Reševanje izzivov prekrivanja predavanj na UL FS

V sklopu aktivnosti v skupnosti multiplikatorjev na Fakulteti za strojništvo UL je bil izveden postopek posodobitve urnika za magistrski študijski program 2. stopnje Strojništvo z ustrezno podporo IKT, ki povečuje dosegljivost vsebin tudi za tiste študente, ki zaradi različnih razlogov niso sodelovali pri nekaterih študijskih aktivnostih. V študijskem letu 2021/2022 so na UL FS začeli z izvajanjem spremenjenih študijskih programov prve in druge stopnje strojništva. V dveh študijskih programih prve stopnje večjih problemov pri izvajanju niso pričakovali, saj kljub določenim spremembam v predmetniku prva letnika študija potekata na zelo podoben način kot v študijskih programih pred spremembami. Povsem druga zgodba pa je prenovljeni magistrski študijski program, kjer se je spremenila njegova struktura v samem konceptu.

Spremenjeni magistrski študijski program ima šest smeri:

 1. Energetsko strojništvo,
 2. Procesno strojništvo,
 3. Konstruiranje,
 4. Mehanika,
 5. Proizvodno strojništvo,
 6. Mehatronika in laserska tehnika.

Vsaka smer na magistrskem študijskem programu ima 10 predmetov po 5 ECTS. Struktura izvedbe po semestrih je naslednja:

 1. semester (30 ECTS): 3 predmeti matične smeri + 3 izbirni predmeti;
 2. semester (30 ECTS): 3 predmeti matične smeri + 3 izbirni predmeti;
 3. semester (30 ECTS): 4 predmeti matične smeri + 2 izbirna predmeta;
 4. semester (30 ECTS): Raziskave v strojništvu (15 ECTS), Projektni praktikum (5 ECTS), Magistrska naloga (10 ECTS).

Foto: spletna stran Katedre za strojne elemente in razvojna vrednotenja UL FS

Klemenc

Jernej Klemenc

prof. dr.

Multiplikator za didaktično uporabo IKT v pedagoškem procesu na UL FS

Študent izbirne predmete izbira iz obveznih predmetov drugih smeri in (opcijsko 2 predmeta) izven UL FS. To pomeni, da imajo na celem magistrskem študijskem programu 60 predmetov. V 1. in 2. semestru imajo tako 18 aktivnih predmetov, v 3. semestru pa 24 aktivnih predmetov. Ker se posamezni predmeti zaradi izbirnosti raztezajo preko meja matičnih smeri, takšna struktura predmetnika predstavlja dva velika izziva za izvedbo:

 1. V petih delovnih dneh med 8:00 uro zjutraj in 20:00 uro zvečer ni dovolj časovnega prostora, da med predavanji in/ali vajami ne bi prišlo do prekrivanja.
 2. Ker je izbira pri izbirnih predmetih popolnoma prepuščena študentom, bo imel vsak izmed njih personaliziran kurikulum in posledično personaliziran urnik. To pa pomeni, da obstoječi način razporejanja študentov na skupine laboratorijskih vaj (v obliki seznamov na vratih/tablah ali individualnih Doodle/Moodle sekcijah) ni več izvedljiv.

Zato so popolnoma spremenili koncept urnikov za magistrski študijski program. Iz želja pri vpisu študentov na magistrski študij so pridobili informacijo, da izbire predmetov niso naključne, ampak določene smeri konvergirajo med seboj. Zato so pri izdelavi novega koncepta urnika upoštevali, da se predavanja smeri, ki konvergirajo med seboj nikoli ne prekrivajo. Poleg tega se nikoli ne prekrivajo niti vse skupine predavalniških vaj za predmete smeri, ki konvergirajo. Rezultat so koncepti urnikov za prve tri semestre magistrskega študijskega programa, ki poleg zgoraj navedenega dosledno upoštevajo tudi strukture predavalniških vaj pri vseh predmetih.

Rezultate izvajanja študijskega programa po takšnem urniku so preverili s samoevalvacijo na podlagi študentskih anket. Izkazalo se je, da je nekaj prekrivanj vseeno bilo. Poleg tega nekateri študentje niso bili zadovoljni z gradivom v obliki videoposnetkov. Zato so že za letni semester študijskega leta 2022/2023 izvedli posodobitev koncepta urnika za prvi letnik magistrskega študija. Po prilagojenem konceptu ni več prekrivanj predavanj in ni več prekrivanj predavalniških vaj. Lahko se prekrivajo le vaje in predavanja na nesorodnih študijskih smereh. Poleg tega so tudi vnaprej določili dopustne termine za laboratorijske vaje po posameznih smereh študijskega programa. Izvedbi modificiranega koncepta sledi samoevalvacija v letu 2023.

V sklopu priprave pedagoškega procesa za laboratorijske vaje so v letu 2021 za vse sodelujoče asistente organizirali posebni pedagoški kolokvij, na katerem so se dogovorili za sistem dela ter izvajanja vaj na magistrskem študijskem programu.

Izziv prekrivanja predavanj in predavalniških vaj so rešili tako, da so več učilnic opremili z IKT opremo (kamere, mikrofoni), ki snemajo predavanja. Na ta način imajo študentje možnost, da pridobijo vsebino predavanj in predavalniških vaj tudi v primeru, ko zaradi prekrivanja predmetov določenih predavanj/predavalniških vaj niso mogli obiskati. V ta namen so v letu 2021 izvedli tudi več pedagoških kolokvijev, v sklopu katerih so pedagoško osebje seznanili in opolnomočili za uporabo IKT, ki je na voljo. Odzive študentov so redno spremljali preko anket in izvajali samoevalvacijo aktivnosti. Kot odziv na potrebe študentov so v letu 2022 ponovno organizirali pedagoški kolokvij za vse sodelujoče pedagoge. Poleg tega so pripravili gradiva z informacijami, kako je mogoče na posnetkih izboljšati njihovo kakovost ter hkrati uporabljati različne predstavitvene vire.

Izbiro skupin za laboratorijske vaje so rešili tako, da so vpeljali popolnoma nov koncept procesa izbire skupin za laboratorijske vaje ter generiranja/prikazovanja personaliziranih urnikov za posamezne študente s pomočjo aplikacije STUDO. Za ta del procesa je poskrbel multiplikator, prodekan prof. dr. Franci Pušavec.

S centralno bazo študentov, razporejenih po skupinah za vaje, so dobili možnost uvedbe digitalne prisotnosti na vajah (DAL – Digital Attendance List). Aplikacijo ponuja isti ponudnik kot STUDO, zato sta obe aplikaciji enostavno povezljivi med seboj. DAL so uvedli v letnem semestru študijskega leta 2021/2022 za vse predmete, ki se izvajajo na spremenjenem magistrskem študijskem programu strojništva. Tudi za ta del procesa je poskrbel multiplikator, prodekan prof. dr. Franci Pušavec.

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.