Priprava protokola za izvedbo preverjanja znanja na daljavo z uporabo zbirke vprašanj v spletni učilnici Moodle

Na Fakulteti za strojništvo UL smo v koledarskih letih 2021 in 2022 v skupnosti multiplikatorjev za didaktično uporabo IKT sodelovali z doc. dr. Miho Ambrožem, ki je svoje aktivnosti osredotočil na razvoj preverjanja znanja na daljavo na članici.

Kaj je bilo izvedeno?

Pripravljen je bil natančen protokol za izvajanje preverjanja znanja na daljavo. Protokol vključuje aktivnosti, ki jih morajo opraviti udeleženci in nadzorniki preverjanja znanja ter opise in navodila za namestitev in uporabo programske opreme, ki jo morajo pri tem uporabiti (Safe Exam Browser, Microsoft Lens). V podporo izvedbi protokola je bila pripravljena tudi datoteka, ki je vsebovala zapis protokola in je vsem izvajalcem preverjanja znanja omogočala prilagajanje in uporabo pri izvedbi različnih izpitov. 

Poleg protokola je nastala zbirka vprašanj različnih tipov (povleci in spusti na sliko, povleci in spusti v besedilo, ujemanje, vdelani odgovori (cloze), izbirni tip). V zbirki so vprašanja urejena v kategorije po sklopih (npr. 1. in 2. kolokvij, izpiti / teorija, računske naloge). Na podlagi nastale zbirke vprašanj je bilo možno kvize za posamezna preverjanja znanja oblikovati tako, da dobi vsak študent različna naključna vprašanja. Za vsako vprašanje so pripravljeni kriteriji za samodejno ocenjevanje z možnostjo preglasitve ocen. Zbirka vprašanj je pripravljena na način, da jo je možno uporabiti kot osnovo za pripravo vprašanj za ostale predmete. 

Kaj so bili cilji izvedenih aktivnosti?

  • Priprava izvedbenega protokola za preverjanje znanja na daljavo.
  • Priprava varnega kviza v okolju Moodle z uporabo brskalnika SafeExamBrowser.
  • Izdelava kviza v okolju Moodle za uporabo po izdelanem protokolu za preverjanja znanja na daljavo.
  • Priprava zbirke vprašanj različnih tipov za naključno generirane kolokvije in izpite iz predmeta Logistika prometa in Vozila.

doc. dr. Miha Ambrož

Multiplikator za didaktično uporabo IKT v pedagoškem procesu na UL FS

Do zbirk vprašanj v XML datotekah, primernih za neposreden uvoz v Moodle od v3.6 naprej je možno dostopati prek naslednjih povezav (prijava z UL ID):

Kaj je bilo ugotovljeno?

Študenti in izvajalci pedagoškega procesa so protokol izvajanja izpita na daljavo dobro sprejeli, kar so potrdili v anketah po preverjanjih. Pred kolokviji in izpiti v letnem semestru 2020/21 so bili pred dejanskimi preverjanji izvedeni preizkusi preverjanj, kasneje pa to ni bilo več potrebno. 

Študentje so na opisani način pripravljena preverjanja znanja dobro sprejeli (kar se je potrdilo z anketo). Po odpravi študija na daljavo pa so izdelani kvizi uporabni za vajo za klasična preverjanja znanja.  

Kakšni so načrti za naprej?

Izdelan protokol je z ustreznimi posodobitvami različic programske opreme uporaben pri nadaljnjih preverjanjih znanja na daljavo, če bodo potrebna. 

Zbirka vprašanj in pripadajoče aktivnosti v okolju Moodle so prosto dostopne izvajalcem vseh predmetov v obliki datotek, ki jih je mogoče uvoziti v že pripravljene predmete, neodvisno od ostalih aktivnosti. Zato jih je mogoče kadarkoli v prihodnosti uporabiti kot osnovo za aktivnosti preverjanja znanja. 

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.