moodle kvizov, izvajalca pa sta pri tem pridobila povratne informacije o tem, katera študijska vsebina študentom predstavlja težave.

Pred izvedbo pilotnega projekta sta izvajalca spoznavala rabo nove IKT ter povezovanje različnih orodij med seboj in pri tem razvijala lastne digitalne kompetence. Digitalne kompetence sta razvila tudi med samo izvedbo pilotne posodobitve, kjer sta za študente izbirala primerno študijsko gradivo (npr. videoposnetki) ter jih z njimi delila preko spletne učilnice Moodle. Z uporabo spletne učilnice Moodle sta podprla poučevanje, kjer sta, poleg dostopa do gradiv, študentom omogočila tudi komuniciranje in sprotno preverjanje znanja. Pri opisanemu načinu dela sta izvajalca pri študentih spodbudila razvoj informacijske in medijske pismenosti.

Izvajalca izvedbo pilotnega projekta ocenjujeta kot uspešno tako iz lastnega vidika kot iz vidika študentov. Menita, da so dodatna gradiva in sprotno preverjanje znanja povečala refleksijo in angažiranost študentov. Tudi v prihodnje si želita ohraniti deljenje dodatnega in aktualnega študijskega gradiva s študenti ter izvedbo spletnega sprotnega preverjanja znanja. Izvajalca načrtujeta ustvarjanje lastnih izobraževalnih videoposnetkov za objavo v spletni učilnici, omogočanje sprotnega preverjanja znanja ter sodelovalno delo v skupinah, podprto z IKT. V prihodnosti si želijo preizkusiti še več orodij in spoznati dodatne možnosti uporabe spletne učilnice Moodle.

Digitalne kompetence (po DigCompEdu)2. DIGITALNI VIRI

2.1. Izbiranje digitalnih virov
2.3. Upravljanje, zaščita in deljenje digitalnih virov

3. POUČEVANJE IN UČENJE

3.1 Poučevanje
3.3. Sodelovalno učenje

4. VREDNOTENJE

4.1. Strategije vrednotenja

5. OPOLNOMOČENJE ŠTUDENTOV

5.3. Aktivno vključevanje študentov

6. SPODBUJANJE RAZVOJA DIGITALNIH KOMPETENC PRI ŠTUDENTIH

6.1. Informacijska in medijska pismenost
6.2. Digitalno komuniciranje in sodelovanje

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.