Vrednotenje znanja študentov ob inovativnih oblikah učenja z uporabo IKT

Danes si želimo in spodbujamo uporabo inovativnih učnih pristopov, podprtih z informacijsko-komunikacijsko tehnologijo (IKT), s katerimi bi študente spodbujali k aktivnemu vključevanju v študijski proces, k sodelovanju s svojimi vrstniki, k razvoju odgovornosti za svoje znanje, k reševanju problemov ter h kritičnemu in kreativnemu razmišljanju. Eden izmed nam dobro poznanih učnih pristopov je sodelovalno učenje, ki lahko predstavlja nadpomenko različnim inovativnim učnim pristopom, kot so učenje z raziskovanjem, problemsko učenje, projektno učno delo, obrnjeno in kombinirano učenje ter drugi pristopi. Pri načrtovanju pedagoškega procesa je smiselno razmisliti, kako vključiti omenjene pristope, da bomo z njimi dosegli zastavljene učne cilje. Ob vsem tem pa se nam velikokrat pojavi vprašanje, kako ob uporabi inovativnih učnih pristopov vrednotiti delo študentov. Pri tem so nam lahko v pomoč številne že razvite ocenjevalne lestvice, ki jih lahko uporabimo ne le za učiteljevo vrednotenje, ampak tudi za medvrstniško vrednotenje in samovrednotenje ter na takšen način v proces formativnega spremljanja znanja vključimo tudi študente. Pri vsem tem pa nam je lahko v podporo raznovrstna tehnologija, s pomočjo katere lahko pridobimo številne podatke o dejavnosti študentov, podatke kritično analiziramo in na podlagi njih študentom podamo kakovostne, hitre povratne informacije.


Ali bi si želeli izvedeti kaj več o vrednotenju znanja študentov ob uporabi inovativnih učnih pristopov, podprtih z IKT? Ali bi si želeli razviti digitalne kompetence na področju vrednotenja z uporabo IKT?


V Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu smo za vas na to temo pripravili kar nekaj delavnic. Vabljeni, da se nam pridružite na kakšni izmed njih:

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.