Podporne aktivnosti za spodbujanje didaktične uporabe IKT na UL FRI

Na Fakulteti za računalništvo in informatiko je v skupnosti multiplikatorjev za didaktično uporabo IKT sodeloval prof. dr. Aleksandar Jurišić s kolegi. Na FRI-ju so si zaželeli deliti svoje izkušnje pri uporabi določenih brezplačnih spletnih aplikacij, ki največ pripomorejo pri:

 • izboljšanju komunikacije s študenti izven časa pouka,
 • tedenskem sprotnem preverjanju znanja,
 • pisanju strukturiranih poročil o opravljeni analizi podatkov,
 • pripravi in objavi navodil/rešitev za laboratorijske vaje, domače/seminarske naloge,
 • druženju in spontanem sodelovanju ekipe (npr. članov laboratorija) pri delu na daljavo.

 

Predstavitev uporabljenih aplikacij: 

Discord strežnik predmeta

Pri predmetih že nekaj časa uporabljajo Discord strežnik, ki se je pokazal kot zelo koristen pripomoček za komunikacijo s študenti izven časa pouka. Na serverju je ustvarjeno več kanalov (Pomoč, Obvestila, Vaje, Predavanja), kjer študenti dobijo informacije ter gradivo in lahko zastavljajo vprašanja. Študente spodbujajo tudi h komunikaciji preko osebnih Discord sporočil, če jim to bolj ustreza za izražanje svojih idej, rešitev in tudi težav. Povratna informacija, dobljena preko Discorda, predstavlja dragoceno kvalitativno informacijo, ki jim pomaga pri nadaljnjem izboljšanju izvajanja pedagoškega procesa.

Foto: spletna stran UL FRI

aleksandar_jurisic

Aleksandar Jurišić

prof. dr.

Multiplikator za didaktično uporabo IKT v pedagoškem procesu na UL FRI

eQuiz

Aplikacija eQuiz gostuje na spletnem naslovu equiz.fri1.uni-lj.si. Namen aplikacije eQuiz je učencem, dijakom in študentom omogočiti bolj zabavno in učinkovito učenje snovi skozi interaktivno reševanje nalog. Aplikacija je bila razvita na prejšnjih študentskih projektih. Je brezplačna in dostopna vsakomur, ki se želi registrirati in preizkusiti v reševanju nalog, ki so organizirane v različne skupine (ali predmete). Pedagogi imajo dostop do knjižnice nalog in sestavljanja kvizov in izpitov. Naloge se lahko rešujejo na osebnih računalnikih, prenosnikih, tablicah ali mobilnih napravah. Vsebujejo identifikator, na podlagi katerega se naloga lahko razvrsti v skupine in podskupine ter vsebujejo številne oznake, kot so: ocena težavnosti na lestvici od 1 do 10, predviden čas reševanja v minutah, področje, število pozitivnih in negativnih točk. Vrstni red nalog se lahko premeša, naloge pa so lahko parametrične (enake naloge z različnimi številkami). Možno je tudi izbrati, da se na zaslonu prikaže samo ena naloga naenkrat in da so naloge časovno omejene. Za osnovo funkcionalnosti kvizov v aplikaciji so služili kvizi v spletni učilnici Moodle, ki so nadgrajeni.

MarkDown

Programsko okolje MarkDown omogoča hitro pripravo slogovno obogatenih spletnih strani z navodili/rešitvami/izvlečki teorije. Večina različic MarkDown dovoljuje, poleg lepe vizualizacije programske kode, tudi lep prikaz matematičnih formul — tako kot v okolju Latex. Prednosti pred Latex-om sta hitrost priprave spletnih strani in dobra integracija z orodji za upravljanje izvorne kode (npr. Git) oz. fleksibilnost pri spreminjanju pripadajočih spletnih virov/strani.

Jupyter Notebook

Uporaba “spletnih zvezkov” (Jupyter) Notebook omogoča “online” interaktivno programiranje v različnih programskih jezikih. Pri predmetih so z nekaj truda Notebook uporabljali za učenje jezikov: SageMath, Prolog, OCaml itn. Glavna prednost orodja je v tem, da omogoča prepletanje navodil (v MarkDown obliki)  z izvedljivimi celicami (delčki kode). To študentom omogoča, da imajo navodila vedno fizično blizu programske kode, ki jo dodajajo v Notebook dokument preko spletnega brskalnika. Po drugi strani pa je pri uporabi Notebook dokumentov za vodeno (tako skupno kot samostojno) reševanje nalog študentom lažje slediti, ker Notebook hrani rezultate predhodnih izvajanj celic, in jim ni potrebno “skakati” do navodil. Pri takem načinu izvajanja vaj se ponavadi zmanjša čas priprave okolja, saj je potreben le dostop do spletne strani preko vnaprej pripravljene povezave.

CodeQ
CodeQ
je spletna platforma (dostopna prek https://codeq.si/), prvotno namenjena učenju programskega jezika Prolog skozi primere, ki jo je pripravil in vzdrževal UL FRI Laboratorij za umetno inteligenco. Platforma omogoča odkrivanje začetniških napak in podajanje namigov, ko se študentu “zatakne”, brez posredovanja asistenta.

Gather Town
Delo na daljavo ne bi smelo pomeniti izolacije. V spletni aplikaciji Gather Town se lahko kolegi srečajo v enem samem prostoru, kjer je možno organizirati produktivne sestanke, zanimiva druženja in spontana sodelovanja (pogovor ob tabli, skupen ogled videa, sprostitvene aktivnosti itd.).

 

Izvedene aktivnosti

Vključeni pedagogi so se udeležili posveta Učitelji učiteljem v okviru Centra Univerze v Ljubljani za uporabo IKT v pedagoškem procesu (tema Izmenjava izkušenj z uporabo IKT v pedagoškem procesu) in uspešno zaključili aktivnosti na delavnici Didaktična uporaba IKT v procesu učenja in poučevanja, kjer je bila bolj podrobno obdelana Bloomova taksonomija in SAMR model, delili so svoje primere dobrih praks in se seznanili s številnimi  primeri dobrih izkušenj pedagogov in raziskovalcev iz tujine.

 • Sestanki s kolegi

  Organizirali so tedenske sestanke in delavnice z visokošolskimi učitelji na UL FRI o uporabi IKT za izboljšanje komunikacije s študenti, pri sprotnem preverjanju znanja in pisanju strukturiranih poročil. Izmenjali so primere dobrih praks in pregledovali potrebe kolegov za didaktično uporabo IKT v pedagoškem procesu. Predstavili so Discord strežnik za njihove predmete, spletno aplikacijo eQuiz in uporabo jezika MarkDown ter spletnih zvezkov Jupyter Notebook in spletne platforme CodeQ. Skupaj so ustvarili novo skupino v aplikaciji eQuiz in sestavili številne nove kvize, nato pa pogledovali njihove rezultate in poročila posameznih uporabnikov (tj. kaj vidijo o svojem napredku študenti).

 • Neformalna druženja/sprostitev

  Na konferencah, kakor tudi na fakulteti, se sodelujoči družijo tudi neformalno in izmenjujejo svoje izkušnje, načrte in ideje. Ker v času epidemije to ni bilo mogoče, so organizirali razne družabne dogodke, najprej v obliki seminarjev, nato pa tudi govorilnih ur v spletni aplikaciji Gather Town. Njihovi dogodki v Gather Town so bili preprosto zabavni. Lahko so se potepali naokoli (po virtualni sobi) in se pridružili različnim pogovorom med različnimi skupinami sogovornikov. Ni bilo potrebno ostati ves čas “vklopljen”, občasno so lahko le poslušali govornike. Udobje oz. domač občutek je bil nesporen.

Kaj so ugotovili?

Izmenjava dobrih praks in predstavitev konkretnih primerov uporabe IKT v pouku je spodbudila njihove kolege k posodobitvi predmetov. Po drugi strani je dinamika srečanja in osebni stik z njimi povečal motivacijo in navdušenost za nadaljnjo didaktično uporabo IKT.

Kakšni so načrti za naprej?

Zainteresirane pedagoge bodo spremljali naprej pri ustvarjanju skupin za svoje predmete v aplikaciji eQuiz in jim po potrebi svetovali izboljšave oz. ponudili dodatno podporo. Njihov cilj je še dodatno izboljšati aplikacijo eQuiz z dodajanjem novih tipov nalog, bolj podrobnim prikazom rezultatov in poročil kvizov ter tudi z ustvarjanjem profilne strani uporabnika. Dalje želijo povabiti še več kolegov na sestanke izmenjave dobrih praks uporabe IKT v pedagoškem procesu. Ustvarili bodo vprašalnik o didaktični uporabi IKT, s katerim bodo zbrali kvantitativne in kvalitativne informacije ter jih statistično obdelali. Pričakujejo, da bodo dobili globlji vpogled v potrebe pedagogov na FRI-ju, kar jim bo omogočilo več možnosti za svetovanje, podporo ter motivacijo vseh udeleženih.

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.